Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Universitat i el Procés de Bolonya

Les universitats espanyoles ja han començat a adaptar-se a la nova Ordenació d'Ensenyaments Universitaris
Per martavazquez 1 de novembre de 2007

El Reial decret d’Ordenació d’Ensenyaments Universitaris estableix les bases necessàries perquè les universitats espanyoles s’incorporin plenament a l’Espai Europeu d’Educació Superior, més conegut com a Procés de Bolonya. La substitució de les llicenciatures i diplomatures pels nous ensenyaments de Grau i Màster, el disseny de les titulacions per part de les universitats, o l’establiment d’uns sistemes de garantia que acreditin periòdicament la qualitat dels ensenyaments són alguns dels punts fonamentals d’aquesta nova ordenació, a la qual les universitats espanyoles hauran d’haver-se adaptat totalment en el curs 2010-2011.

La Declaració de Bolonya, subscrita en 1999 per trenta estats europeus, va asseure les bases per a la construcció d’un Espai Europeu d’Educació Superior conforme a uns principis de qualitat, mobilitat, diversitat i competitivitat. Des de llavors, a l’anomenat Procés de Bolonya, que culminarà en 2010, s’han incorporat 46 països que han anat adaptant gradualment la seva normativa i sistemes d’ensenyaments universitaris a la consecució d’aquests principis.

Aquesta nova normativa gira entorn de la nova estructura de l’ensenyament superior a Espanya en tres nivells: Grau, Màster i Doctorat. Aquests ensenyaments s’estan implantant progressivament des del curs 2008-2009 alhora que es van extingint les actuals titulacions, de tal manera que en el curs acadèmic 2010-2011, no podran oferir-se places de nou ingrés en primer curs per a les titulacions de Llicenciat, Diplomat, Arquitecte, Enginyer, Arquitecte Tècnic i Enginyer Tècnic. Així mateix, cal ressaltar que els estudiants que hagin obtingut els seus títols per l’actual sistema no es veuran afectats per aquesta normativa: “Els títols universitaris oficials obtinguts conforme a plans d’estudis anteriors a l’entrada en vigor del present reial decret mantindran tots els seus efectes acadèmics i, si escau, professionals”.

Grau

Els estudis de Grau són el primer nivell d’ensenyament de la nova ordenació universitària als quals s’accedeix amb el títol de batxiller o equivalent i la superació de la prova d’accés a la universitat (selectivitat). Aquests estudis tenen una durada de quatre anys, equivalent a la suma de 240 crèdits europeus (ECTS) i culminen amb l’elaboració d’un treball de finalització de grau d’una extensió mínima de 6 i màxima de 30 crèdits (inclosos en els 240). L’excepció en aquest cas són els estudis d’arquitectura i medicina, que en estar regulats per una directiva europea tenen una durada de 300 crèdits ECTS (cinc anys).

D’altra banda, els títols de graduat s’adscriuen a una branca del coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques o Enginyeria i Arquitectura. Els plans d’estudi de cada titulació contenen com a mínim 60 crèdits de formació bàsica en el període inicial (2 primers anys), dels quals almenys 36 estan vinculats a les matèries bàsiques establertes per a la branca de coneixement en la qual està adscrit el títol. Aquests 60 crèdits són reconeguts en el cas de voler accedir a una altra titulació de la mateixa branca.

Màster

Una vegada conclosos els estudis de Grau, l’estudiant té dues opcions: incorporar-se al món laboral o continuar amb una formació especialitzada complementària al seu títol de graduat, és a dir amb els estudis de Màster.

El Màster té una durada d’1 o 2 anys (60 o 120 ECTS) i pot ser de tipus professional, que li prepara per exercir una professió, o de recerca, que prepara per al doctorat. Els ensenyaments de Màster conclouen amb l’elaboració i defensa oral pública d’un treball de finalització de Màster que ha de tenir una extensió mínima de 6 crèdits i màxima de 30.

Doctorat

Els ensenyaments de Doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l’estudiant en les tècniques de recerca i comprenen dos períodes: un de formació i un altre de recerca organitzat, que inclourà l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral. Al conjunt d’aquests ensenyaments se li denomina Programa de Doctorat.

Per accedir als estudis de Doctorat s’ha d’estar en possessió d’un títol de Graduat i d’un títol de Màster Universitari espanyol, o el seu equivalent expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior. També poden accedir als estudis de doctorat els estudiants que hagin superat 60 crèdits inclosos en un o diversos Màsters Universitaris, així com els estudiants que posseeixin un títol de Graduat la durada del qual, en raó a normes de dret comunitari, sigui d’almenys 300 crèdits.

Autonomia de les universitats

Encara que l’ordenació dels nous ensenyaments universitaris estableix uniformitat en la durada dels estudis, també introdueix un alt grau de flexibilitat en el disseny dels continguts, ja que són les universitats les encarregades de crear i proposar els títols que van a impartir. Això suposa un increment de l’autonomia de les universitats, que dissenyen i proposen els plans d’estudis d’acord als seus recursos i interessos. D’aquesta manera, es facilita l’especialització de les universitats i la seva adaptació a les necessitats i opcions formatives dels seus estudiants.

En el disseny de les titulacions les universitats han de ser meticuloses, ja que no s’ha d’aportar una mera descripció dels continguts, sinó que per a la seva aprovació les institucions universitàries han d’aportar a cada títol elements com: justificació, objectius, admissió d’estudiants, continguts, planificació, recursos, resultats previstos i els sistemes específics de garantia de qualitat.

Sistemes de Garantia de Qualitat

L’autonomia que posseeixen les universitats en el disseny del títol es combina amb un mecanisme d’avaluació i acreditació denominat Sistema de Garantia de Qualitat, que duu a terme el Consell d’Universitats i l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

D’aquesta manera, cada vegada que les universitats elaboren el pla d’estudis d’una titulació, ho remeten per a la seva verificació al Consell d’Universitats, que, en el cas que existís alguna deficiència, ho retorna a la pròpia universitat perquè realitzi les modificacions oportunes.

Posteriorment el Consell d’Universitats remet el pla d’estudis a ANECA, que s’encarrega de l’avaluació; aquest procés és realitzat per una Comissió d’experts de l’àmbit acadèmic i professional del títol corresponent. Una vegada avaluat el pla d’estudis, ANECA emet un informe d’avaluació favorable o desfavorable i ho remet novament al Consell d’Universitats que s’encarrega de la resolució final.

D’altra banda, aquest sistema garanteix la continuïtat de la qualitat dels plans d’estudis, ja que els títols inscrits han de sotmetre’s a un procediment d’avaluació cada 6 anys, des de l’inici de la seva implantació, amb la finalitat de renovar la seva acreditació.

Denominació de les titulacions
  • Grau:en finalitzar els estudis de Grau, l’estudiant obté el títol de Graduat la denominació del qual és Graduat en T (nom del títol) per la Universitat O (nom de la Universitat que expedeix el títol).
  • Master: la denominació dels títols de Màster és Màster Universitari en T (nom del títol) per la Universitat O (nom de la Universitat).
  • Doctorat: els estudiants que cursin els programes de doctorat obtindran la titulació de Doctor per la Universitat O (Universitat que expedeix el títol). A més podran incloure l’esment “Doctor Europeu” sempre que compleixi diferents requisits.