Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El Govern regula les activitats que generen emissions contaminants a l’atmosfera

Es persegueix prevenir o reduir els efectes nocius de certs contaminants atmosfèrics sobre la salut humana i el medi ambient
Per mediatrader 1 de febrer de 2011

L’Executiu central va aprovar en l’últim Consell de Ministres dos reials decrets que actualitzen la regulació de les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera i persegueixen la millora de la qualitat de l’aire. El Ministeri de Medi ambient i Mitjà Rural i Marí (MARM) va assenyalar que amb aquesta reforma normativa s’espera contribuir a la reducció dels problemes de contaminació d’àmbit local i global, la qual cosa redundarà en una millora de la qualitat de l’aire, “que evitarà, previndrà o reduirà els efectes nocius de certs contaminants atmosfèrics sobre la salut humana i el medi ambient”.

Amb els dos reials decrets, que desenvolupen la Llei de 34/2007 de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera, es facilita a les autoritats competents el seu compliment a través d’un articulat que unifica tota la normativa vigent en aquesta matèria. El MARM va destacar que les comunitats autònomes, que han participat de manera activa en l’elaboració d’ambdues normes, “tindran àmplies competències en la seva aplicació”.

El reial decret que actualitza el “Catàleg d’activitats potencialment contaminadoras de l’atmosfera” estableix les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. La nova normativa cataloga les instal·lacions que generen emissions contaminants a l’atmosfera i les caracteritza d’acord al seu potencial grau contaminador. També desenvolupa els requisits que han de complir per minimitzar i controlar les emissions. Aquesta regulació a més va a permetre reduir els costos associats sobre els titulars de les instal·lacions i administracions mitjançant la simplificació dels procediments i controls per mitjà d’una modulació dels requisits aplicables a cada activitat en funció del seu potencial contaminador.

La norma es completa amb el desenvolupament d’una sèrie d’obligacions generals dels titulars de les instal·lacions, tals com la realització de controls de les emissions, el manteniment de registres de les mesures de contaminants desenvolupades, i la comunicació de la informació relativa a les emissions i controls a l’òrgan competent de la seva comunitat autònoma.

Qualitat de l’aire

Quant al reial decret sobre la millora de la qualitat de l’aire, defineix i estableix els objectius de qualitat de l’aire per a cadascun dels contaminants regulats en la norma. També regula la manera d’avaluar la qualitat de l’aire en tot el territori (a través de mesuraments i de modelització) i la forma de procedir en la gestió posterior, d’acord als resultats obtinguts en aquesta avaluació. A més, estableix la informació a intercanviar entre les administracions (local, autonòmica, nacional i europea).

Com a principals novetats, s’inclouen obligacions per a les partícules de grandària inferior a 2,5 m (PM 2,5), d’acord a les especificacions de la Directiva 2008/50/CE relativa a la qualitat de l’aire ambienti i per a una atmosfera més neta a Europa. D’igual manera, s’estable l’obligació de vigilar els nivells d’amoniaco en aire en estacions de fons regional i en estacions de tràfic de les ciutats espanyoles de més de 500.000 habitants.

A més es fixa el contingut dels plans de millora de qualitat de l’aire, ja introduïts en la Llei 34/2007, i especialment, dels plans nacionals que executarà el Govern per a aquells contaminants en què s’observi comportaments similars quant a fonts, dispersió i nivells a diverses zones o aglomeracions.