Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El futur dels controls oficials en productes alimentosos en la UE

La Comissió Europea planteja revisar la normativa per elevar el nivell de seguretat alimentària
Per mchavarrias 21 de maig de 2013
Img inspeccion comida list

La Comissió Europea va anunciar el 6 de maig un nou paquet de mesures per reforçar l’aplicació de les normes de salut i seguretat en la cadena alimentària. Sota el lema “Normes més intel·ligents per produir aliments més segurs” (Smarter rules for safer Food), té especial importància el relatiu als controls oficials, en concret les modificacions en el Reglament 882/2004 per augmentar l’eficàcia dels controls, sobretot la lluita contra el frau, millorar la col·laboració entre els Estats Membres, incorporar i modernitzar les eines informàtiques de gestió de dades i informació (futura xarxa d’alerta de fraus), aplicar taxes a la majoria dels controls oficials que es duguin a terme i millorar el control de les importacions. L’article explica en què es basen aquests canvis.

La proposta de reglament en matèria de control oficial planteja una refundición de totes les disposicions comunitàries que estableixen mesures de control en diferents àmbits de l’alimentari. Es contempla des de l’EEB fins al control dels residus de plaguicides, passant pels OMG. El Reglament (CE) nº 882/2004 estableix normes harmonitzades de la UE aplicables a les activitats de control realitzades pels Estats membres. És el marc de referència quant a la normativa relativa als pinsos i aliments, a la salut animal i al benestar dels animals i estableix les normes per les quals es regeix tant l’organització com el finançament d’aquests controls.

En els gairebé 10 anys d’existència del Reglament, s’han trobat certes deficiències derivades, d’una banda, del disseny del marc dels controls oficials i, d’altra banda, de la incertesa quant a la disponibilitat de recursos suficients per finançar de manera adequada els controls oficials. Per això, és necessària una reforma en profunditat que ataqui tant els objectius generals com aquells específics que permetin assegurar una adequada política de control oficial en el si de la UE.

En què es basen els canvis

Els objectes generals són:

  • Millorar el funcionament interior del mercat de productes alimentaris.

  • Mantenir i, en la mesura del possible, elevar el nivell de seguretat alimentària (entenent un alt nivell de protecció de la salut humana, animal i vegetal i del benestar dels animals), evitar riscos en aquesta línia per la complexitat a l’hora d’aplicar la legislació de la UE.

  • Garantir una aplicació adequada i uniforme de la legislació de la UE.

Els elements específics als quals es va a donar cobertura a través de la futura legislació en matèria de controls oficials els podem en aquest quadre:

/imgs/2013/05/taula-control-oficial1.jpg

Font: Comissió Europea

Els adjectius que qualifiquen la proposta que la Comissió Europea i que es poden catalogar d’objectius específics a cobrir són exhaustivitat, coherència, eficàcia, optimització dels recursos, minimització de la càrrega administrativa, transparència, cooperació… . Aquests són els eixos per al desenvolupament normatiu de la nova legislació de la UE en matèria de control oficial dels aliments.

Explicant aconseguir els objectius bàsics als quals es vinculen aquests adjectius, la UE podrà garantir un sistema de control oficial eficaç, tant per a les exportacions com per a les importacions de la UE.

Controls oficials front seguretat de la cadena agroalimentària

És molt important que tinguem present que la capacitat de la UE d’exportar cap a tercers països es basa en la reputació de les estrictes normes de producció i valor afegit que poden ostentar les mercaderies de la Unió enfront de les produïdes fora d’Europa. Això solament pot aconseguir-se mitjançant controls oficials fiables que garanteixin que les normes de la UE en matèria de seguretat i qualitat de la cadena agroalimentària s’apliquen de manera coherent i que es compleixen les expectatives dels socis comercials.

Els controls que es realitzen a les mercaderies de tercers països garanteixen nivells de seguretat

Respecte a les importacions, resulta fonamental que siguin segurs tots els aliments existents al mercat de la UE. Els controls realitzats per les Autoritats Competents dels Estats membres amb les mercaderies procedents de tercers països garanteixen que aquestes ofereixin suficients garanties que s’ajusten a uns nivells de seguretat equivalents.

Finalment, ha de tenir-se en compte que la revisió del marc legislatiu de la UE en aquesta matèria s’ha proposat per millorar l’eficiència i la coherència del sistema i vetllar per la seva sostenibilitat a llarg termini. Una vegada aquesta proposta es converteixi en una realitat, la millor forma de validar l’èxit de les mesures és a través del seguiment d’indicadors, tals com els quals es proposen en la taula que segueix, però per descomptat la millor mesura de l’evolució en la legislació alimentària ens la va a donar el comptar amb un millor sistema de control oficial dels aliments.

/imgs/2013/05/nuevaimagen2.png

Font: Comissió Europea