Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Entrevista

Francesc Balaguer, responsable de la Clínica d’Alt Risc en Càncer Colorrectal. Hospital Clínic de Barcelona

«La prevenció en càncer colorrectal és terriblement efectiva per disminuir incidència i mortalitat»
Per Jordi Montaner 20 de agost de 2007
Img fbalaguer
Imagen: Emiliano Ricci

Amb la creació d’una Clínica d’Alt Risc en Càncer Colorrectal (CAR-CCR), l’Hospital Clínic és el primer centre públic espanyol que aposta per una atenció específica i especialitzada de persones amb un risc incrementat de patir aquest tipus de càncer, ja sigui per factors genètics o personals. Francesc Balaguer, responsable de la CAR-CCR, matisa que es tracta d’un centre pilot, de l’eficàcia del qual depèn la proliferació de més centres especialitzats d’aquest tipus en el conjunt de la xarxa pública.

La CAR-CCR porta un any funcionant. Molts pacients?

Des del 2006 hem atès a més de 700 pacients i familiars per diferents situacions que condicionen un increment del risc de càncer colorrectal (síndromes de poliposis, càncer colorrectal familiar o adenomes). D’aquestes persones, el 70% han estat ateses durant el primer trimestre del 2007 i es preveu que la tendència a l’alça continuï.

Dir-li al fill jove d’un mort per càncer colorrectal que a ell li va a succeir el mateix sona a fastiguejo.

En un terç dels pacients que presenten aquest càncer existeixen antecedents familiars de la mateixa malaltia. D’aquests pacients, una part tenen una mutació en els gens, que els seus fills poden heretar i que els predisposaran a desenvolupar la malaltia. Fins ara, aquesta part de la població no ha disposat d’un suport assistencial complet, integrat i protocolizado, la qual cosa comporta que, en la majoria dels casos, la pràctica clínica hagi estat molt limitada o, com a mínim, molt heterogènia.

Mancada de recursos?

La principal raó d’aquests fets es basa en l’escassa coordinació que hi ha entre l’atenció primària i l’especialitzada, i en la necessitat d’invertir en ella importants recursos econòmics, tècnics i humans. De fet, s’estima que un 30% de les colonoscopias de control que es fan actualment estan mal indicades, i que les formes de càncer colorrectal familiars estan infradiagnosticadas o desateses.

Llavors, millor concretar que abundar en l’ambigüitat.

«L’objectiu final és aconseguir afavorir l’atenció integral del pacient, garantir l’equitat en tot el territori i optimitzar els recursos assistencials»
Aquestes limitacions del sistema actual són el context de la creació d’un nou dispositiu assistencial de prevenció, basat en una xarxa de clíniques d’alt risc. Algunes d’elles se situaran en hospitals de referència, com és el cas de l’Hospital Clínic; unes altres operaran en hospitals comarcals i en àrees bàsiques de salut. L’entramat de dispositius que es pretén haurà de treballar de manera conjunta, aglutinant experts multidisciplinaris i recursos, alhora que permetent una adequada coordinació entre l’atenció primària i l’especialitzada. L’objectiu final del projecte pioner és aconseguir un model que afavoreixi l’atenció integral del pacient, garanteixi l’equitat en tot el territori i optimitzi els diferents recursos assistencials.

La coordinació amb l’atenció primària també s’ha engegat?

En aquesta primera fase, que està provisionalment en funcionament fins al 2008, l’Hospital Clínic de Barcelona actua de forma coordinada amb el Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample (CAPSE) i el CAP dels Corts, també a Barcelona. Però el projecte contempla, en una segona fase, que el model actual s’estengui a altres hospitals de segon nivell i a les seves corresponents àrees bàsiques de salut.

Per què el càncer colorrectal?

