Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Llibertat per a l’envasament alimentari

Una nova norma liberalitza en la UE la grandària dels envasos per a productes líquids, excepte para el vi i les begudes espirituosas
Per Juan Ramón Hidalgo Moya 1 de octubre de 2007

Els canvis en les preferències dels consumidors, així com la innovació en el preenvasado i en la venda al detall en els àmbits comunitari i nacional, han determinat un canvi substancial en la regulació legal de les quantitats nominals de productes preenvasados en l’àmbit alimentari, especialment per als líquids. Ara, la UE acaba d’aprovar una nova norma que allibera la grandària dels envasos per a líquids de les restriccions als quals estaven sotmesos per normes comunitàries i nacionals. Les noves condicions ofereixen a més una especial protecció als consumidors més vulnerables a través de la informació de l’etiquetatge.

El passat 21 de setembre de 2007 el Diari Oficial de la Unió Europea publicava la Directiva comunitària 2007/45/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de setembre, per la qual s’estableixen les normes relatives a les quantitats nominals per a productes preenvasados. La Directiva en qüestió harmonitza la legislació existent sobre formats d’envasos i permet, sense limitacions, la venda de qualsevol format d’envàs, excepte en el cas d’alguns tipus d’aliments els formats dels quals seran obligatoris durant un període de temps.

La norma comunitària amplia l’àmbit d’aplicació de la Directiva 76/211/CEE sobre el preacondicionamiento en massa o en volum de certs productes en envasos prèviament preparats als líquids. Fins avui estaven sotmesos a certes limitacions i prohibicions quant a la seva comercialització en un envàs preparat d’un volum nominal no comprès en la gamma comunitària. Els antecedents del canvi normatiu també poden localitzar-se en el pronunciament d’una sentència dictada pel Tribunal de Justícia sobre la il·legalitat de tals exigències imperatives exemptes de la causa de protecció dels consumidors.

La Directiva, si bé entra en vigor als 20 dies de la seva publicació en el DOUE, posposa l’aplicació del principi de lliure circulació de mercaderies i la derogació i modificació de les Directives enunciades a partir de l’11 d’abril de 2009, establint períodes transitoris que arriben en alguns casos fins al 2013.

Lliure circulació de mercaderies

La nova norma comunitària liberalitza el comerç de productes preenvasados líquids
El legislador comunitari ha decidit alliberar a un sector molt determinat, concretament el dels líquids preenvasados, de les restriccions als quals estaven sotmesos per normes comunitàries i nacionals, instaurant de forma expressa el principi bàsic de la lliure circulació de mercaderies en la UE. En aquest sentit, disposa que les quantitats nominals no han de, en general, estar subjectes a normativa comunitària ni nacional, permetent-se la comercialització de mercaderies preenvasadas en qualsevol quantitat nominal.

Així, el manteniment de quantitats nominals obligatòries pansa a considerar-se una excepció, excepte en el cas del sector del vi i les begudes alcohòliques, que tenen característiques específiques. De la mateixa forma, i tenint en compte que en determinats sectors la desregulación podria traduir-se en costos addicionals extremadament elevats, adopten la decisió que la legislació vigent hagi d’adaptar-se en funció de l’experiència, per garantir que almenys en el cas dels productes més venuts als consumidors es fixin quantitats nominals comunitàries.

Quantitats nominals

De forma addicional, i atenent al fet que el manteniment de quantitats nominals obligatòries és una excepció, adopta la fórmula de la reavaluació periòdica en funció de l’experiència i per satisfer les necessitats dels consumidors i els fabricants. Això sí, respecte a aquells sectors en els quals puguin mantenir-se quantitats nominals obligatòries la Comissió ha de considerar si convé autoritzar als Estats membres a mantenir períodes transitoris i a mantenir les grandàries més consumides de la gamma obligatòria, quan constati una pertorbació del mercat o una desestabilització del comportament dels consumidors, especialment dels més vulnerables.

La Directiva estableix, excepte disposició específica en contra, que els Estats membres no podran, al·legant motius relacionats amb les quantitats nominals de l’envàs, denegar, prohibir o restringir la comercialització de productes preenvasados. Atenent al respecte dels principis que recull el Tractat de l’actual UE i, en particular, la lliure circulació de mercaderies, els Estats membres que actualment prescriuen quantitats nominals obligatòries per a la llet, la mantega, les pastes alimentoses seques i el cafè podran seguir fent-ho fins a l’11 d’octubre de 2012. I els Estats membres que actualment prescriuen quantitats nominals obligatòries per al sucre blanc podran seguir fent-ho fins a l’11 d’octubre de 2013.

DRET A la INFORMACIÓ

Img informacionEl legislador comunitari és conscient que per augmentar la protecció dels consumidors, en particular dels més vulnerables, com a discapacitats i persones majors, ha de prestar-se una atenció adequada per garantir que les indicacions sobre pes i volum en l’etiquetatge dels productes de consum siguin més fàcils de llegir i més visibles en els envasos preparats en condicions normals de presentació.

Els envasos prèviament preparats i els productes preenvasados han de presentar en la seva etiquetat informacions destinades al consumidor, com la manera en què el productor o l’envasador del producte indiquen la massa o el volum continguts, tenint en compte els errors màxims de mesura permesos. Aquests productes preenvasados es venen individualment amb un pes o volum constants segons decideixi amb antelació l’envasador. El pes o el volum han de ser igual o superior a 5 g o 5 ml en el cas dels envasos més petits, i inferior o igual a 10 kg o 10 l en el cas dels envasos més grans.

Atenent al que disposa la Directiva sobre el preacondicionamiento en massa o en volum de certs productes en envasos prèviament preparats, d’aplicació ara als líquids, els productes preenvasados portaran la marca «CEE» si compleixen les normes imposades per la Directiva en termes de qualitat i control de mesura. La inscripció en l’etiquetatge del volum per als productes líquids i de la massa pels altres productes és obligatòria perquè l’envàs preparat pugui portar aquesta marca.

D’altra banda, el producte preenvasado també haurà de portar en la seva etiqueta les indicacions de massa i volum d’ús comercial o respectar la normativa nacional de destinació si aquestes indicacions són diferents en els Estats membres. Els Estats membres no podran prohibir ni restringir la comercialització dels envasos preparats amb la marca «CEE» que compleixin les disposicions i controls de la Directiva quant a la indicació del volum o de massa i els mètodes metrológicos utilitzats.

Bibliografía
Normativa
  • Directiva 2007/45/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de setembre de 2007, per la qual s’estableixen normes relatives a les quantitats nominals per a productes preenvasados, es deroguen les Directives 75/106/CEE i 80/232/CEE del Consell i es modifica la Directiva 76/211/CEE del Consell. Diari Oficial de la Unió Europea número L. 247/07 de 21 de setembre de 2007.