Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nou model d’higiene en aliments d’origen animal

El nou reglament comunitari té per objecte reforçar i unificar les normes higièniques en productes d'origen animal
Per Juan Ramón Hidalgo Moya 9 de gener de 2006

De manera particular, i després de l’aprovació el passat 1 de gener del denominat «paquet d’higiene», el legislador comunitari ha establert normes higièniques específiques per als aliments d’origen animal, productes en els quals s’han observat amb freqüència riscos microbiològics i químics que poden presentar perills per a la salut humana. El text fa esment especial a la cadena d’informació relativa a animals destinats a sacrifici.

Dins del denominat «paquet d’higiene», aplicable a partir de l’1 de gener de 2006, el Reglament 853/2004 estableix principis que constitueixen una base comuna per a la producció higiènica d’aliments d’origen animal. La finalitat és clarament simplificadora i de refundición de l’abundant i dispersa normativa que existeix sobre la matèria.

A la fi de l’any 2005, i abans de la seva aplicació, la Comissió va aprovar diversos Reglaments que inclouen un conjunt de mesures d’implementació, modificació i aplicació del «paquet d’higiene», condicions que afecten de forma especial al citat Reglament i pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal.

La Comissió ha estat conscient que l’entrada en vigor dels diferents Reglaments que conformen el «paquet d’higiene» anaven a suposar canvis considerables en les normes i procediments que han de seguir els operadors d’empreses alimentàries i les autoritats competents dels Estats membres. Tal com reconeix el Reglament, l’aplicació d’algunes de les mesures imposades amb efecte immediat a partir d’aquesta data plantejarà dificultats pràctiques en certs casos.

Raons per a una transició legal

El Reglament sobre higiene dels aliments d’origen animal s’aplicarà a la venda d’aliments d’un establiment minorista a un altre, no al consumidor

Per aquest motiu ha adoptat reglaments comunitaris que preveuen un període de transició que faciliti l’aplicació de les noves normes i procediments. En aquest cas, s’ha tingut en compte el termini establert per a la primera revisió del nou marc regulador en l’àmbit de la higiene, quatre anys, període durant el qual podran aplicar-se gradualment alguns dels requisits establerts en els Reglaments de referència, especialment el que fa referència a la higiene dels aliments d’origen animal, incorporant la possibilitat de revisar qualsevol de les mesures després de l’experiència adquirida.

En aquest sentit, i com a disposició transitòria bàsica, s’estableix que ha de ser possible comercialitzar productes produïts abans de l’aplicació de les noves normes durant tot el període de transició, excepte quan la vida útil del producte sigui més breu. També es preveuen disposicions transitòries en matèria d’autorització d’establiments, en particular d’aquells que segons la normativa anterior no necessitaven ser autoritzats però que només podien comercialitzar la seva producció al mercat nacional, d’ús de materials d’envasament i embalat i de l’equip de marcat, importació d’aliments d’origen animal, criteris de composició i etiquetatge de la carn picada, ús d’aigua neta, límit màxim de gèrmens en productes làctics, ous i ovoproductos, i comunicació d’informació sobre la cadena alimentària, en tractar-se d’un nou requisit legal per als operadors d’empreses alimentàries.

Simplificació i refundición, base de la protecció

Els principals objectius de la simplificació i refundición normativa són, segons anuncia el Reglament comunitari, garantir un elevat nivell de protecció dels consumidors, assegurant la innocuïtat alimentària i aconseguint que els operadors d’empreses alimentàries se sotmetin a les mateixes disposicions jurídiques en tota la Comunitat. A més, pretén vetllar pel bon funcionament del mercat interior de productes d’origen animal, contribuint així als objectius de la política agrícola comuna.

Segons el legislador comunitari, és necessari mantenir i garantir la protecció del consumidor, així com reforçar normes higièniques detallades per als productes d’origen animal. No obstant això, considera que la normativa comunitària no ha d’aplicar-se ni a la producció primària per a ús domèstic privat ni a la preparació, manipulació o emmagatzematge d’aliments per a consum domèstic privat, així com tampoc a aquelles situacions en les quals el propi operador d’empresa alimentària subministra directament, en petites quantitats, productes primaris o determinats tipus de carn al consumidor final o a un establiment local de venda al detall. En aquests casos, el legislador considera més convenients les normatives nacionals de protecció de la salut pública, a causa de l’estreta relació entre productor i consumidor.

