Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Assegurances de motos

Les asseguradores només ofereixen una assegurança a tercers, sense opció a contractar més cobertures, per un preu mitjà de 494 euros a l'any
Per nuria 12 de febrer de 2008
Img moto

Més matriculacions

Cada vegada són més les companyies d’assegurances que admeten com a clients als conductors de motos, ciclomotors i “quads”. El decret d’octubre de 2004 que permet als conductors en possessió del carnet B-1 conduir motocicletes de fins a 125 centímetres cúbics i els problemes de circulació als quals s’enfronten diàriament els conductors de les grans urbs han estat alguns dels motius que han generat un augment en la matriculació de vehicles de dues rodes. Segons assenyalen alguns estudis, també han influït altres factors com les facilitats que a les ciutats es dóna a l’aparcament de motos, en moltes ocasions reservat i gratuït, així com la percepció que aquest tipus de vehicles ja no són, com en els anys 60, propis de persones amb menor poder adquisitiu.

Encara que en l’últim any s’ha produït una desacceleració en les matriculacions, la veritat és que l’augment del nombre de motos que circulen pel país ha incrementat, al seu torn, la competència entre les asseguradores, la qual cosa ha portat amb si millors preus i més cobertura. No obstant això, i a pesar que les dades són positives respecte a fa un lustre -quan assegurar una moto solia ser missió impossible- nombroses companyies ofereixen solament l’assegurança a tercers, sense donar opció a altres cobertures. El preu mitjà d’aquesta pòlissa a Espanya és de 494 euros a l’any, mentre que el conductor d’un automòbil abona 571 euros per l’assegurança a tercers més llunes. Els joves homes entre 16 i 23 anys ho continuen tenint més difícil i paguen més car l’assegurança de la seva moto o ciclomotor. Les dones majors de 30 i els homes amb més de 45 anys són els que obtenen els millors preus.

Tots els propietaris d’un ciclomotor, motocicleta o “quad” estan obligats per llei a contractar una assegurança que cobreixi els danys que es puguin produir en un sinistre a tercers

Tots els propietaris d’un ciclomotor, motocicleta o “quad” estan obligats per llei a contractar una assegurança que cobreixi els danys a tercers en un sinistre. El propietari del vehicle podrà ser sancionat si manca d’aquesta pòlissa pel mer fet de no comptar amb ella, s’hagi vist o no involucrat en un accident. La persona que sigui sorpresa conduint una moto sense assegurar s’enfrontarà a conseqüències que poden tenir índole penal. Fins i tot, les autoritats podran procedir a retirar el vehicle si no es justifica l’existència d’assegurança en el termini de cinc dies des que va realitzar la denúncia. I pot veure’s obligat pagar a una multa que s’agreujarà depenent de les circumstàncies, com el temps en què hagi circulat sense segur, la reiteració en aquesta infracció o la categoria del vehicle.

A l’hora de contractar una assegurança, les companyies demanen a l’interessat una sèrie de dades que fan variar el preu i les prestacions que ofereix la pòlissa. El risc que assumeix l’asseguradora no és el mateix amb un jove inexpert que condueix una moto de gran cilindrada que amb una persona experimentada en la conduccion d’un vehicle de poca potència i que l’utilitza per a circular per una petita ciutat. Per aquest motiu, quan es contractarà una assegurança, el titular ha d’informar sobre el model, la marca, la data de compra, l’edat dels conductors, els antecedents de sinistralitat, l’ús al qual es destina, l’antiguitat del carnet i les garanties addicionals a l’assegurança obligatòria que vol contractar. Amb aquesta informació, l’asseguradora farà un pressupost i l’interessat podrà optar per contractar la pòlissa o no fer-lo. També hi ha la possibilitat que l’empresa no vulgui assegurar-li. En aquest cas, i sempre que dues companyies hagin rebutjat al conductor, el Consorci de Segurs -entitat pública empresarial adscrita al Ministeri d’Economia- té l’obligació d’assegurar-li o oferir-li una companyia disposada a fer-ho.

