Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Tràmits per transferir la propietat d’un vehicle

Per canviar la titularitat davant Tràfic s'han d'identificar ambdues parts documentalment, pagar les taxes i aportar els "papers" del cotxe
Per María Beltrán 2 de agost de 2007

Des de Tràfic s’aconsella efectuar els tràmits legals oportuns per eximir a l’anterior propietari de futures responsabilitats sobre el vehicle que ven i assegurar al nou que no deixa multes impagades o processos judicials d’embargament sobre el mateix. Comprador i venedor signaran l’imprès de Notificació de Transferència de Vehicles, així com el formulari de Sol·licitud de Transferència, que es presentaran en finestreta juntament amb la documentació del cotxe. La gestió és molt senzilla, sobretot si acudeixen junts a la Prefectura provincial de trànsit.

La compra de vehicles entre particulars segueix sent una opció molt demandada, perquè no tothom té capacitat econòmica per adquirir un cotxe nou. Tampoc tots els conductors que canvien d’automòbil decideixen mantenir el vell o vendre-li-ho a un concessionari.

El canvi de titularitat del vehicle és un tràmit molt convenient en aquests casos, que ha de sol·licitar-se en la Prefectura de Tràfic del domicili de l’interessat o en la de matriculació del vehicle. Els passos que cal donar per transferir la propietat del vehicle són:

  • Sol·licitar en Tràfic o descarregar de la pàgina web de la DGT els impresos oficials i emplenar-los (notificació de transmissió de vehicles i sol·licitud de transmissió). Una vegada oberts els PDF, es poden emplenar els camps en blanc directament des de qualsevol ordinador. Després n’hi ha prou amb imprimir-los i lliurar-los, signats per ambdues parts, en l’oficina corresponent, que pot localitzar-se també a través de la Xarxa.
  • Abonar la taxa corresponent: 43,40 euros, 7,80 euros si es tracta de ciclomotors. No existeix un criteri sobre qui ha de pagar la taxa, Tràfic únicament demana el resguard que s’ha pagat per iniciar els tràmits.
  • El venedor aportarà dues fotocòpies del DNI, una per a Tràfic i una altra per pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials en les oficines de la comunitat autònoma (l’import és el 4% de la valoració assignada per la Conselleria d’Hisenda al vehicle en funció del model i de l’any de matriculació). Si el comprador és una persona física presentarà document oficial que acrediti la seva identitat i domicili (DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència). Per als estrangers residents al nostre país es requereix el passaport acompanyat del Nombre d’Identificació d’Estrangers. Les empreses o persones jurídiques aportaran la targeta d’identificació fiscal i acreditaran la representació i identitat de qui ferma. Si es tracta de menors o incapacitats es precisaran les dades i la signatura del pare, mare o tutor, el seu DNI i document que acrediti el concepte pel qual actuïn.
  • Si amb anterioritat no s’hagués notificat la venda, per identificar al venedor i vehicle es precisa, a més, del DNI del primer:
    • Targeta d’ITV amb el reconeixement en vigor si el cotxe té més de 4 anys.
    • Justificant del pago/exempció/no subjecció d’Impost de Transmissions Patrimonials liquidat en la comunitat autònoma, tret que el venedor sigui un empresari en l’exercici de la seva activitat, en aquest cas aportarà factura
    • Justificant del pagament o exempció de l’Impost de Circulació de l’any anterior o de l’any en curs.

Per als vehicles agrícoles, a més dels documents anteriors, es requereix el corresponent a la inscripció en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola de la comunitat autònoma. D’igual manera, s’exigeix el certificat de transports per a autobusos o vehicles de transport de mercaderies. Els vehicles procedents de Canàries, Ceuta i Melilla han de presentar un certificat de Duanes que acrediti el compliment de les seves obligacions tributàries.

Si es vol efectuar una transferència per defunció s’ha d’acreditar fefaentment l’adjudicació del vehicle i pagar l’Impost de Successions. Prèviament a la sol·licitud d’un canvi en la titularitat del vehicle el propietari haurà de cancel·lar qualsevol deute pendent de finançament inscrit en el Registre de Béns Mobles. Així mateix haurà d’abonar, si tingués, les multes imposades.

Si es vol efectuar una transferència per defunció s’ha d’acreditar fefaentment l’adjudicació del vehicle i pagar l’Impost de Successions

Una vegada abonats l’Impost de Transmissions i la taxa corresponent, la Prefectura provincial de trànsit expedirà el nou permís de circulació a nom del comprador, qui figurarà com a nou titular del vehicle.

El més pràctic per evitar possibles contratemps és que el comprador i el venedor vagin plegats a tramitar la sol·licitud del canvi de titularitat del vehicle davant la Prefectura provincial de trànsit -de la província del domicili legal de qualsevol d’ells o d’aquella en què es va matricular el vehicle-, encara que el comprador disposa de 30 dies per sol·licitar el permís de circulació del vehicle i justificar el pagament de l’Impost de Transmissions Patrimonials. Si algú no pot acudir en persona a realitzar els tràmits, una altra persona autoritzada el pot fer en el seu lloc portant l’original del seu propi DNI i una autorització per realitzar la gestió.

En la compravenda, quan el venedor és un concessionari estarà obligat a respondre dels possibles desperfectes del vehicle que no siguin apreciables per un comprador a simple vista després de la seva adquisició. En la compravenda entre particulars el comprador no posseeix aquesta garantia.

Respecte al traspàs de la pòlissa del segur, l’adquiriente pot reemplaçar al titular en la pòlissa que tingui el vehicle que compra. En aquest cas, el venedor haurà d’informar a la companyia asseguradora de la data exacta, per evitar problemes per possible sinistres, de la transmissió del vehicle proporcionant les dades del nou propietari. L’asseguradora li retornarà l’import de la cosina que resti fins al venciment de la pòlissa. El venedor també pot traspassar la pòlissa del cotxe que ven per a un altre nou que adquireixi.