Perquè representa un dels tumors més prevalentes en el nostre mitjà, on constitueix la segona neoplàsia més freqüent tant en homes com en dones, per darrere del càncer de pulmó en el gènere masculí i del de mama en el femení. A més, si considerem tots dos sexes de manera conjunta, el càncer colorrectal ocupa el primer lloc en incidència i representa la segona causa de mort per càncer. Així, a Espanya, cada any es diagnostiquen més de 25.000 casos nous que deriven en més d’11.000 persones mortes, el doble que el que comporten causes de mort molt més mediàtiques com els accidents de trànsit i la SIDA sumats.

I sabent el que ocorrerà, va a morir menys gent?

El càncer colorrectal és el paradigma dels càncers susceptibles de prevenció. De fet, s’ha demostrat que les estratègies preventives són terriblement efectives tant per disminuir la seva incidència com la mortalitat associada. La CAR-CCR de l’Hospital Clínic de Barcelona té precisament com a objectius atendre de forma global a les persones, pacients i familiars amb un risc incrementat de patir un tumor colorrectal.

Evitant l’aparició del tumor?

Est és l’objectiu final o, si no és possible, minimitzar l’impacte que pot comportar en el pronòstic i la qualitat de vida del malalt. L’actuació preventiva de la CAR-CCR es comparteix amb els metges d’atenció primària de la zona, d’acord amb el protocol assistencial comú al que m’he referit i, alhora, es vol coordinar amb altres unitats situades en hospitals de segon nivell integrats dins de la xarxa.

Situar una clínica d’aquestes característiques en el si d’un gran hospital, no pot resultar contraproduent?

Al contrari. En l’àmbit assistencial, la CAR-CCR és un centre pioner que agrupa a tots els professionals implicats en l’atenció d’aquesta població de risc, i especialment aquells que millor coneixen les mesures de consell i anàlisis genètiques, endoscòpia d’alta complexitat, radiologia i cirurgia mínimament invasiva. Treballem conjuntament amb una unitat d’endoscòpia digestiva, un servei de genètica amb capacitat per fer anàlisi de mutacions de determinats gens, un servei d’anatomia patològica, un servei de radiodiagnóstico, un servei de cirurgia gastrointestinal i un servei de psicologia amb experiència en consell genètic.

Un gran equip multidisciplinari.

A més de tots aquests recursos, la CAR-CCR també disposa d’unes eines de treball bàsiques per fer el seguiment dels pacients atesos i de les seves famílies, un arxiu i bases de dades per guardar el material confidencial i una genoteca per emmagatzemar ADN.

LES QUATRE CARES DEL RISC

La CAR-CCR va dirigida a totes aquelles persones amb un risc elevat de presentar càncer colorrectal sobre la base de la seva història individual o familiar. Els metges d’atenció primària s’encarreguen d’identificar a aquestes persones, però el seu retrat robot està servit:

  • Persones que pertanyen a famílies amb càncer colorrectal hereditari no polipósico. En aquesta situació, el càncer colorrectal es deu a mutacions en uns gens determinats anomenats MYH, MSH2, MLH1 i MSH6. Prop del 80% dels individus que presenten aquestes mutacions desenvoluparan un càncer colorrectal al llarg de la vida.
  • Persones que pertanyen a famílies amb poliposis, afecció en la qual es formen creixements que sobresurten de les membranes mucoses de les parets interiors del còlon i el recte. També es tracta d’una malaltia hereditària deguda a mutacions en el gen APC. Pràcticament la totalitat dels pacients que desenvolupen aquesta malaltia presentaran un càncer colorrectal abans dels 45 anys si no són intervinguts quirúrgicament de manera preventiva.
  • Persones amb antecedents familiars de càncer colorrectal. En els últims estudis s’ha pogut saber que prop d’un terç dels pacients amb càncer colorrectal tenen antecedents familiars. D’altra banda, en les persones amb aquests antecedents, el risc de desenvolupar un càncer colorrectal es multiplica entre 2 i 4 vegades en relació a la de la població general.
  • Pacients amb adenomes colorrectales. El fet d’haver desenvolupat un adenoma (un tipus concret de pòlip) augmenta el risc de presentar noves lesions al llarg del seguiment.