Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

SICUE: Intercanvi entre Universitats Espanyoles

Un programa de mobilitat per a cursar part dels estudis universitaris en una universitat diferent a la pròpia
Per Marta Vázquez-Reina 19 de desembre de 2007

58 universitats espanyoles ofereixen a prop de 30.000 estudiants l’oportunitat de viure una experiència docent única: realitzar part dels seus estudis en una universitat espanyola diferent a la seva. Gràcies al Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols (SICUE), aquests estudiants podran, durant tres, quatre, sis, o nou mesos compartir aula amb nous companys i rebre ensenyaments de professors diferents als de la seva universitat, amb la garantia total que, una vegada finalitzats, els estudis cursats seran reconeguts automàticament pel seu centre d’origen.

El Programa

El Programa

Miguel, estudiant de Dret de la Universitat de Cadis, s’ha matriculat aquest curs com cada any en la seva universitat, no obstant això, enguany té en classe companys nous, professors diferents i fins i tot assignatures diferents a les que ofereix la seva facultat. I és que aquest estudiant, uns dies després de formalitzar la seva matrícula, va fer les seves maletes per a traslladar-se al lloc on finalment cursarà els seus estudis: la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. L’any que ve, continués la seva carrera normalment en la seva universitat, amb l’única diferència que en el seu expedient acadèmic constarà el curs realitzat fora del seu centre.

Permet que l’estudiant experimenti un sistema docent diferent al de la seva universitat

Aquesta facilitat en la mobilitat d’estudiants entre universitats espanyoles, és possible gràcies al Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris (SICUE), un programa posat en marxa fa set anys per la Conferència de Rectors Universitaris Espanyols (CRUE) amb la finalitat de promoure i fomentar la mobilitat entre estudiants, com un mitjà per a incrementar la qualitat i diversitat dels ensenyaments rebuts, permetent que l’estudiant pugui experimentar durant un període de la seva carrera un sistema docent diferent al de la seva pròpia universitat.

L’aplicació en les universitats espanyoles del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) ha estat l’instrument clau perquè aquesta iniciativa es dugui a terme amb èxit, ja que aquest sistema permet simplificar els mecanismes d’intercanvi, sense que sigui necessari el complex procediment de convalidació que s’utilitzava fins llavors. D’aquesta manera, a través de SICUE els estudiants que es desplacen a una altra universitat espanyola per a realitzar part dels seus estudis universitaris compten amb el reconeixement acadèmic automàtic, per part de la seva universitat, dels crèdits cursats i aprovats en un altre centre.

En el curs 2007-2008 s’han ofert més de 30.000 places de mobilitat

Per descomptat, la participació de les diferents universitats també ha estat clau en la implantació de SICUE. A través dels acords bilaterals que realitzen entre elles, es determinen les places de mobilitat que ofereix cadascuna als seus estudiants, detallant-se les titulacions a les quals es pot accedir, així com la durada dels intercanvis, que pot ser de tres, quatre, sis o nou mesos. Alguna, com la Universitat de Barcelona, arriba a oferir fins a 2.400 places d’intercanvi en 46 universitats diferents per a més de 60 titulacions diferents, altres, com la universitat privada Cardenal Herrera-CEU, tan sols ofereix als seus estudiants de tres titulacions 38 places en 17 universitats espanyoles. En total, el conjunt d’universitats ha ofert per a aquest curs 2007-2008 30.000 places de mobilitat SICUE, un número que es va incrementant al llarg dels anys, a mesura que s’amplien els acords entre els diferents centres universitaris.

Les places que s’ofereixen cada any són publicades, abans de finalitzar el mes de gener de cada any, tant per les pròpies universitats com per la CRUE. Des de la Web de la CRUE es pot accedir al llistat de places de cada universitat organitzades per titulacions, durada de l’intercanvi i universitats de destinació.

Qui pot accedir

Per a accedir al programa d’intercanvi SICUE els estudiants han de complir uns requisits mínims. A més de respectar la norma de no sol·licitar matrícula en assignatures que tingui suspeses en la seva universitat d’origen, l’estudiant ha d’haver superat prèviament part dels seus estudis: els estudiants de Diplomatures, Enginyeries Tècniques i Arquitectura Tècnica han de tenir 30 crèdits superats i estar matriculats en altres 30 en el moment de sol·licitar la mobilitat, i els estudiants de Llicenciatures, Enginyeries superiors o Arquitectura, 90 crèdits superats i matrícula en altres 30. Els estudiants que compleixin aquests requisits han de presentar l’imprès de sol·licitud de l’intercanvi de mobilitat en la seva pròpia universitat durant la primera quinzena de febrer, marcant fins a un màxim de tres opcions de mobilitat. Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada de la còpia del seu expedient acadèmic, així com per una memòria justificativa de la petició d’intercanvi.

La selecció es fa en funció de l’expedient acadèmic i de la proposta presentada

La selecció dels estudiants que participessin finalment en el programa de mobilitat es fa després d’una anàlisi individualitzada, tant per part del Centre d’Origen com pel Centre de Destinació, en el qual es tenen en compte dos criteris fonamentals: l’expedient acadèmic i la justificació de l’interès de la proposta que presenta l’alumne. Una vegada concedit l’intercanvi, l’estudiant ha de signar, conjuntament amb la universitat d’origen i de destinació, el denominat Acord Acadèmic, un contracte vinculant de caràcter oficial on es descriu l’activitat que realitzarà en el centre de destinació que posteriorment serà reconeguda pel centre d’origen.

Abans del començament del curs, els alumnes es matriculen en el seu centre d’origen com si anessin a realitzar els seus estudis en ell i abonen les taxes de matricula únicament en aquest centre, encara que si existissin taxes de docència o altres despeses en la universitat de destinació els ha d’abonar l’estudiant directament en aquestes. Posteriorment, és la universitat d’on part l’alumne la que s’encarrega de remetre els noms dels estudiants a les universitats de destinació. D’aquesta manera, encara que l’activitat docent es desenvolupi en un altre centre, durant la durada del programa els estudiants seran amb caràcter general alumnes del centre d’origen, però amb els drets acadèmics i obligacions dels alumnes del centre de destinació.

L’estudiant pot cursar les assignatures suspeses de manera virtual

En el transcurs del període d’intercanvi l’estudiant a més de cursar les assignatures de la universitat de destinació, pot continuar cursant aquelles assignatures que tingui suspesa en la universitat d’origen ja sigui de manera virtual o a distància. Així mateix, l’estudiant pot cursar les assignatures optatives que ofereixi la universitat de destinació encara que no s’incloguin en l’oferta de la seva universitat d’origen, aquestes assignatures s’incorporen posteriorment a l’expedient de l’alumne com a optatives o de lliure elecció.

Una vegada que conclou l’estada de l’alumne d’intercanvi, la universitat d’acolliment remet al centre d’origen un certificat amb les notes obtingudes, que s’arxiva conjuntament amb l’expedient i forma part de l’acta de l’estudiant d’aquest curs. A partir de llavors, l’estudiant no podrà tornar a sol·licitar la mobilitat en el mateix centre, però si en una altra universitat, tampoc podrà realitzar més d’un intercanvi en el mateix curs acadèmic.