Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com recórrer una multa imposada a un vehicle donat de baixa

El recurs d'una multa sobre un cotxe donat de baixa és similar al de qualsevol altra infracció, però cal atendre la redacció i plantejament de la seva argumentació
Per Laura Sali 12 de setembre de 2012
Img coche viejo
Imagen: mecookie

La infracció sobre un cotxe donat de baixa pot plantejar-se en diferents situacions. Entre les causes per a rebre una multa quan el cotxe ja està fora de circulació es troben els errors d’identificació o fins i tot un retard a l’hora de reclamar la sanció. El recurs que ha de presentar-se perquè llevin la pena és similar al de qualsevol multa de trànsit , però cal prestar especial atenció a la redacció i el plantejament de l’argumentació.

Multes amb interessos

Una multa pot aparèixer després de molt de temps, fins i tot quan el vehicle sancionat està ja donat de baixa. Si la infracció manté la seva vigència, pot portar aparellada la reclamació d’interessos i càrrecs que engruixen el muntant i poden arribar a comprometre el patrimoni del titular. Contra aquesta mena de multes cap recurs davant la Direcció General de Trànsit que correspongui.

Si la infracció manté vigència, es cobren interessos i el muntant pot comprometre el patrimoni del titular

La possibilitat de recórrer es troba en l’esperit de la llei, fins al punt d’estar inclòs en el formulari de la pròpia acta d’infracció. A partir d’aquí, la presentació posterior del recurs implica un tràmit administratiu senzill, que no sempre requereix comptar amb la mediació d’un advocat o un gestor. En un 95% dels casos, els recursos de disconformitat davant infraccions de vehicles en la via pública es resolen a favor de l’Administració.

Multa a un cotxe vell

El cas d’una multa reclamada sobre un vehicle donat de baixa pot deure’s a una infinitat de factors i la seva resolució administrativa no difereix massa de qualsevol altre procés de reclamació.

Una falta de notificació del deute pot anul·lar-la

La infracció d’un cotxe donat de baixa pot deure’s a un error en la identificació d’un vehicle o a un retard en l’enviament de la multa per part de la Direcció General de Trànsit.

 1. En el supòsit d’un error en la identificació d’un vehicle, pot demostrar-se amb facilitat que té raó el titular del vehicle, ja que la baixa mostrarà una data anterior a la data de la multa. Això es pot verificar en la Prefectura provincial de trànsit on, una vegada comprovada la baixa, s’anul·larà la multa en el mateix tràmit i d’ofici, sense mediar si més no un formulari de reclamació.

 2. Si la data de la multa és anterior a la baixa del vehicle, és a dir, quan el cotxe encara circulava, caldrà seguir els passos de la notificació pertinent, sense la qual no hi ha obligació de pagar. Aquesta notificació es realitza en el domicili que figura en el títol de l’automòbil en qüestió. En aquest supòsit, la multa podria estar prescrita, la qual cosa caldrà demostrar mitjançant la corresponent reclamació. Es donaria, en efecte, una falta de notificació reglamentària del deute, que pot anul·lar-la.

  La llei de Trànsit indica que la prescripció d’una multa es produeix quan l’administració s’excedeix en el temps de notificació. El venciment va en funció de la infracció:

  • El de les lleus és de tres mesos.
  • El de les greus, de sis mesos.

  • El de les molt greus aconsegueix una vigència d’un any.

  Si la notificació es realitza dintre del termini i en la forma escaient, el titular podrà presentar les al·legacions corresponents, amb el que el temps començarà a córrer de nou. En aquest cas, l’Administració comptarà amb quatre mesos per a respondre, passats els quals i de no fer-ho, la multa prescriurà.

  Si la notificació es va enviar i per canvi de domicili no va ser rebuda, la Direcció General de Trànsit podrà exigir el pagament del deute més els interessos.

  En nombroses ocasions, quan es canvia de domicili s’oblida que el vehicle donat de baixa encara figura en l’adreça. Si es notifica allí, la multa estarà vigent encara que el cotxe estigui donat de baixa.

Provisió de constrenyiment

Si el que es rep és una provisió de constrenyiment per una multa realitzada a un cotxe donat de baixa, la situació varia. En aquest cas estarà involucrada l’Agència Tributària, que és qui envia la provisió.

La provisió de constrenyiment adverteix que ha passat el termini voluntari de pagament de la sanció i requereix el pagament d’aquesta, amb els recàrrecs de constrenyiment. Això pot incrementar la sanció amb un recàrrec pròxim al 20%, més els interessos de demora que corresponguin. És un supòsit esperable en un vehicle donat de baixa, per l’extensió en el temps de la situació d’infracció.

Contra la Provisió de Constrenyiment, només són admissibles alguns motius d’oposició:

 • Extinció total del deute o prescripció del dret a reclamar el pagament.
 • Falta de notificació de la liquidació.

 • Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que hagi impedit la identificació del deutor o del deute constret.