Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Legalització de documents acadèmics

Per poder obtenir l'homologació o convalidació d'estudis espanyols a l'estranger és necessari legalitzar la documentació que s'acrediti
Per martavazquez 23 de juliol de 2008
Img sellado
Imagen: Oliver Gruener

La legalització dels documents acadèmics oficials obtinguts a Espanya és necessària per iniciar qualsevol procés d’homologació o convalidació d’estudis a l’estranger, excepte als països membres de la Unió Europea. Aquest tràmit consisteix en el reconeixement oficial dels títols o certificats obtinguts per un estudiant, de manera que s’acrediti la seva autenticitat davant les autoritats competents a l’estranger.

Imagen: Oliver Gruener

Quan un estudiant o titulat en el sistema educatiu espanyol es desplaça a l’estranger per continuar la seva formació acadèmica ha d’homologar o convalidar els seus estudis previs perquè siguin degudament reconeguts al país al que es desplaça. Per realitzar aquests tràmits, és necessari presentar la documentació que acrediti els estudis realitzats, ja siguin certificacions o títols expedits pels diferents organismes responsables en cada cas. Però, com es garanteix l’autenticitat d’aquests documents? Molt senzill. A través d’un procés de legalització que consisteix, bàsicament, a acreditar l’autenticitat dels documents col·locant una signatura o segell sobre el títol o certificat. D’aquesta manera, els organismes estrangers destinataris de la documentació poden verificar la seva validesa. Aquest procés és obligatori en tots els països estrangers, excepte en els Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa.

El procés de legalització pot variar segons el país en el qual es desitja que faci efecte la documentació

El procés de legalització pot variar segons el país en el qual es desitja que faci efecte la documentació, ja que es distingeix entre els països signataris del Conveni del Faig i la resta d’estats. No obstant això, com a pas previ a la legalització, en tots els casos és necessari realitzar amb anterioritat un tràmit de reconeixement de signatures dels documents que es desitgen legalitzar. L’objectiu és verificar l’autenticitat de la rúbrica de l’autoritat competent recollida en els següents títols o certificats:

 • Títols, diplomes o certificats expedits pel Ministeri d’Educació corresponents a estudis d’educació Primària o Secundària, Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments Artístics o Certificats d’Aptitud d’Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Títols universitaris de caràcter oficial amb validesa en tot el territori nacional que estiguin expedits pels rectors de les universitats.
 • Títols d’educació superior i postgrau expedits pel Ministeri d’Educació.
 • Certificacions acadèmiques oficials d’estudis conduents als títols anteriors.
 • Certificacions expedides pel Ministeri d’Educació acreditatives del compliment de les condicions de titulació exigides per Directives del Consell de les Comunitats Europees.
 • Llibre d’escolaritat d’Educació General Bàsica.

  En el cas d’estudis anteriors a la universitat, la legalització correspon a les administracions autonòmiques

  Excepte en el cas de documents acreditatius d’estudis anteriors a la universitat, en els quals el reconeixement de signatures correspon a les diferents administracions autonòmiques, pels altres títols o certificacions d’estudis oficials, l’organisme responsable del reconeixement de signatures és la Sotsdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions del Ministeri d’Educació. Per obtenir aquest reconeixement, els interessats han de presentar o enviar per correu el model de sol·licitud de reconeixement de signatures a aquest organisme, juntament amb el títol o certificació que es desitja reconèixer.

  Una vegada realitzat aquest pas, s’inicia el procés de legalització, segons el país on es vulguin acreditar els documents:

  Països del Conveni del Faig: en virtut d’aquest Conveni, els països signataris tenen una dispensa de la legalització per via ordinària, que se substitueix per un procediment simplificat. D’aquesta manera, per legalitzar els documents que estiguin destinats a qualsevol dels països signataris, l’únic pas que cal realitzar, després de l’obligatori reconeixement de signatures, és sol·licitar, ja sigui de manera presencial o per correu, la legalització mitjançant la Postil·la del Faig en la Secció de Legalitzacions del Ministeri de Justícia espanyol.

  Resta de països: en la resta de països, per obtenir la legalització després del reconeixement de signatures, cal realitzar dos tràmits. En primer lloc, sol·licitar la legalització del document en la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers exteriors i, en segon lloc, dirigir-se a la Representació Diplomàtica o Consular a Espanya del país on ha de fer efecte el document, perquè realitzi un posterior reconeixement de totes les signatures presentades.

  Legalització de títols no oficials

  En el cas de documents acadèmics que no siguin oficials, és a dir, títols o certificacions pròpies de centres educatius que no tinguin validesa oficial en tota Espanya, el tràmit de legalització perquè siguin reconeguts a l’estranger es realitza per via notarial.

  En primer lloc, cal realitzar un reconeixement de les signatures de les autoritats acadèmiques que expedeixen el document, a través d’un notari que sigui coneixedor de les mateixes. Generalment, als propis centres educatius es facilita la relació de notaris que estan capacitats per realitzar aquest reconeixement. A continuació, s’ha d’obtenir també el reconeixement de la signatura d’aquest notari per part del Degà del Col·legi Notarial al que pertanyi, que, en el cas que el titulo o certificat vulgui ser reconegut en un país signatari del Conveni del Faig, estamparà la Postil·la del Faig i el procés de legalització quedarà finalitzat.

  Per a la resta de països, els interessats hauran de realitzar uns passos addicionals: legalitzar els documents en la Secció de Legalitzacions tant del Ministeri de Justícia com del Ministeri d’Afers exteriors i obtenir el reconeixement de totes les signatures per la Representació Diplomàtica o Consular del país de destinació.