Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

L’estratègia revisada de la FAO

La lluita contra la fam i les condicions per a assegurar la innocuïtat dels aliments al llarg de tota la cadena alimentària, centren les propostes de la FAO
Per José Juan Rodríguez Jerez 3 de desembre de 2003

Tota estratègia relativa a la innocuïtat dels aliments que incorpori un enfocament basat en la cadena alimentària ha d’ampliar la visió tradicional per a incloure els components bàsics de les bones pràctiques agrícoles i ramaderes i les bones pràctiques de fabricació. El nou enfocament impulsat per la FAO, que celebra aquests dies la seva conferència anual, incorpora tots dos aspectes en el que els experts ja denominen «l’estratègia revisada».

L’estratègia revisada de la FAO implica necessàriament una nova labor de prevenció des de l’origen. Especialment, el desenvolupament i la divulgació de pràctiques de prevenció dels perills associats amb els aliments en entrar en la cadena alimentària. L’enfocament podria ser molt útil respecte a la producció animal (concretament l’alimentació i elaboració) pel fet que aquests productes són particularment propensos a riscos associats amb els aliments.

En termes generals, des de la pròpia FAO, que ja ha iniciat la posada en marxa de propostes específiques en aquest sentit, s’entén que el nou enfocament revisat hauria d’enfortir la capacitat dels seus Estats membre, especialment dels països en desenvolupament, d’analitzar els riscos relacionats amb la innocuïtat dels aliments, aplicar les normes internacionals i garantir el seu compliment. Així mateix, dotaria a aquests països de la possibilitat, avui pràcticament inexistent, de participar plenament en l’establiment de normes, la qual cosa el fa especialment interessant en l’assegurament de l’aplicabilitat en la producció i comerç internacional.

De la mateixa manera, s’entén que l’aplicació d’una estratègia revisada d’innocuïtat dels aliments requeriria una col·laboració més estreta amb els associats internacionals, sobretot amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial (ONUDI) i continuar centrant-se en l’intercanvi d’informació.

Normalització internacional

L’estratègia revisada de la FAO ha de permetre als països en desenvolupament participar en l’establiment de normes alimentàries

La FAO, juntament amb la Comissió del Codex Alimentarius i en estreta col·laboració amb l’OMS, centra la seva labor normativa relativa a la innocuïtat i qualitat dels aliments en l’establiment de normes específiques i la creació de la capacitat corresponent. La Secretaria del Codex, amb seu en la Direcció d’Alimentació i Nutrició (ESN) de la FAO, assumeix la principal responsabilitat respecte a la labor normativa en l’esfera de la innocuïtat. Les activitats comprenen serveis d’assessorament tècnic, creació de capacitat, capacitació i desenvolupament institucional.

En col·laboració amb l’OMS, la FAO brinda assessorament científic per a l’establiment de normes mitjançant comitès o reunions d’experts del Codex, com el Comitè Mixt FAO/OMS d’Experts en Additius Alimentaris (JECFA), la Reunió Conjunta FAO/OMS sobre Residus de Plaguicides (JMPR) i les Reunions Conjuntes FAO/OMS sobre Avaluació de Riscos Microbiològics (JEMRA). Les contribucions són de caràcter interdisciplinari i inclouen la realització de programes relacionats amb residus de medicaments veterinaris i de plaguicides en col·laboració amb la Direcció de Producció i Sanitat Animal (AGA) i de Producció i Protecció Vegetal (AGP), respectivament.

La Direcció de Sistemes de Suport a l’Agricultura (AGS) gestiona els programes d’innocuïtat dels aliments relacionats amb l’elaboració i la gestió de productes agrícoles després de la collita. El Departament de Pesca de la FAO participa directament en iniciatives relacionades amb la innocuïtat dels productes pesquers, que inclouen anàlisis de riscos i mètodes de control de la innocuïtat (com l’APPCC) a les fàbriques d’elaboració de peix.

