Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Sofrir un accident en un vehicle sense segur

Es pot recórrer al Consorci de Compensació d'Assegurances, que respon davant els accidents soferts dins de l'àmbit territorial i fins al límit del segur obligatori
Per Anna Elisa Savelli 5 de febrer de 2009
Img accidente coche
Imagen: tracey r

Segur: obligació abans que necessitat

Conduir per una carretera secundària i rebre un cop inesperat per darrere, ser atropellat per una moto en creuar per un pas de zebra i sofrir lesions que triguen més d’un mes a sanar… I, en tots dos casos, el responsable no té segur. Qui respon pels danys causats a la víctima? Com s’ha de procedir? Es pot comptar amb el Consorci de Compensació d’Assegurances, una entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri d’Economia i Hisenda, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. Però cal saber que tenir assegurat el vehicle és una obligació que té per objecte que l’entitat asseguradora cobreixi la responsabilitat civil pels danys causats a les persones i els béns amb motiu de la circulació. I que, en cas de no complir-la, la sanció econòmica oscil·la entre 601 i 3.005 euros.

L’any 1962 el segur dels vehicles motoritzats es fa obligatori com a conseqüència de l’increment del parc mòbil espanyol, i amb la finalitat de satisfer una necessitat cada vegada més sentida socialment, segons afirma Gema Ramos González, responsable del Departament de Producció del Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS): la de protegir a les víctimes per fets de la circulació, assegurant-los l’assistència sanitària i una indemnització que, fins al límit que s’establís, correria per compte de l’assegurador del vehicle causant. L’obligació d’assegurar el vehicle ve imposada en l’article 2 del Reglament sobre Responsabilitat Civil i Segur en la Circulació de Vehicles a Motor (Reial decret 8/2004), com assenyala Javier López García de la Serrana, secretari general de l’Associació Espanyola d’Advocats Especialitzats en Responsabilitat Civil i Segur. Amb l’obligatorietat de la cobertura es pretén que tot responsable d’un accident de circulació pugui fer front, a través del segur, a la seva obligació de reparar el dany causat.

En 2007 es van produir 15.800 accidents de trànsit en els quals el vehicle no disposava del segur obligatori

A Espanya, durant 2007, es van produir 15.800 accidents de trànsit en els quals el vehicle no disposava del segur obligatori. Però hi ha molts més automòbils que circulen sense ell, encara que conèixer el seu nombre és gairebé impossible, a pesar que hi ha dues bases de dades: el registre de matriculacions de la DGT (els cotxes que estan donats d’alta) i el Fitxer Informatitzat de Vehicles Assegurats (FIVA) que tenen les companyies asseguradores. La causa del desconeixement estreba que, segons afirma López García de la Serrana, “el registre del parc mòbil espanyol no està actualitzat”.

No obstant això, els vehicles que infringeixen la norma tenen els seus dies explicats… o això hagués d’ocórrer, ja que des del passat any la Guàrdia Civil ha posat en pràctica un sistema per detectar els vehicles que circulen sense segur. Quan es creuin amb un, un aparell informarà a l’agent que el vehicle no està assegurat; si s’estima oportú es pararà al conductor i es realitzaran les pertinents comprovacions. I, si escau, s’interposarà la corresponent denúncia.

Per què se circula sense segur?

Els qui s’aventurin a circular sense el corresponent segur han de saber que la sanció pecuniària per no tenir assegurat el seu vehicle oscil·la entre 601 euros i 3.005 euros, quantitat determinada en funció de si el vehicle circula habitualment o no, el servei al que està destinat, la gravetat del perjudici causat, la durada de la falta d’assegurament, o la reiteració de la mateixa infracció. En cas de “ser enxampat”, doncs, la sanció pot sortir més cara que pagar la pòlissa. Quines raons pot haver-hi para no assegurar el vehicle?

En molts casos es tracta de simple desistiment. Així succeeix, en nombroses ocasions, amb vehicles que no s’utilitzen habitualment com, per exemple, una moto que porti sense circular uns quants anys. Si en anar a portar-la al taller i passar la ITV rep un cop, l’amo de la mateixa -encara que el conductor del vehicle que copeja assumeixi la seva culpa, i la seva segur pagui els danys- haurà d’abonar una multa per circular sense segur. Això és a causa que l’obligatorietat del segur de l’automòbil afecta a tot propietari de vehicle a motor que tingui el seu estacionament habitual a Espanya, independentment que el vehicle circuli habitualment o estigui estacionat, ja que el risc existeix pel fet mateix que el vehicle pot circular i ocasionar un accident.

