Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Suplement Europeu al Títol

Aquest document facilita la mobilitat acadèmica internacional dels titulats i la seva integració al mercat laboral europeu
Per EROSKI Consumer 18 de novembre de 2008
Img europalistadoa

El Suplement Europeu al Títol (SET) és el salconduit que facilita l’obertura de les portes de les institucions acadèmiques superiors europees o de les empreses a milers de titulats de l’espai comú, ja que proporciona la informació sobre la titulació obtinguda per un estudiant d’una forma comprensible i fàcilment comparable a l’estranger, la qual cosa permet un accés més fàcil a les oportunitats laborals o d’ampliació d’estudis en altres països.

Nom de la titulació, de l’estudiant, universitat que ho expedeix i poc més. Aquesta és la informació que sol contenir qualsevol títol universitari oficial expedit per les universitats espanyoles, suficient en molts casos, al costat de l’expedient acadèmic, per continuar els estudis en una altra institució d’ensenyament superior o per accedir al mercat laboral, però sempre que sigui dins del nostre país, ja que si sortim fos la història pot canviar. I és que, amb un espai d’educació que encara no ha convergit en un model comú, difícilment es poden interpretar amb claredat totes les titulacions vigents a cada país, la qualificació que atorguen i el nivell que ocupen dins del seu sistema educatiu.

És un instrument més per afavorir la convergència dels països europeus en un model d’educació superior únic

Per això, dins dels principis fonamentals de la Declaració de Bolonya, juntament amb l’harmonització de les titulacions en l’àmbit europeu i l’establiment del sistema de crèdits ECTS, es promulga la instauració d’un Suplement Europeu al Títol (SET), com un instrument més per afavorir la convergència dels països europeus en un sistema d’educació superior únic. La justificació de la instauració d’aquest document a les universitats és la conseqüent dificultat de reconeixement que implica la diversitat d’ensenyaments i titulacions entre tots els països, ja que la informació que aporten els títols és insuficient.

Aquest Suplement, que es redacta sempre en dues llengües, l’oficial del país de l’estudiant i una més d’entre les oficials europees (generalment l’anglès), conté informació unificada i personalitzada per a cada titulat universitari sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la seva titulació en el sistema nacional d’educació superior. D’aquesta manera, en adjuntar aquest Suplement al títol, l’estudiant compta amb l’avantatge que la seva titulació serà degudament reconeguda per qualsevol institució i empresa fora del seu país.

A Espanya tan sols porta un parell d’anys expedint-se a les universitats, de fet, algunes encara no ho expedeixen

A Espanya, encara que establert per Reial decret des de l’any 2003, el Suplement Europeu al Títol tan sols porta un parell d’anys expedint-se a les universitats, de fet, en algunes encara no ho expedeixen. El model que s’està realitzant s’ajusta a l’elaborat per la Comissió Europea, el Consell d’Europa, i la UNESCO/CEPES (Centre Europeu per a l’Ensenyament Superior), i és posat a la disposició de les universitats per la Secretaria General del Consell de Coordinació Universitària, amb l’objecte de facilitar-los la seva expedició.

Actualment només poden sol·licitar el Suplement Europeu al Títol, en aquelles universitats on estigui implantat, aquells estudiants que hagin obtingut un títol universitari de caràcter oficial i validesa en tot el territori espanyol amb posterioritat a setembre de 2003. El Suplement ho expedeix la universitat a sol·licitud de l’interessat, sempre que hagi sol·licitat o obtingut prèviament el títol oficial; és freqüent que moltes universitats incorporin en el document de sol·licitud del títol l’opció de sol·licitar el SET, l’expedició del qual té unes taxes entre 30 i 90 euros depenent del preu oficial determinat per cada comunitat autònoma.

Contingut del Suplement

La informació que conté el Suplement Europeu al Títol s’estructura en vuit epígrafs:

1. Dades personals: aquest apartat conté la informació personal del titulat. Inclou, a més del nom i cognoms al costat de la data de naixement, el nombre d’identificació (DNI) corresponent.

2. Informació sobre la titulació: en primer lloc, aquest epígraf del Suplement recull la informació referent a la universitat en la qual s’han cursat els estudis, nom i centre específic en el qual s’han impartit els ensenyaments, detallant així mateix la seva condició de públic a privat. D’altra banda, s’inclou la informació del títol obtingut, la seva denominació oficial i els principals camps d’estudi (definits pel Consell de Coordinació Universitària). Addicionalment, en la informació sobre la titulació s’ha d’incloure la llengua o llengües utilitzades en la docència i els exàmens durant el desenvolupament dels estudis.

3. Informació sobre el nivell de la titulació: aquesta informació es dirigeix a detallar el nivell que ocupa la titulació obtinguda d’acord al sistema nacional d’ensenyament superior implantat al nostre país i els requisits d’accés exigits per accedir a ella. Afegeix la durada oficial del programa d’estudis (3,4, 5 o 6 anys, segons correspongui) i el temps total presencial que l’alumne a dedicat amb els professors en classe.

4. Informació sobre el contingut i els resultats obtinguts: gràcies a aquesta informació, es pot obtenir una visió general de com s’ha desenvolupat la formació de l’estudiant durant els anys d’estudi. D’una banda, es defineix la forma d’estudi (presencial, no presencial o mixt) i els requisits específics del programa de la titulació, és a dir, el nombre de crèdits d’assignatures troncals, obligatòries, optatives, etc. que l’estudiant ha de superar; d’altra banda, s’inclou el detall de cadascuna d’aquestes assignatures, amb la seva denominació, les hores lectives, la nota obtinguda i l’any acadèmic en el qual s’ha cursat. Així mateix, a l’apartat d’observacions es pot incloure informació addicional, per exemple si una assignatura s’ha impartit en un idioma diferent. Per a una ràpida comprensió d’aquest epígraf, al final s’inclou un resum de les qualificacions obtingudes juntament amb l’explicació del sistema de qualificació espanyol i la qualificació global del titulat en tota la carrera.

5. Informació sobre la funció de la titilación: Què pot fer l’estudiant amb el títol que ha obtingut? En aquest apartat del Suplement s’especifica l’accés a estudis posteriors que atorga cada titulació, en el cas de llicenciat, arquitecte o enginyer a títols de postgrau i en el cas de diplomat, arquitecte o enginyer tècnic a les titulacions de segon cicle. Així mateix, s’inclou la qualificació professional que s’obté amb el títol, en aquest cas aplicable als titulats de Formació Professional de Grau Superior.

6. Informació addicional de la universitat: aquella informació que cada universitat consideri que pot o ha d’afegir sobre la pròpia institució o sobre la titulació concreta que ha obtingut l’estudiant.

7. Certificació del Suplement: la data d’expedició juntament amb la signatura i segells de la universitat i del seu secretari general.

8. Informació sobre li sistema nacional d’educació superior: amb la finalitat de que sigui comprensible tota la informació, al final de document s’adjunta una descripció de l’escala del sistema educatiu a cada país, perquè pugui ser fàcilment identificable el nivell obtingut per l’estudiant amb la titulació.