Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nova normativa per als organismes modificats genèticament

Per Juan Ramón Hidalgo Moya 8 de octubre de 2002

El passat 8 d’octubre de 2002 va finalitzar el termini donat pel Congrés dels Diputats per a la presentació d’esmenes al Projecte de Llei pel qual s’estableix el règim jurídic sobre la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament. L’objectiu de la llei és prevenir els riscos potencials d’aquests productes sobre la salut humana i el medi ambient.

El nou règim legal pretén adequar l’ordenament jurídic espanyol a la nova normativa comunitària, especialment a les directives de 1998 i 2001, així com a les noves demandes de bioseguretat que s’estan produint en relació amb la gestió i el control de les activitats d’utilització confinada i alliberament voluntari, inclosa la comercialització, d’organismes modificats genèticament.

Si bé la norma en curs no presenta modificacions substancials respecte al règim vigent, que data de 1994, sí que aporta algunes novetats importants respecte a la prevenció i a l’avaluació del risc per a la salut humana i el medi ambient. Ambdues són considerades claus per a obtenir l’autorització de l’activitat a desenvolupar.

Principis de prevencióEl projecte de llei té el seu fonament en principis que són comuns tant en l’àmbit comunitari com internacional, i que han estat fixats respecte a les activitats descrites relacionades amb els organismes modificats genèticament.

Destaca, en primer lloc, el principi de prevenció i cautela, pel qual es tenen en compte aquelles mesures més adequades per a evitar potencials efectes adversos per a la salut humana i el medi ambient. A aquest s’afegeix el de cas per cas, pel qual s’avaluen els riscos associats als organismes modificats genèticament per a cadascun d’ells, i el de pas a pas, pel qual es només es procedirà a l’alliberament d’organismes modificats genèticament quan l’avaluació de les etapes anteriors reveli que pot passar-se a la següent sense existència de riscos.

Als anteriors principis s’ha sumat també el d’informació i participació, pel qual es garanteix la consulta al públic abans d’autoritzar algunes activitats d’utilització confinada, així com totes les d’alliberament voluntari i les de comercialització d’organismes modificats genèticament o productes que els continguin, i l’accés dels ciutadans a la informació sobre els alliberaments o comercialitzacions autoritzades.

L’autoritzacióL’autorització constitueix un requisit necessari per a la comercialització d’organismes modificats genèticament o productes que els continguin. La competència per a atorgar-la correspon a l’Administració General de l’Estat, si bé no podrà atorgar-la, sense la prèvia aprovació de la Unió Europea, quan els Estats membres o la Comissió Europea formulessin objeccions i no s’arribés a un acord. La vigilància, el control i la imposició de sancions, en el seu cas, per les infraccions comeses en relació a l’activitat de comercialització d’aquests, correspon a les Comunitats Autònomes.

La concessió de l’autorització per a la comercialització d’OMG o productes que els continguin precisa, amb caràcter previ, que s’hagi autoritzat abans un alliberament voluntari sense finalitats comercials o que s’hagi realitzat una avaluació dels riscos.

Els que pretenguin comercialitzar per primera vegada aquests organismes o productes hauran de presentar una sol·licitud d’autorització, a la qual acompanyaran un estudi tècnic amb aquells informes i dades tècniques que siguin exigits reglamentàriament; una avaluació del risc per a la salut humana i el medi ambient; les condicions per a la comercialització del producte (incloses les d’ús i maneig); una proposta d’etiquetatge i d’envasament; una proposta del període de durada; un pla de seguiment amb una proposta de vigència d’aquest; i la informació de què disposin, en el seu cas, sobre dades o resultats d’altres alliberaments del mateix OMG en tràmit d’autorització o ja efectuades; així com un resum de l’expedient.

L’autorització haurà de detallar l’abast de l’autorització, la identificació de l’OMG que es comercialitzarà i el seu identificador únic; el termini de validesa d’aquesta; les condicions de comercialització del producte; les mostres de control que s’han de tenir en dipòsit; els requisits d’etiquetatge i envasat; i els requisits de seguiment del producte.

Les autoritzacions concedides són totes elles temporals. La norma fixa un límit màxim de deu anys, després del qual hauran de renovar-se necessàriament les mateixes. Una vegada concedida, permet la seva comercialització en altres Estats membres, sempre que no representi un risc per a la salut humana i el medi ambient.

La concessió de l’autorització per a comercialitzar OMG o productes que els continguin, almenys a la vista de les disposicions previstes, no pot ser considerada una “carta en blanc” i vàlida de manera absoluta durant el seu període de vigència. Per contra, l’Administració pot restringir o fins i tot suspendre l’ús o la venda d’un producte autoritzat en el cas que apareguin noves informacions de les quals es dedueixi que suposen un risc per a la salut humana o el medi ambient.

A més, si l’Administració disposa d’informació per la qual es dedueix que l’activitat pot suposar riscos superiors als previstos o autoritzats, pot exigir al seu titular que es modifiquin les condicions d’execució, la suspensió o la finalització de l’activitat. En tots dos casos l’Administració té el deure d’informar el públic.

CONSUMER analitza 107 aliments a la recerca de transgènics

Bibliografía
REFERÈNCIES LEGALS
  • Projecte de Llei 121/000107, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament. (Butlletí Oficial de les Corts Generals, 20 d’agost de 2002).
  • Ampliació del termini d’esmenes (Butlletí Oficial de les Corts Generals, d’11 de setembre, 18 de setembre i 25 de setembre de 2002).