Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com donar de baixa el cotxe

Trànsit compta amb centres específics destinats a gestionar la baixa definitiva dels vehicles de manera gratuïta, senzilla i ecològica
Per Lola Raya Bayona 13 de desembre de 2007
Img cochedebaja listado
Imagen: Afonso Lima

Ja no hi ha excusa per a deixar abandonat al carrer un cotxe que no suporta altres vacances en el taller ni un recanvi més. N’hi ha prou amb dur a terme una sèrie de senzills i económmicos tràmits per a desfer-se d’un automòbil vell o inservible. Quan el cotxe arriba al final de la seva vida útil, és necessari sol·licitar la baixa definitiva voluntària i lliurar l’automòbil i la documentació necessària en un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles (CATV). En ells, es desfaran del vehicle en mal estat, i es farà lliurament al propietari del certificat de destrucció que justificarà la baixa definitiva en Trànsit.

Abandonar, l’opció més cara

Malgrat els continus advertiments realitzats per ecologistes i per Trànsit sobre la responsabilitat dels conductors amb els seus propis vehicles, encara hi ha persones que deixen abandonat el cotxe al carrer quan consideren que ja no és útil. Una opció que no resulta ser ni la millor, ni la més rendible per al titular del vehicle. Però, a més, és un important factor de contaminació per al medi ambient. Cal tenir en compte que encara que aparentment el fet d’abandonar un cotxe al carrer sembli l’opció més econòmica, no ho és perquè suposa haver de fer front a una sèrie de costos i sancions. D’una banda, qui abandoni un vehicle ha de pagar l’abonament anual de l’Impost de Circulació (IVTM). I, d’altra banda, es poden iniciar dos procediments sancionadors contra el titular d’un automòbil abandonat:

  • La retirada amb grua del vehicle per estacionar més d’un nombre indeterminat de dies en el mateix lloc (cada Ajuntament té les seves normes; el de Madrid, per exemple, permet fins a cinc dies hàbils consecutius). En aquest cas el propietari tindria una sanció administrativa per l’estacionament (a Madrid, per import de 90 euros), més les taxes de la grua per la retirada i l’estada fins que el propietari retiri el vehicle.
  • Aquest procediment sancionador també pot iniciar-se des de la Regidoria del Medi Ambient. L’abandó del vehicle en la via pública implica el seu titular una sanció per abocament perillós regulada per Reial decret, i obliga els propietaris a dipositar-los en centres autoritzats de descontaminació quan vulguin desprendre’s d’ells. La sanció varia entre els diferents municipis, però pot arribar fins a 30.051 euros.

Deixar abandonat un cotxe al carrer pot suposar la retirada per la grua o sancions de Medi Ambient

Per a tractar d’evitar aquestes sancions, hi ha persones que abans d’abandonar el cotxe al carrer lleven la matrícula a l’automòbil. Però aquesta manera d’actuació tampoc els salva de les corresponents sancions, ja que els experts asseguren que sempre es pot esbrinar la identitat del titular d’un cotxe, comprovant el bastidor o el número de xassís, que es troben a l’interior del vehicle. Cal precisar, a més, que qui abandona un cotxe al carrer tampoc està exempt de pagar les multes que hagi acumulat l’automòbil.

Com gestionar la baixa

Gestionar adequadament la baixa d’un vehicle és un tràmit senzill, que pot fer-se en unes poques hores. El primer pas és acudir a Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles (CATV), present en totes les comunitats autònomes -hi ha una relació en la pàgina web de la Direcció General de Trànsit, i convé consultar quin és el més pròxim al nostre domicili-. En els CATV s’encarreguen de fer tots els tràmits necessaris, i n’hi ha prou amb fer-los lliurament d’una sèrie de documents juntament amb el cotxe que es vol donar de baixa, gestions que no tenen cap mena de cost per al propietari. Si un vehicle no funciona, els centres posen a la disposició de l’usuari un servei gratuït de grues.

Si el que es desitja és adquirir un cotxe nou i, en paral·lel, donar de baixa definitivament l’anterior vehicle acollint-se al Pla Preveure, normalment es deixa el vehicle en el concessionari i aquest s’encarrega de remetre’l a un desballestament autoritzat i tramitar la baixa a través de la seva gestoria.

