Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Control d’aliments de tercers països

La Unió Europea estableix un major control als mol·luscs bivalves de Turquia i obre l'entrada a l'oli de girasol d'Ucraïna
Per mchavarrias 4 de novembre de 2014
Img control alimento hd
Imagen: Kerem Yucel

La Unió Europea ves-la per la seguretat dels aliments procedents de tercers països. En les últimes setmanes, les iniciatives en aquest camp s’han centrat en països com Turquia i Ucraïna. Les deficiències en els controls oficials de mol·luscs bivalves procedents de Turquia han obligat a la UE a restringir l’accés d’aquests productes al mercat comunitari. En canvi, s’han aixecat les mesures de control a l’oli de girasol d’Ucraïna, al no constatar-se irregularitats en els controls aleatoris realitzats per les autoritats europees. Aquest article detalla quin ha estat el cas dels mol·luscs bivalves de Turquia i de l’oli de girasol d’Ucraïna.

Tal com ja s’ha comentat en altres ocasions, la UE s’esforça per garantir aliments segurs en tots els seus països. Per això, l’Oficina Alimentària i Veterinària (OAV) duu a terme controls i missions per tot el món. Una d’aquestes missions a Turquia va permetre detectar diverses deficiències en l’aplicació dels controls oficials i, en particular, en les anàlisis dels laboratoris oficials turcs. Per tant, la UE ha hagut de prendre mesures sobre aquest tema.

Microbiologia de mol·luscs bivalves de Turquia

En el cas de Turquia, el Reglament d’Execució (UE) nº 840/2014 de la Comissió, d’1 d’agost de 2014, pel qual es modifica, pel que fa al període d’aplicació, el Reglament d’Execució (UE) nº 743/2013, que introdueix mesures de salvaguardia relatives a les importacions de mol·luscs bivalves procedents de Turquia i destinats al consum humà, ha establert certes restriccions per a aquests productes.

La UE va suspendre les importacions de mol·luscs bivalves de Turquia perquè no complien les normes microbiològiques europees

La UE va detectar un elevat nombre d’enviaments no conformes de mol·luscs bivalves procedents de Turquia, que no complien les normes microbiològiques de la UE (Reglament 2073/2005). Amb l’objecte de protegir la salut humana, es van prendre les mesures oportunes per impedir la comercialització de productes procedents de Turquia no aptes per al consum humà.

Els mol·luscs bivalves vius i refrigerats tenen una vida en emmagatzematge molt breu, la qual cosa exclou la realització d’anàlisi a la frontera com a mesura comercial menys restrictiva. Aquests enviaments haurien quedat no aptes per al consum humà abans que arribessin els resultats del laboratori. Per tant, es van suspendre les importacions fins que les autoritats turques puguin oferir les garanties necessàries.

La resposta turca es recolza en mesures correctores que s’han iniciat per abordar les deficiències detectades en el sistema de control dels mol·luscs bivalves destinats a exportar-se a la UE.

Àdhuc comptant amb les mesures proposades, des de la UE (l’OAV) es considera necessari un major control i, per això, les limitacions i restriccions a les exportacions continuaran operant fins al proper 4 d’agost de 2015.

Oli de girasol d’Ucraïna

La situació amb l’oli de girasol d’Ucraïna és diferent, ja que després de les comprovacions motivades per la crisi de l’oli mineral, s’ha verificat que en l’actualitat tot és correcte i poden eliminar-se les condicions específiques existents per al control de les exportacions des d’Ucraïna d’oli de girasol destinat a la UE.

Per aquest motiu, s’ha aprovat el Reglament d’Execució (UE) nº 853/2014 de la Comissió, de 5 d’agost de 2014, que deroga el Reglament (CE) nº 1151/2009, pel qual s’estableixen condicions particulars d’importació d’oli de girasol originari o procedent d’Ucraïna.

La UE ha desenvolupat un exhaustiu seguiment. En concret, des de l’1 de gener de 2010, es controlen les importacions d’oli de girasol originari o procedent d’Ucraïna, mitjançant l’expedició sistemàtica de certificat confirmatorio en cadascun dels enviaments exportats a la UE (per part del Ministeri de Salut d’Ucraïna). Després d’aquests controls, es constata a través de mostrejos aleatoris que s’han respectat els límits establerts (la partida no conté més de 50 mg/kg de parafina mineral) i, per això, es decideix aixecar aquestes mesures.

La UE ves-la per la seguretat de tots els aliments

Aquests dos casos exemplifiquen com es compleix l’establert en el Reglament (CE) nº 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i es fixen procediments relatius a la seguretat alimentària i, en particular, el legislat per abordar les situacions d’emergència, el seu article 53:

Article 53. Mesures d’emergència per a aliments i pinsos d’origen comunitari o importats d’un país tercer.

1. Quan es posi de manifest la probabilitat que un aliment o un pinso, procedent de la Comunitat o importat d’un país tercer, constitueixi un risc greu per a la salut de les persones, dels animals o per al medi ambient, i aquest risc no pugui controlar-se satisfactòriament mitjançant l’adopció de mesures per part dels Estats membres afectats, la Comissió, conformement al procediment previst a l’apartat 2 de l’article 58, per iniciativa pròpia o a petició d’un Estat membre, adoptarà immediatament una o diverses de les mesures que s’exposen a continuació, en funció de la gravetat de la situació:

b) si és un aliment o un pinso importat d’un país tercer:

ii) establiment de condicions especials per a l’aliment o el pinso procedent de la totalitat o de part del territori del país tercer en qüestió”;

En conclusió, podem estar tranquils i segurs que els procediments establerts estan funcionant correctament tant per a la importació com l’exportació de productes alimentosos.