Tipus de cobertura

Responsabilitat Civil Obligatòria

Aquesta assegurança cobreix la responsabilitat del conductor davant tercers, però no els danys soferts en la pròpia motocicleta ni en la persona que la condueix. És una manera de garantir el pagament de les indemnitzacions que està obligat a afrontar el propietari o conductor del vehicle com a responsable dels danys físics causats a les persones o als béns de tercers. Queden excloses les propietats que pertanyin a l’amo de la motocicleta, al prenedor de l’assegurança, al conductor o al seu cònjuge o a familiars fins a tercer grau d’afinitat o consanguinitat. En cas que la moto tingui autorització per a transportar a un passatger, les lesions que aquest pogués sofrir en un sinistre, estan cobertes per l’assegurança.

Des de l’1 de gener de 2008, l’import de la cobertura que ofereix l’assegurança obligatòria és de 70 milions d’euros per a lesions a persones, i de 15 per a danys en els béns

Des de l’1 de gener de 2008, -amb l’entrada en vigor de la V Directiva d’Actuacions- l’import de la cobertura de l’assegurança obligatòria ascendeix a 70 milions d’euros per a lesions a les persones, amb independència del nombre de víctimes, i a 15 milions per sinistre per a danys en els béns. Fins a aquesta data, les xifres eren molt menors. La indemnització per danys a les “coses i animals” tenia un límit de 100.000 euros per sinistre mentre que les indemnitzacions a cada persona eren de 350.000 euros.

Responsabilitat Civil Voluntària

Els nous límits en l’assegurança obligatòria fan que la pòlissa voluntària perdi importància en el cas de les motocicletes, ja que és excepcional que els danys causats per aquesta mena de vehicles superin les quantitats establertes. En tot cas, pot ocórrer que, després d’un sinistre, la indemnització que correspon al damnificat sigui superior a l’import que cobreix l’assegurança obligatòria, per la qual cosa el conductor haurà de fer front al pagament amb el seu propi patrimoni. Per a evitar aquesta situació, les companyies asseguradores posen a la disposició del motorista l’assegurança de Responsabilitat Civil Voluntària. Igual que en l’assegurança de responsabilitat civil obligatori, estan exclosos els béns del propietari, el prenedor, el conductor i els seus familiars. L’assegurança de Responsabilitat Civil Voluntària és, en general, innecessari per al motorista, que podria invertir en un altre tipus pòlisses que li anessin més útils.

Defensa jurídica i reclamació de danys

Aquesta és una de les garanties addicionals que les associacions de motoristes aconsellen contractar. Quan té lloc un accident en el qual intervenen dos vehicles, amb freqüència la responsabilitat no és clara o cap de les parts l’assumeix, per la qual cosa és necessari acudir als tribunals. Si es contracta una assegurança de defensa jurídica i reclamació de danys, les despeses que genera aquest tipus d’assistència i la defensa de l’assegurat en procediments administratius, judicials o arbitrals derivats de l’accident de circulació amb la motocicleta són a càrrec de l’asseguradora. Això és així tant si el prenedor és el reclamant com si un tercer li demanda imputant-li la responsabilitat dels danys de l’accident. Algunes companyies inclouen en la seva pòlissa aquesta cobertura per a ciclomotors, motocicletes i “quads”, però no totes ho fan, de manera que si l’asseguradora no l’ofereix, és recomanable contractar-la amb una empresa especialitzada que, a més, sol oferir cobertures més àmplies.

Assistència en viatge

Cada vegada són més les companyies asseguradores que inclouen l’assistència en viatge en les assegurances que ofereixen als motoristes. Però és molt important llegir la lletra petita, perquè en aquesta mena de garanties s’inclouen també una sèrie de limitacions. Hi ha companyies que ofereixen aquesta cobertura com una cosa opcional, unes altres que presten assistència només al vehicle però no a les persones, amb el que hi ha la possibilitat que la grua s’emporti la moto però no al conductor, que haurà de buscar-se la manera de continuar el seu camí. Algunes asseguradores exclouen als ciclomotors i “quads”, o amplien o limiten la cobertura depenent del vehicle, mentre que unes altres presten assistència en funció d’una cilindrada concreta.

D’altra banda, és necessari considerar l’àmbit de circulació en el qual s’accidenta el vehicle, ja que molt poques asseguradores presten assistència a la moto si el sinistre té lloc en camins rurals, dunes de platja, en el camp o en una muntanya, perquè no són vies de circulació. A més, és important tenir en compte l’àmbit geogràfic al qual s’estén la pòlissa abans de sortir a l’estranger, ja que algunes asseguradores només ofereixen cobertura de viatge a Espanya mentre que unes altres ho amplien a la resta de la Unió Europea.

