Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Convertir el cotxe en un vehicle històric

Obtenir una matrícula històrica permet gaudir de determinades avantatges, però els tràmits són enutjosos i lents i el cost final supera els 600 euros
Per Pablo Pico Rada 30 de agost de 2012
Img cocheantiguo listado
Imagen: John Boyer

Obtenir una matrícula històrica permet gaudir al seu propietari d’uns determinats avantatges, com allargar fins a cinc anys la periodicitat de les inspeccions tècniques (ITV), bonificacions o descomptes en el segur o la possible exempció del pagament de l’impost municipal. No obstant això, els tràmits -que han de sol·licitar-se en la Prefectura de Tràfic de la província del domicili de l’interessat- poden resultar enutjosos i lents i els costos finals superar els 600 euros. En el següent article, es desgranen els avantatges i inconvenients de convertir el cotxe en un vehicle històric, a més dels requisits i tràmits necessaris per a la seva obtenció.

1. Legislació sobre la possessió i l’ús de vehicles històrics

La reglamentació d’aquest procediment està continguda en el Reial decret 1247/95 del 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Vehicles Històrics i es deroga l’article 249 del Codi de Circulació.

Per poder matricular el cotxe com a vehicle històric, ha de tenir més de 25 anys i superar la ITV i altres exàmens tècnics

En el mateix es recullen tant el concepte, condicions, requisits i documentació que regeixen la seva catalogació, com les inspeccions i permisos necessaris de circulació. Si bé, el que es disposa en el Reglament s’entén sense perjudici de les competències assumides per les comunitats autònomes en els seus propis estatuts.

2. Definició de vehicle històric

Segons el decret, es consideren vehicles històrics aquells que:

 • compten amb una antiguitat mínima de 25 anys des de la seva fabricació o des de la data de la seva primera matriculació i no han sofert modificacions.

 • estan inclosos en l’Inventari General de Béns Mobles del Patrimoni Històric Español o declarats béns d’interès cultural.

 • els anomenats vehicles de col·lecció que, per les seves característiques, singularitat o escassetat manifesta, mereixin acollir-se al règim de vehicles històrics.

3. Com obtenir l’acreditació de vehicle històric

La Direcció general de trànsit (DGT) ofereix, a través del seu web, el procediment per a la seva tramitació, que ha de sol·licitar-se en la Prefectura de Tràfic de la província del domicili de l’interessat.

 1. Preu

  Una taxa de 92,80 euros, excepte para els ciclomotors, que és de 25,80 euros.

 2. Documentació necessària

  • Persones físiques: ha d’aportar-se un document oficial que acrediti la identitat i domicili del titular (DNI, permís de conduir espanyol, targeta de residència, passaport més Nombre d’Identificació d’Estrangers).
  • Acreditació de la propietat del vehicle en el cas que no sigui el mateix titular el que matricularà i el que figura en la documentació original (document notarial: acta de notorietat o de manifestacions; factura de compra si s’adquireix per compravenda o a una persona jurídica; contracte de compravenda si és entre particulars).

  • Quanta documentació es disposi per acreditar les característiques de l’automòbil.

  • Acreditació documental de la declaració de bé d’interès cultural o d’estar inclòs en l’Inventari General de Béns Mobles del Patrimoni Històric Español.

  • Informe d’inspecció prèvia d’un laboratori oficial acreditat per la conselleria d’indústria de cada comunitat autònoma sobre la seva condició d’històric.

  • Resolució favorable de la conselleria d’indústria de la comunitat autònoma en la qual estigui adscrit el laboratori oficial per incloure-ho al catàleg de vehicles històrics.

  • Targeta d’inspecció tècnica expedida per una estació ITV de la província del domicili de l’interessat, en la qual consti la matriculació com a vehicle històric. Una vegada solucionada la ITV i juntament amb l’informe del laboratori la Prefectura provincial de trànsit, matricularà el cotxe com a històric.

 3. Resta de documentació

  • Informe del fabricador o d’un club d’automòbils antics, que acrediti els motius per a la seva consideració d’històric, les limitacions en el permís de circulació que ha d’assumir i els requisits dels quals està exempt en la ITV.
  • Fitxa tècnica reduïda de les característiques del vehicle emesa per l’empresa productora.

  • Quatre fotografies en color del cotxe (tots dos laterals, davantera i posterior).

  • Permís de circulació i targeta ITV, si l’automòbil està en circulació.

  • Documentació estrangera del vehicle, si aquest procedeix d’un altre país.

  • Justificant del pagament, exempció, o no subjecció de diferents impostos, com l’Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport, l’impost de circulació de l’ajuntament on tingui el seu domicili el sol·licitant, o l’Impost de Transmissions Patrimonials (per a un contracte entre particulars o document notarial).

  • Document Únic Administratiu (DUA), expedit per la Duana en el cas que es tracti d’un vehicle importat procedent de tercers països.

4. Avantatges

 • Exempció del pagament de l’impost municipal de circulació. Depèn de cada municipi.

 • Major periodicitat en les inspeccions obligatòries (ITV), que pot estendre’s fins a cinc anys en funció de les característiques de l’automòbil (varien de dos a cinc anys).

 • Assegurances més barates: les pòlisses d’assegurances d’aquest tipus de vehicles són més econòmiques, ja que presenten una sinistralitat propera al 20%, enfront del rang d’entre el 50% i el 70% dels cotxes habituals. Hi ha, a més, assegurances específiques per a clubs de vehicles històrics, amb preus especials per assegurar diversos exemplars.

 • Exempcions en noves legislacions de control d’emissions de gasos, nivell de sorolls…

5. Inconvenients

 • Costos: tots els processos han de pagar-se i el preu final pot superar els 600 euros. A més, la documentació necessària és molt nombrosa i implica molt temps.

 • Limitacions de les asseguradores: les companyies d’assegurances apliquen restriccions i clàusules en les pòlisses, com el nombre de quilòmetres recorreguts a l’any, la periodicitat d’ús o les vies de circulació.

 • Restriccions d’ús: segons les característiques tècniques del cotxe, la targeta de la inspecció tècnica (ITV) pot presentar limitacions: com a restriccions en la circulació nocturna o en condicions climàtiques adverses amb visibilitat reduïda.

 • Limitacions en carretera: els automòbils que no superin els 40 km/h hauran de circular pel voral o tan pegats a ell com els sigui possible. Els que no aconsegueixin una velocitat mínima de 60 km/h no podran circular per autopista ni autovia. En determinades dates i vies es podrà prohibir la circulació dels quals no superin els 80 km/h.

 • A causa de la seva condició de vehicle històric, l’Estat pot apel·lar als nous drets que adquireix sobre el mateix, com sol·licitar-ho per a una exposició o esdeveniments.