Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Màsters gratuïts per a aturats

Els titulats universitaris entre 25 i 40 anys en situació de desocupació poden obtenir la matrícula gratuïta en aquests estudis de postgrau
Per martavazquez 3 de setembre de 2010
Img maste 123pglistadpo

En un moment com l’actual, quan el mercat laboral és més competitiu que mai, molts universitaris opten per ampliar la seva formació i qualificació acadèmica amb la realització d’un màster oficial. Per facilitar l’accés a aquests ensenyaments als titulats en situació de desocupació, el Ministeri d’Educació convoca de nou aquest any ajudes per sufragar el cost íntegre de la matrícula d’aquests estudis. Poden sol·licitar-les els titulats de 25 a 40 anys inscrits com a demandants d’ocupació i que hagin percebut prestació o subsidi entre l’1 de gener i l’1 de setembre de 2010.

Imagen: Universidad de Navarra

El nombre de titulats universitaris aturats a Espanya s’ha duplicat en els últims tres anys i aconsegueix en l’actualitat una taxa del 9,4%, gairebé el doble que en la resta de països de la Unió Europea, segons l’informe anual de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD). L’accés de nou al mercat laboral no és fàcil, les elevades xifres d’atur que es registren al nostre país fan que les oportunitats de reincorporació professional siguin cada vegada menors i s’emmarquin en un entorn d’alta competitivitat entre els aspirants a un lloc.

Millorar la preparació acadèmica és una mesura recomanable per afavorir les perspectives laborals i afegir al currículum noves qualificacions que obrin les portes a un espectre més ampli de llocs de treball. Una de les vies més comunes per realitzar aquest reciclatge formatiu és iniciar els estudis d’algun dels més de 2.500 màsters oficials que s’imparteixen a les universitats espanyoles.

Ajuda per a la matrícula

Per facilitar l’accés a aquests ensenyaments als titulats aturats, el Ministeri d’Educació va convocar per primera vegada per al passat curs 2009-2010 ajudes destinades a sufragar el cost de la seva matrícula en un màster oficial. Per al proper any acadèmic, es concediran de nou i s’ampliaran als títols propis de les universitats.

La quantia de l’ajuda correspondrà al preu públic oficial fixat per les administracions educatives

La quantia d’aquesta ajuda correspondrà al preu públic oficial fixat per les diferents administracions educatives per als serveis acadèmics conduents a l’obtenció d’un títol oficial de màster en el curs 2010-2011. Es pot sol·licitar per estudiar tant en una universitat pública com a privada, però en aquest últim cas, encara que el cost sigui major, l’import de l’ajuda no pot superar mai a l’establert per a un màster oficial de la mateixa àrea de coneixement en una universitat pública de la comunitat autònoma corresponent.

L’import de la beca per cursar un títol propi de les universitats serà el fixat per cada institució per als estudis, sense que superi en cap cas la quantia pública per crèdit per als màsters oficials que s’imparteixin en la mateixa autonomia.

Requisits dels aspirants

Els qui van obtenir una ajuda en la convocatòria anterior poden tornar a sol·licitar-la

Poden acollir-se a aquesta ajuda els titulats universitaris, nascuts entre l’1 de gener de 1970 i el 31 de desembre de 1985, que desitgin iniciar els estudis de màster aquest any acadèmic. També poden tornar a requerir-la els qui la van obtenir en l’anterior convocatòria per cursar el primer any d’un d’aquests títols de postgrau, sempre que hagin superat el 80% dels crèdits matriculats. Els qui la sol·licitin per primera vegada han de complir els següents requisits:

  • Formació: tenir un títol universitari oficial espanyol o d’una altra institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que faculti per a l’accés als ensenyaments de màster. Poden sol·licitar-la també estudiants d’altres sistemes educatius aliens a la Unió Europea (sense necessitat d’homologació), sempre que acreditin un nivell de formació equivalent als títols de grau oficials.
  • Situació laboral: per sol·licitar l’ajuda és necessari estar en situació laboral de desocupació, estar inscrit com a demandant i haver percebut la prestació per desocupació entre l’1 de gener i l’1 de setembre de 2010.

    Sol·licitud i assignació de les ajudes

    Els titulats que compleixin aquests requisits tenen de termini fins al proper 16 de novembre per sol·licitar l’ajuda. La sol·licitud s’ha d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri. Una vegada completada, es pot ultimar el procés a través de la Xarxa, si l’aspirant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica acceptats per l’administració. En cas contrari, pot imprimir el fitxer de la sol·licitud i presentar-ho, juntament amb la documentació requerida, al centre universitari on vagi a cursar el màster.

    Per a la resta d’aspirants, les ajudes es concediran en ordre invers a la seva renda familiar per càpita

    El pressupost assignat pel Ministeri d’Educació per a aquesta ajuda a aturats és de 14,68 milions d’euros. En cas que l’import de les beques sol·licitades superi aquesta quantitat, es concediran en règim de concurrència competitiva, amb preferència per als estudiants que ja van obtenir l’ajuda el passat curs 2009-2010. A la resta d’aspirants s’adjudicaran en ordre invers a la seva renda familiar per càpita.