Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Revisió i reclamació d’un examen

Els universitaris tenen dret a sol·licitar la revisió individualitzada dels seus exàmens i a reclamar en cas de disconformitat
Per martavazquez 6 de maig de 2009
Img estudiantes exame listado
Imagen: ccarlstead

Cares de felicitat o de descoratjament, però també de sorpresa o incredulitat, i és que quan es publiquen els resultats dels exàmens són molts els estudiants que consideren que la nota obtinguda no es correspon amb la qual ells esperaven. Per esmenar possibles errors de correcció, o per ratificar el resultat, els universitaris poden sol·licitar la revisió de l’examen i realitzar una reclamació posterior en el cas de no estar d’acord amb els criteris aplicats.

Estudiar i complir les tasques i activitats previstes a la programació docent de les assignatures; aquestes són les principals obligacions que adquireix un estudiant universitari en matricular-se en un centre d’estudis superiors, tal com es recull en els estatuts de les diferents universitats. Però a més d’obligacions, els estudiants també tenen drets. Entre ells, un dels més importants és el de rebre una valoració objectiva del seu rendiment acadèmic i disposar de l’opció de reclamar o impugnar amb les degudes garanties aquesta valoració en aquells casos en què la considerin injustificada o arbitrària.

La majoria de les universitats espanyoles inclou dins de la seva normativa un reglament específic d’exàmens

La majoria de les universitats espanyoles inclou dins de la seva normativa un reglament específic d’exàmens realitzat per la Junta de Govern de cada universitat, en el qual es recull, a més de les pautes sobre la programació i desenvolupament de les diferents proves d’avaluació que realitzin els estudiants durant el transcurs de l’any acadèmic, els procediments que els alumnes poden dur a terme en cas de disconformitat amb la qualificació atorgada: la revisió de l’examen amb el professor que ho hagi qualificat i la reclamació davant un òrgan superior competent. Encara que els procediments solen ser molt semblants, aquests reglaments poden diferir entre les diferents universitats i per tant és convenient consultar la normativa del propi centre o facultat per conèixer la metodologia exacta que s’aplica en aquestes situacions.

Revisar els continguts

Una vegada corregits els exàmens, els resultats s’han de fer públics en el tauler d’anuncis corresponent en el termini que marqui el reglament d’exàmens o l’estatut de la universitat. En cas de disconformitat amb la qualificació obtinguda, els alumnes poden acudir a la revisió de l’examen de la manera que estigui marcat en el reglament del seu centre d’estudis:

 • A més de les qualificacions dels alumnes, en la fulla de resultats dels exàmens d’algunes universitats ha de constar també la data, hora i lloc que el professor ha determinat per a la revisió d’exàmens, de manera que l’estudiant que ho estimi necessari tan sols ha d’acudir en l’horari indicat perquè el seu examen sigui revisat.

 • En altres casos, és necessari que l’estudiant es dirigeixi per escrit al professor que hagi qualificat l’examen sol·licitant la revisió del mateix i fent constar les raons de la seva discrepància; posteriorment, el professor examinador farà públic en el tauler d’anuncis corresponent el calendari de revisió per als sol·licitants.

  L’alumne pot portar a la revisió tot aquell material que consideri oportú per justificar la seva disconformitat

  La revisió, que sol realitzar-se generalment entre els dos i deu dies posteriors a la publicació de les qualificacions, és individual i consisteix en una nova valoració per part del professor dels aspectes en els quals l’alumne mostri desacord entre el contingut de les respostes i la qualificació atorgada. Per realitzar-la és aconsellable que l’alumne porti amb si tot aquell material acadèmic o extraacadèmic que consideri oportú per justificar les seves respostes a les qüestions en les quals estigui disconforme amb el criteri de qualificació del professor. Una vegada realitzada la revisió, el professor ha de prendre una resolució definitiva sobre la qualificació d’examen. Si l’alumne no està conforme pot optar per la següent fase: la reclamació.

  Reclamar davant un òrgan superior

  Els estudiants que després de la revisió d’un examen segueixin discrepant amb el professor en la nota obtinguda poden presentar un recurs o reclamació davant un tribunal o òrgan designat per la universitat per actuar en aquests casos. Cal tenir en compte que aquesta reclamació ha d’estar motivada com correspon. Per a això, és important que els alumnes abans de realitzar-la consultin prèviament el pla docent de l’assignatura, on es recullen els criteris i les formes d’avaluació. D’aquesta manera, els estudiants poden comprovar si existeix alguna inadequació entre els continguts de l’examen i el previst en el pla docent o si s’han utilitzat procediments d’avaluació diferents a l’establert.

  La reclamació pot ser rebutjada per improcedent o ser admesa per al seu estudi per un tribunal o comissió tècnica

  La reclamació es realitza per escrit, fent constar els motius que la fonamenten en el termini que estigui marcat en el reglament i s’ha de dirigir al director del departament al que correspongui l’assignatura, al deganat, o a la junta del centre, segons determini cada universitat o facultat. Una vegada rebuda, la reclamació pot ser rebutjada per improcedent, o ser admesa. En aquest últim cas, generalment es nomena una comissió tècnica formada per professorat de l’àrea de coneixement que s’estigui avaluant, que s’encarregarà d’estudiar les al·legacions presentades per l’alumne, sentir a les dues parts implicades, l’estudiant i el professor, i decidir posteriorment el manteniment o la modificació de la qualificació de l’examen.