La sanció pecuniària per no tenir assegurat un vehicle oscil·la entre 601 i 3.005 euros

En altres ocasions, és possible que no s’asseguri un vehicle perquè només s’utilitza en recintes fitats. És el cas de moltes motos i cotxes que només circulen pel camp. I també hi ha moltes motocicletes que pertanyen a joves que, per la seva edat i inexperiencia, no poden accedir a assegurances, per la qual cosa es decideixen per no contractar-los. Encara que es tracti d’una pràctica comuna, és “contrària a la legalitat, a més d’insolidària”, com assegura Javier Fernández, director de comunicació de l’Associació Empresarial del Segur (UNESPA), qui assenyala que actualment és possible assegurar un vehicle “des d’un euro al”dia , per la qual cosa no hi ha excuses per circular sense l’hagut de segur.

Quan respon el Consorci

El Consorci de Compensació d’Assegurances respon davant els accidents soferts amb un vehicle sense segur, dins de l’àmbit territorial i fins al límit quantitatiu de l’assegurament obligatori. Ha d’indemnitzar els danys ocasionats amb un vehicle que tingui el seu estacionament habitual a Espanya, i a més als quals tinguin lloc dins del territori espanyol (a persones amb residència habitual al país, o a béns de la seva propietat situats a Espanya) amb un vehicle l’estacionament habitual del qual se situï en un tercer Estat no signatari de l’Acord entre les oficines nacionals d’assegurances dels Estats membres de l’Espai Econòmic i d’altres Estats associats; en tots dos casos, quan aquest vehicle no estigui assegurat.

Atès que el segur de responsabilitat civil és un segur obligatori, el Consorci té un paper subsidiari i complementari en el sector assegurador, de manera que només es pot contractar en aquells casos en els quals la cobertura obligatòria hagi estat rebutjada per les entitats asseguradores privades. Per aquesta raó, com emfatitza Ramos González, per poder contractar amb el Consorci és requisit indispensable disposar dels escrits de dues entitats asseguradores en els quals es comuniqui el rebuig de l’assegurament. D’aquesta manera, es pot acudir quan el risc no és acceptat per cap asseguradora privada, de les quals operen en el ram de l’automòbil. Per a la contractació d’una pòlissa en el Consorci de Compensació d’Assegurances, n’hi ha prou amb realitzar una trucada telefònica al mateix. Una qüestió rellevant, que convé tenir molt en compte, és que el Consorci de Compensació d’Assegurances realitza l’acció de recobrament corresponent al responsable del sinistre.

Per contractar amb el Consorci és indispensable que dues entitats asseguradores comuniquin el rebuig de l’assegurament

Si un vehicle que circula sense segur no és el causant de l’accident, sinó el perjudicat, a qui correspon indemnitzar pels danys ocasionats és, en tot cas, a l’asseguradora del vehicle causant (al marge de la sanció que rebi la víctima per mancar de segur obligatori). I en el cas que els dos vehicles implicats en un accident no tinguessin segur, correspon al Consorci indemnitzar dels danys en les persones i en els béns al perjudicat del sinistre. El Consorci indemnitza en aquest cas en nom del vehicle causant, per posteriorment realitzar una acció de recobrament contra el responsable dels fets, en el mateix sentit que si el vehicle perjudicat estigués assegurat. A més, el Consorci actua com a Fons de Garantia per als casos en què el vehicle causant de l’accident manqui de segur, indemnitzant als perjudicats fins als límits del segur obligatori.

Abans d’acudir al Consorci, es poden prendre altres mesures:

  • Recórrer al segur “a tot risc”: el segur “a tot risc” és, en essència, el segur obligatori més una sèrie de cobertures addicionals, sent la fonamental la dels danys que pugui sofrir el vehicle (el segur obligatori no té res a veure amb el vehicle, només amb els danys a tercers perjudicats). Si es té contractat un segur d’aquestes característiques, es pot intentar sol·licitar a la companyia que arregli el cotxe, i que després s’encarregui de reclamar al Consorci els danys. En alguns casos es poden arribar a pagar extracargos, ja que la companyia asseguradora pot limitar la reparació al valor d’indemnització màxim, que pot coincidir amb el valor venal (el preu al que s’hagués pogut vendre el cotxe abans del sinistre). La diferència entre aquest valor venal i el preu de la reparació gairebé sempre ha de ser avançada per l’assegurat fins que el Consorci pagui la indemnització.
  • Reclamació de danys: de vegades les pòlisses inclouen la garantia de reclamació de danys o la possibilitat de recórrer a defensa jurídica. Encara que el vehicle víctima d’accident manqui de segur, pot exigir que l’asseguradora del conductor culpable assumeixi tots els danys produïts en el mateix, segons indica el director de comunicació d’UNESPA.