Les esferes dels programes actuals relacionades amb la innocuïtat dels aliments continuen centrant-se en la labor normativa del Codex, encara que nombrosos àmbits d’acció incorporen un enfocament més ampli que abasta la cadena alimentària amb mesures tècniques i preventives contra els perills alimentaris basades en les bones pràctiques agrícoles. Així mateix, es donen casos en els quals les esferes d’acció estan relacionades entre si convenientment, com els programes 214A9, destinat a «augmentar la qualitat i innocuïtat dels aliments millorant els processos de manipulació, elaboració i comercialització en la cadena alimentària» i 221P8, de «Qualitat i innocuïtat dels aliments al llarg de tota la cadena alimentària».

Objectius estratègics i partides econòmiques

La FAO ha definit quatre objectius estratègics d’especial interès per al futur desenvolupament de l’estratègia d’innocuïtat dels aliments. El seu marc pressupostari i d’aplicabilitat comprèn el període 2002-2007. En essència, són:

  • Objectiu A2: Afavorir l’accés dels grups vulnerables i desfavorits a aliments suficients, innocus i nutricionalment adequats.
  • Objectiu B1: Posada en marxa d’instruments internacionals relacionats amb l’alimentació, l’agricultura, la pesca i la silvicultura, i amb la producció, utilització sense risc i intercanvi equitatiu de productes agrícoles, pesquers i forestals.
  • Objectiu B2: Desenvolupament de polítiques, instruments jurídics i mecanismes de suport nacionals que responguin a les necessitats internes i siguin compatibles amb el marc reglamentari i de polítiques internacional.
  • Objectiu C1: Desenvolupament de polítiques i mesures institucionals per a millorar l’eficiència i l’adaptabilitat dels sistemes de producció, elaboració i comercialització i per a satisfer les noves necessitats dels productors i consumidors.

Aquests objectius estratègics absorbeixen aproximadament el 30 per cent dels recursos assignats als programes previstos en la FAO per a 2002-2007. No obstant això, únicament un percentatge relativament petit d’aquests recursos es dedicarà realment als aspectes d’innocuïtat i qualitat dels aliments.

ACTIVITAT INTERDISCIPLINÀRIA

Img aguas2

La labor de la FAO en matèria d’innocuïtat dels aliments també és de caràcter interdisciplinari. Les esferes prioritàries per a l’acció interdisciplinària (EPAI) aborden dos temes secundaris importants relacionats amb les qüestions d’innocuïtat dels aliments: la Bioseguretat en els sectors de l’agricultura i la producció alimentària; i les Negociacions comercials multilaterals (NCM) sobre l’Agricultura, la Pesca i la Silvicultura. Les prioritats de les EPAI relatives a la Bioseguretat inclouen, entre altres coses, la vigilància, l’avaluació i l’examen de les polítiques i els instruments internacionals pertinents a la innocuïtat dels aliments, incloses les directrius per a donar suport a les anàlisis de riscos relacionats amb la bioseguretat i la formulació i l’enfortiment d’estratègies i infraestructures nacionals en aquesta mateixa matèria.

El Grup de Treball Interdepartamental de l’EPAI podria també oferir un fòrum de debat valuós i un nou mecanisme per a garantir l’harmonització de les activitats normatives (i de camp) de la FAO en matèria d’innocuïtat i qualitat dels aliments mitjançant un enfocament basat en la cadena alimentària. Així mateix, s’espera que aquest organisme proporcioni l’emplaçament de l’Organització per al desenvolupament del portal internacional proposat en pro de la innocuïtat dels aliments i la sanitat vegetal i animal. En el cas que es concretés, es tractaria d’una nova i valuosa plataforma mundial per a l’intercanvi d’informació sanitària i fitosanitària.

Bibliografía
  • Fao, 2003. COAG/2003/6 “Bones pràctiques agrícoles”
  • FAO. 2003. COAG/2003/9 “Bioseguretat en els sectors de l’alimentació i l’agricultura”.
  • FAO. 2003. Estratègia de la FAO relativa a l’enfocament de qualitat i innocuïtat dels aliments basat en la cadena alimentària: document marc per a la formulació de la futura orientació estratègica. COAG/2003/5.