Els tràmits per a donar de baixa un cotxe poden fer-se personalment, a través d’un concessionari, o d’una gestoria especialitzada en Trànsit

Una tercera possibilitat, que en aquest cas comporta un cost, es basa a recórrer a la mediació d’una gestoria administrativa especialitzada en Trànsit, on s’encarreguen de realitzar tots els tràmits necessaris per a cursar la baixa de l’automòbil. Les gestories, per un preu mitjà de 30 euros, orienten al client i realitzen els tràmits precisos. És important acudir a gestories administratives especialitzades, ja que són professionals experts en aquestes matèries. A més, algunes entitats com el Real Automòbil Club d’Espanya (RACE), disposen d’un servei integral de gestió al conductor i propietari de vehicle. Pedro García, director de productes i assistència jurídica de RACE, assegura que s’encarreguen de realitzar totes les gestions davant l’administració corresponent, i que els interessats, en un sola visita, resolen tots els tràmits.

Baixa temporal

A més de la baixa definitiva, existeix la possibilitat d’optar per la baixa temporal del cotxe. Aquesta situació es produeix quan es deixarà de circular durant un determinat període de temps, però es vol rehabilitar l’automòbil en un futur i tornar a posar-lo en circulació. La baixa temporal pot produir-se per diverses circumstàncies: voluntària, per sostracció del vehicle, per trànsit comunitari… Quan el titular del vehicle desitgi tornar a utilitzar el seu vehicle, després d’haver sol·licitat la baixa temporal d’aquest, ha de demanar la rehabilitació del cotxe per a la seva circulació.

Si es desitja donar de baixa temporal a un vehicle, cal presentar davant la Prefectura provincial de trànsit els següents documents:

  • Fitxa Tècnica.
  • Permís de circulació.
  • Sol·licitud de Baixa temporal que emetrà la pròpia Prefectura provincial de trànsit.
  • Fotocòpia del DNI del titular.
  • A més, quan la circumstància ho exigeixi cal presentar la documentació que acrediti la raó per la qual se sol·licita la baixa: la denúncia (si hi ha hagut sostracció), un justificant que va haver-hi un desplaçament prolongat del titular, o si el vehicle serà restaurat per estar espatllat o deteriorat.

Donar de baixa temporal al vehicle i acreditar-lo a l’Administració té l’avantatge que l’ajuntament no remetrà l’impost de circulació o IVTM. Però de cara a la seva posterior rehabilitació, i per a posar-ho de nou en circulació, és necessari abonar un cost d’alta i haver passat la Inspecció Tècnica del Vehicle (ITV). Els ajuntaments comptabilitzen l’impost de circulació per trimestres, per la qual cosa un altre avantatge per al titular del vehicle que s’ha donat de baixa temporal és que es podrà sol·licitar a l’Administració local la devolució corresponent a l’import dels trimestres de l’any en curs, des de la data de baixa fins al 31 de desembre.

Però què ocorre amb la prima de l’assegurança del cotxe que està en baixa temporal? Es pot recuperar part de la quantitat aportada durant el temps que el cotxe estarà de baixa temporal? En aquesta situació es podrà recuperar sempre la part no consumida de la part de l’assegurança obligatòria, i sempre que se sol·liciti i es remeti el rebut original de la pòlissa. Llavors, la companyia asseguradora manarà un taló amb aquesta quantitat a l’assegurat del vehicle. Per contra, no es podrà recuperar cap quantitat en cas de paralitzar la pòlissa per a aplicar-la a un altre vehicle en un futur.

Els costos del procés

Donar de baixa el cotxe no costa un euro si es fa en un CATV, i surt per un preu que ronda els 30 euros si es fa a través d’una gestoria. No obstant això, hi ha excepcions. Així, els propietaris que tenen necessitat de donar de baixa definitiva a vehicles que no siguin turismes (ciclomotors, furgons, transport industrial, etc.) de menys de 15 anys han d’abonar un cost de 7,40 euros com a taxa de Trànsit. Aquesta mateixa tarifa (7,40 euros) s’aplicarà també als propietaris que decideixin donar de baixa temporal al seu cotxe. En aquest cas, cal especificar que queden exempts els casos per robatori si es justifica i aporta la denúncia a Trànsit. I tampoc pagaran l’esmentada quota la resta dels vehicles que no són turismes i tenen més de quinze anys.

Donar de baixa el cotxe en un Centre de Trànsit és gratuït i en una gestoria el cost medio ronda els 30 euros

Quant al moment de realitzar el procés per a cursar la baixa, els experts coincideixen a assenyalar que és recomanable realitzar els tràmits abans del 31 de desembre de l’any en curs. La raó no és una altra que aconseguir que l’usuari s’estalviï el cost de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) o Impost de Circulació, corresponent al següent exercici, que comença l’1 de gener.