Segur de conductor

El conductor d’una moto, un ciclomotor o un “quad” que vulgui estar cobert en el cas de sofrir danys personals en un accident, ha de contractar amb la seva pòlissa l’assegurança de conductor perquè és l’únic dels ocupants del vehicle que no està cobert ni per l’assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria ni pel de Responsabilitat Voluntària. Per això és convenient que qui manegi una moto compti amb una assegurança que cobreixi el pagament d’indemnitzacions per assistència sanitària, invalidesa permanent i mort.

Però no totes les empreses ofereixen aquesta assegurança. Cada companyia pot establir uns criteris a l’hora de contractar la pòlissa i hi ha la possibilitat que alguns conductors siguin rebutjats. Les asseguradores poden oferir unes quantitats més o menys elevades a l’hora de pagar una indemnització o donar assessorament en tràmits administratius per defunció del conductor o ajuda psicològica en cas d’accidents greus. Segons un estudi del RACC Automòbil Club, la indemnització que ofereixen les companyies d’assegurances pot oscil·lar entre els 3.000 i els 30.000 euros en cas de mort, i els 6.000 i els 30.000 si el sinistre provoca al conductor una invalidesa permanent.

Algunes asseguradores ofereixen pòlisses que cobreixen robatoris, incendis, danys al vehicle, compensació per casc i roba, o préstecs de reparació de la moto

Altres garanties

A més d’aquestes pòlisses, que són les més demandades, es contemplen garanties addicionals que fins fa uns anys era impensable contractar i que avui dia formen part de l’oferta d’algunes empreses, encara que són molt poques. També és reduït el nombre de conductors que poden accedir a aquestes cobertures, ja sigui per les seves característiques personals -edat, experiència…- o per la mena de ciclomotor, moto o “quad” que condueixin. Es tracta de compensacions per danys en el casc i la roba, préstec de reparació de la moto assegurada, robatori, incendi o danys en el vehicle de dues rodes.

Altres companyies promocionen diferents paquets d’assegurances per a motos o ciclomotors que incorporen, augmentant el preu, cobertures addicionals. Fins i tot en la pòlissa més cara poden oferir, entre altres garanties, indemnització pels danys derivats de la sostracció il·legítima de la motocicleta per part de tercers i els produïts “en i durant” el robatori. Una altra dels avantatges d’aquestes pòlisses addicionals és la indemnització econòmica de 400 euros per a compensar els danys que pugui sofrir el casc de protecció i la roba del conductor després d’un accident de circulació que provoqui la pèrdua total de la moto, o sempre que els danys soferts ascendeixin a un import superior al 150% de la franquícia fixa contractada.

Com comunicar un accident

L’actuació després d’un sinistre, sempre que hi hagi tercers implicats, depèn de si s’ha emplenat o no la Declaració Amistosa. Aquest imprès estandarditzat serveix per a declarar accidents de circulació, i és comuna per a totes les asseguradores de la Unió Europea. És un model amb dues fulles iguals que emplenen els conductors. Cadascun d’ells es queda amb un imprès per a lliurar-lo sense demora a la companyia d’assegurances.

Si no s’ha emplenat la Declaració Amistosa, l’assegurat es posarà en contacte amb l’empresa. S’identificarà i donarà el seu número de pòlissa, indicant el lloc, data i hora del sinistre així com les causes de l’accident i els danys que han sofert altres vehicles. Informarà també sobre el nom, adreça i telèfon de l’altre conductor, i la identitat i condició dels lesionats, si n’hi hagués (vianant, conductor, ocupant…).

Si és el passatger qui ha resultat ferit en l’accident, també cal donar part a l’asseguradora, sempre que la moto estigui autoritzada per a traslladar a més d’una persona, ja que l’acompanyant està cobert per l’assegurança. Cal posar en coneixement de la companyia les seves dades personals, el tipus de lesió que ha sofert i les circumstàncies en què s’ha produït l’accident.

Quan no hi hagi tercers implicats, si després del sinistre es necessita retirar la moto de la via o traslladar-la a un taller, el conductor només ha de trucar al telèfon d’assistència que figura en la pòlissa, en el cas que el vehicle estigui assegurat amb aquesta garantia. Si el conductor de la moto compta amb una assegurança que cobreixi els seus danys personals, també li ho comunicarà a la companyia perquè es faci càrrec de les despeses sanitàries, o d’un altre tipus, fins al límit en què estiguin coberts.