Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Garantir la seguretat dels productes al consumidor

Per Juan Ramón Hidalgo Moya 4 de juliol de 2001

La retirada del “oli de pinyolada d’oliva” és l’aplicació del principi de precaució davant la falta d’evidència científica sobre els riscos del seu consum. L’execució d’aquesta mesura és competència de les Autoritats Autonòmiques i la seva durada no superarà el termini d’un any. Aquest oli suposa el 10% del total d’oli d’oliva produït a Espanya.

Garantir la seguretat dels productes al consumidor

El Ministeri de Sanitat i Consum ha ordenat la retirada del denominat “oli de pinyolada d’oliva” perquè conté una substància que pot ser perjudicial per a la salut de les persones. La fonamentació jurídica de la mesura, es basa en el Reial decret 44/1996, de 19 de gener, “pel qual s’adopten mesures per a garantir la seguretat general dels productes posats a la disposició del consumidor”, que va traslladar al dret espanyol la Directiva 92/59/CEE del Consell de les Comunitats Europees. L’objectiu de totes dues normatives és garantir la seguretat dels productes del mercat. En aquest sentit, es dota d’efectivitat jurídica al dret a la seguretat, la salut dels consumidors i la protecció de la salut.

Segons la informació disponible fins al moment, el risc es concreta en la localització de benzopirè en diferents mostres d’oli de pinyolada d’oliva. Es tracta d’un hidrocarbur que té acció cancerígena i relació directa amb la degeneració cel·lular estudiada entre les substàncies que apareixen en el tabac.

Les conclusions provisionals determinen l’aplicació del principi de precaució, adoptant mesures preventives en pressuposar que s’han identificat els efectes potencialment perillosos derivats del producte. El principi de precaució imposa el deure d’actuació, encara quan no es disposa d’evidència científica absoluta, concloent i verificada. La mesura adoptada pel Ministeri de Sanitat i Consum, amb aplicació d’àmbit nacional, aconsella als consumidors evitar el consum d’aquest producte. L’execució de la mesura és competència de les Autoritats Autonòmiques, i s’adoptarà evitant divergències desproporcionades en el mercat. La seva durada s’ajustarà a la del supòsit que les va motivar i, en tot cas, no superarà el termini d’un any. L’evidència sobre la perillositat d’un determinat producte determinarà la seva prohibició absoluta a través dels mitjans legislatius apropiats.

Informar la Comunitat Europea

L’adopció d’aquesta mesura s’ha realitzat a través del sistema de notificació i intercanvi d’informació entre el Ministeri de Sanitat i Consum, les Comunitats Autònomes, i la Comissió Europea. Aquest sistema, que s’adopta per motius urgents davant riscos de caràcter greu i immediat, transmet la informació, per escrit i a la major celeritat, a la Comissió Europea, qui la difon a la resta dels Estats membres.

En aquesta informació, i en la mesura que sigui possible, es requereix la informació del fabricador o al distribuïdor respecte a la identificació del producte, el risc i els resultats de proves o anàlisis realitzades i la informació sobre les cadenes de comercialització. En aquest cas, la transmissió s’ha realitzat a través de la xarxa de connexió d’alerta relativa a productes alimentosos, el punt de contacte dels quals a Espanya és el Ministeri de Sanitat i Consum, sota la responsabilitat de la Direcció General de Salut Pública i de l’Institut Nacional de Consum.

Les parts afectades per la decisió de retirar el producte -distribuïdors, usuraris i consumidors- poden presentar documents i proves, així com al·legar el que estimin més adequat per als seus interessos a través d’un procediment que podrà tramitar-se per la via d’urgència.

Comercialització

Les autoritats competents per a controlar la comercialització de productes segurs seran designades per les Comunitats Autònomes; i en les situacions d’emergència, actuarà el Ministeri de Sanitat i Consum que es coordinaran a través de la Conferència Sectorial de Consum i del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. En el control de la distribució de productes podran actuar també les Corporacions locals, en el marc de la seva competències.

Les autoritats de control estan facultades per a adoptar les mesures necessàries que garanteixin la seguretat dels productes del mercat, que seran excepcionals en les situacions d’emergència. Les mesures adoptades sempre han de ser proporcionals al risc que es tracta d’evitar. Entre elles, podran adoptar la prohibició temporal de la seva comercialització, durant el període necessari per a efectuar els diferents controls, quan existeixin indicis de la seva perillositat. Tal com ha succeït en aquest cas, encara que el producte compleixi amb els requisits reglamentaris establerts, s’ha actuat perquè existeixen dubtes sobre la perillositat del mateix per a la salut i la seguretat dels consumdiores. Les mesures adoptades es dirigiran principalment al productor, però també al distribuïdor, i a qualsevol persona que fos necessari a fi d’evitar els riscos derivats del producte.

La normativa comentada, no obstant això, imposa especialment als productors l’obligació general de comercialitzar únicament productes segurs i prendre les mesures necessàries per a informar els consumidors dels riscos que poguessin presentar. El productor, si fos necessari en cas de risc, està obligat a retirar el producte del mercat. Els distribuïdors també han de respectar l’obligació general de distribuir productes segurs. En aquest sentit, tant productors com distribuïdors han de participar en la vigilància de la seguretat dels productes comercialitzats, mitjançant la transmissió d’informació a les autoritats de control sobre els riscos q els productes i la col·laboració en les actuacions empreses per a evitar aquests riscos.