Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Últimes novetats en la legislació sobre plaguicides

La Unió Europea segueix una política d'avaluació permanent dels Límits Màxims de Residus de Plaguicides (LMR) per a la seguretat dels aliments
Per mchavarrias 13 de gener de 2015
Img nivalenol maiz hd
Imagen: Maja

La legislació alimentària sobre Límits Màxims de Residus de Plaguicides (LMR) és una de les àrees més actives en l’àmbit alimentari. La Unió Europea segueix una política d’avaluació permanent, que es tradueix en modificacions que afecten al Reglament 396/2005. Est prossegueix un permanent procés d’avaluació i adaptació perquè els aliments siguin segurs des del punt de vista dels límits màxims de residus de plaguicides. L’article detalla quins han estat algunes d’aquestes modificacions.

Per garantir la seguretat alimentària dels productes que habitualment mengem, entre altres aspectes, és necessari el control dels Límits Màxims de Residus de Plaguicides (LMR). Això permet assegurar-nos que no es depassen els nivells de residus de plaguicides permesos i, per tant, que no es posa en risc la seguretat dels aliments. És un tema de constant actualitat i al que fem un seguiment permanent. Alguns dels punts reseñables en aquests canvis són para:

  • Infusions. Profenofós en herbes aromàtiques fresques i pètals de rosa. S’han considerat les dades aportades per l’Associació Europea d’Infusions d’Herbes (AEIH), que demostren que els residus ja no estan presents en els productes, excepte el profenofós en les herbes aromàtiques fresques i en els pètals de rosa. Per tant, es prorroga la validesa dels LMR provisionals de profenofós en aquests productes i es tindran en compte noves dades de seguiment per a la revisió dels LMR en aquest tipus d’aliments. biocides per a desinfecció i aquest ús pot donar lloc a residus perceptibles en els aliments. L’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) ha obtingut dades de 2012 i 2013, amb els quals es posa de manifest la presència d’aquestes substàncies en nivells variables segons la font i el producte, però amb freqüència superiors al LMR per defecte de 0,01 mg/kg. Aquests resultats demostren la inevitabilitat de la presència de clorur de benzalconio i clorur de didecildimetilamonio en determinats productes.L’EFSA va concloure que és necessari comptar amb LMR temporals per protegir suficientment als consumidors, si ben aquests LMR temporals es revisaran en un termini de cinc anys.Reglament (UE) nº 1119/2014 de la Comissió, de 16 d’octubre de 2014, que modifica l’annex III del Reglament (CE) nº 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell quant als límits màxims de residus de clorur de benzalconio i clorur de didecildimetilamonio en determinats productes.

  • Flumioxazina, disminució dels LMR en fruites, verdures i cereals. L’EFSA ha considerat que han de disminuir els LMR aplicables a pomes, peres, fruites d’os/os, patates, pastanagues, chirivías, pèsols (sense beina), llavors de girasol, faves de soia i grans de blat de moro, de civada, de sorgo i de blat. Reglament (UE) nº 1126/2014 de la Comissió, de 17 d’octubre de 2014, que modifica els annexos II, III i V del Reglament (CE) nº 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa als límits màxims de residus d’asulam, cianamida, diclorán, flumioxazina, flupirsulfurón-metil, picolinafeno i propisocloro en determinats productes.

  • Fipronil en aus de corral. Alemanya va notificar a la Comissió que havia autoritzat temporalment productes fitosanitaris que contenien la substància activa fipronil, a causa d’un brot d’espècies d’Elateridae, un perill que no pot controlar-se de manera efectiva amb altres mitjans. En aquest cas concret, s’ha sol·licitat l’augment dels LMR en el greix d’aus de corral, ja que cap la possibilitat que patates que continguin residus de fipronil s’utilitzin per alimentar als pollastres, donant lloc a una concentració de residus superior als LMR establerts. Reglament (UE) nº 1127/2014 de la Comissió, de 20 d’octubre de 2014, pel qual es modifiquen els annexos II i III del Reglament (CE) nº 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als límits màxims de residus d’amitrol, dinocap, fipronil, flufenacet, pendimetalina, propizamida i piridato en determinats productes.

  • Bromur de metil i els seus LMR. L’EFSA ha revisat la situació dels LMR vigents per al bromur de metil (article 12.1 del Reglament (CE) nº 396/2005). El bromur de metil no estava inclòs en l’annex I de la Directiva 91/414/CEE i posteriors. A més, no s’ha notificat cap ús autoritzat en tercers països. En aquestes circumstàncies, i tenint en compte que els laboratoris de control no poden quantificar els LMR per defecte per al bromur de metil, no procedeix fixar cap LMR per a aquesta substància. Finalment, s’ha pres en consideració que el bromur de metil es transforma naturalment en ió bromur, pel qual ja s’han establert LMR quantificables pels laboratoris de control.Reglament (UE) nº 1146/2014 de la Comissió, de 23 d’octubre de 2014, que modifica els annexos II, III, IV i V del Reglament (CE) nº 396/2005 del Parlament Europeu i del Consell quant als límits màxims de residus d’antraquinona, benfluralina, bentazona, bromoxinil, clorotalonil, famoxadona, imazamox, bromur de metil, propanil i àcid sulfúric en determinats productes.