El Reglament específic sobre higiene dels aliments d’origen animal ha d’aplicar-se a les activitats a l’engròs, és a dir, les d’un establiment minorista amb vista al subministrament d’aliments d’origen animal a un altre establiment, atès que les activitats al detall que suposen la venda o el subministrament directe d’aliments d’origen animal al consumidor tenen garantida la seguretat alimentària mitjançant les normes generals d’higiene, disposades en el mateix «paquet».

INFORMACIÓ SOBRE LA CADENA ALIMENTÀRIA

Img meat2El Reglament, que estableix normes específiques d’higiene per als aliments com la carn i els productes transformats derivats d’ella, exigeix que l’operador d’escorxador/escorxador sol·liciti, rebi, verifiqui i intervingui en la informació sobre la cadena alimentària en relació amb tots els animals, excepte la caça silvestre, que s’hagin enviat o que es vagin a enviar a l’escorxador/escorxador, i que s’asseguri que conté tota la informació exigida.

Ara, un dels Reglaments estableix els requisits relatius a la informació de la cadena alimentària en els seus annexos, informació que ajuda a l’operador d’escorxador/escorxador a organitzar les operacions de sacrifici i al veterinari oficial a determinar els procediments d’inspecció necessaris. Així, els operadors d’empresa alimentària que críen animals destinats al sacrifici hauran de vetllar perquè s’inclou la informació sobre la cadena alimentària, segons com pertocarà, en la documentació relativa als animals enviats, de manera que l’operador de l’escorxador/escorxador pugui tenir coneixement d’ella.

El legislador comunitari és conscient que ha de fer-se el major ús possible dels sistemes existents per a la circulació de la informació i, per millorar la gestió dels animals en l’explotació, el veterinari oficial ha de registrar i comunicar a l’operador de l’empresa alimentària l’explotació de procedència i al veterinari que atengui l’explotació de procedència, o a l’autoritat competent interessada, qualsevol malaltia o afecció observada en l’escorxador/escorxador respecte de cada animal, ramat o rajada que pugui afectar a la salut pública o a la sanitat animal, o bé posar en perill el benestar dels animals.

El reglament específic de referència determina un paper rellevant de comprovació per a les autoritats competents del lloc de sacrifici, que hauran de comprovar si la informació sobre la cadena alimentària es comunica de forma coherent i eficaç entre l’operador d’empresa alimentària que va criar o va mantenir els animals abans de la seva expedició i el responsable de l’escorxador/escorxador; si la informació sobre la cadena alimentària és vàlida i fiable; i si la informació pertinent torna a l’explotació, si fos necessari. En el cas que els animals s’enviïn per a sacrifici a un altre Estat membre, tant les autoritats competents del lloc d’expedició i del lloc de sacrifici cooperaran per garantir que la informació facilitada per l’operador d’empresa alimentària expedidor sigui fàcilment accessible per a l’operador de l’escorxador/escorxador destinatari.

Bibliografía
NORMATIVA
  • Reglament (CE) número 853/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, pel qual s’estableixen normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal. DOUE número L 139, de 30 d’abril de 2004.
  • Reglament (CE) número 2074/2005 de la Comissió, de 5 de desembre de 2005pel qual s’estableixen mesures d’aplicació per determinats productes conformement al que es disposa en el Reglament (CE) número 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell i per a l’organització de controls oficials conformement al que es disposa en els Reglaments (CE) número 854/2004 del Parlament Europeu i del Consell i (CE) número 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, s’introdueixen excepcions al que es disposa en el Reglament (CE) número 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell i es modifiquen els Reglaments (CE) número 853/2004 i (CE) número 854/2004. DOUE número L 338, de 22 de desembre de 2005.
  • Reglament (CE) número 2076/2005, de la Comissió, de 5 de desembre de 2005, pel qual s’estableixen disposicions transitòries per a l’aplicació dels Reglaments (CE) número 853/2004, (CE) número 854/2004 i (CE) número 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell i es modifiquen els Reglaments (CE) número 853/2004 i (CE) número 854/2004. DOUE L338 de 22 de desembre de 2005.