Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Matricular-se a la universitat

Si no formalitza la matrícula en el termini establert, l'estudiant perd el dret a la plaça universitària assignada
Per azucena 2 de juliol de 2010
Img uni asesors listado

La selectivitat és només el principi. Després de finalitzar la temuda prova, els futurs universitaris que la superen han d’iniciar el procés d’admissió a la universitat. Primer, la preinscripció en la titulació triada i després, si obté la plaça, la formalització de la matrícula. Les institucions d’educació superior estableixen els terminis i dates límits a les quals s’han d’ajustar els estudiants per realitzar aquests procediments. Per estar preparat, és convenient informar-se abans de les normatives, processos i reglaments específics de cada centre.

Una vegada publicades les llistes de les qualificacions de selectivitat, els afortunats que l’hagin superat amb èxit comencen la seva marxa cap a la universitat. El primer pas és triar la titulació i el centre on desitgen cursar-la, una decisió que ha de prendre’s després de reflexionar sobre les diferents opcions que més s’ajustin a les aptituds personals, vocació i, per descomptat, a les condicions acadèmiques i notes de cort que exigeix cada facultat.

Després de triar un o diversos possibles estudis, els alumnes han de realitzar, en els terminis marcats, la preinscripció (sol·licitud de plaça) en el districte universitari corresponent i indicar l’ordre de preferència d’admissió dels títols seleccionats. Si la titulació triada no té notes de tall, és a dir, no hi ha límit de places, l’estudiant pot formalitzar la matrícula al mateix moment de la preinscripció. En cas contrari, haurà d’esperar fins a la publicació de la llista d’admesos per iniciar aquest tràmit.

Pot optar per la matrícula provisional o per sol·licitar la incorporació a les llistes d’espera

En general, els estudiants que han presentat sol·licitud d’admissió per cursar estudis universitaris reben una comunicació personal (per carta al seu domicili o per mitjans telemàtics) que els confirma si se’ls ha admès o no en alguna de les titulacions triades. En aquest mateix comunicat, se’ls detalla el termini o els dies en els quals han de formalitzar la matrícula i els mitjans a través dels quals poden tramitar-la.

S’ha de complir amb el termini estipulat, ja que en cas contrari l’alumne perdrà el seu dret a la plaça assignada. Si no s’ha obtingut una vacant en la carrera triada com a primera opció, pot optar per la matrícula provisional o per sol·licitar la incorporació a les llistes d’espera del títol preferent.

Quina documentació cal presentar?

Després de l’admissió, l’estudiant ha de formalitzar la seva matrícula en la secretaria o serveis generals de la facultat on cursarà els seus estudis, encara que en l’actualitat la majoria dels centres universitaris compten amb un procediment d’automatrícula a través d’Internet com a fórmula opcional a la modalitat presencial. Aquest procés requereix una clau d’accés que, en general, és la mateixa que es va assignar a l’estudiant al moment de la preinscripció.

S’exigeixen els documents que acreditin la condició de beneficiari d’alguna exempció

En tots dos casos, els alumnes han d’incloure en la sol·licitud de matrícula les dades personals i acadèmics exigits pel centre, així com la informació necessària per a la domiciliació bancària del pagament de les taxes, si s’ha optat per aquesta via. A més, hauran d’aportar, en els terminis indicats, determinada documentació per completar el procediment de matrícula: fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI), fotografies grandària carnet, targeta de qualificació de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) o resguard de l’abonament dels preus públics. D’altra banda, s’exigeixen els documents que acreditin la condició de beneficiari d’alguna exempció o reducció en les taxes (targeta de família nombrosa o acreditació de minusvalidesa, entre uns altres).

Qui té reducció en el pagament de la matrícula?

En funció de la titulació triada, el nombre d’assignatures, la comunitat autònoma on estigui radicat el centre i, sobretot, si la universitat és pública o privada, el cost del primer curs d’una carrera pot variar des de 655 euros fins a més de 18.000. No obstant això, algunes persones poden obtenir importants reduccions sobre aquests preus, i fins i tot la gratuïtat, en beneficiar-se d’algunes de les exempcions o deduccions en el pagament de la matrícula que estableixen les diferents universitats al nostre país.

Aquestes deduccions s’apliquen en general en totes les universitats públiques

Aquestes deduccions s’apliquen en tots els centres públics, encara que les institucions privades concedeixen en ocasions determinades ajudes a alguns grups. En tots dos centres, els beneficiaris poden ser alumnes que han obtingut Matrícula d’Honor o Premi Extraordinari de Batxillerat, membres de famílies nombroses, orfes de guerra o de funcionaris morts en acte de servei, víctimes de terrorisme, estudiants discapacitats i familiars de personal de les universitats.

Què inclou la matrícula universitària?

El major import de la matrícula universitària correspon a les taxes acadèmiques per l’activitat docent. Aquestes són el resultat de multiplicar el nombre de crèdits en els quals l’alumne s’ha matriculat pel valor que la comunitat autònoma li hagi assignat en funció del grau d’experimentalitat de la titulació (com més pràctica, més elevat és el preu). També es té en compte que sigui primera, segona o tercera matrícula en la mateixa assignatura.

Als costos acadèmics se sumen els costos dels serveis administratius universitaris

Als costos acadèmics cal sumar-li els de serveis administratius universitaris, com les taxes de secretaria (entre 4 i 20 euros), l’obertura d’expedient (entre 24 i 30 euros) i el segur escolar obligatori (1,12 euros), per a tots els universitaris menors de 28 anys.