Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Nova versió de la norma BRC per a aliments

Amb la norma BRC es pretén conciliar la seguretat alimentària i el control de la qualitat
Per Natàlia Gimferrer Morató 30 de gener de 2012
Img tomates cherry listado
Imagen: Laura Padgett

Les inicials BRC corresponen a “British Retalil Consortium”, un dels estàndards de seguretat alimentària més importants que existeixen en l’actualitat. Representa una norma enfocada a assegurar la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat en la indústria alimentària. Però, més que com una norma, es defineix com un sistema de seguretat alimentària ja que no és d’obligat compliment. Aquest estàndard ho va desenvolupar la distribució minorista britànica amb la finalitat de garantir un sistema uniforme de qualitat i seguretat ja que les exigències legals i dels consumidors cada vegada eren, i encara ho són, més exigents. Un dels principals objectius de la nova versió ha estat identificar amb més exactitud possibles àrees de millora en la producció, com la higiene.

Els creadors de BRC destaquen uns aspectes bàsics de la norma la implantació de la qual pretén millorar el sistema de gestió de la qualitat de les empreses certificades. Entre ells, destaca l’aparició d’un sistema comú d’avaluació amb la reducció del nombre d’auditories que això comporta. S’assegura una transparència al llarg de tota la cadena de subministrament, es constitueix una prova evident de l’empleno de la legislació en tema de seguretat alimentària, amb la certificació de la norma s’accedeix a mercats estrangers, es facilita el control de cada etapa durant el procés d’elaboració de productes, un aspecte que suposa una diferència competitiva entre indústries. En definitiva, permet conciliar la seguretat alimentària i el control de qualitat.

Fins avui estava en vigor la versió 5 de la norma. Però el juliol passat de 2011, El British Retail Consortium (BRC) va publicar la nova versió de la norma BRC-Global Standard for Food Safety, d’obligat compliment des de l’1 de gener de 2012. Per a aquelles empreses ja certificades amb BRC v.5, el certificat emès tindrà validesa fins a la següent auditoria. Aquesta nova versió no és molt diferent de l’anterior en el que a plantejament del sistema de qualitat es refereix. El principal objectiu del canvi és millorar els sistemes portats a la pràctica, és a dir, s’han detallat requisits i millorat explicacions per aclarir l’objectiu final. La norma té a tot el món més de 14.000 indústries certificades, amb un creixement del 21% durant l’any 2010. Les xifres indiquen un nivell de popularitat internacional cada vegada major.

Diferències més noves

Els principals canvis en els requisits de la nova versió són els següents:

  • S’ha introduït un codi de colors en els requisits de la norma. Això proporciona una guia per als auditors en aquelles àrees que s’esperen que siguin auditades sense previ avís.
  • S’han fusionat molts dels requisits que abans estaven per separat.
  • S’han reorganitzat requisits abans exposats en diferents apartats i s’han ajuntat en un mateix apartat.
  • Quant a l’apartat de l’APPCC plagues, la nova versió ofereix una major claredat en les expectatives del lloc on es duu a terme el control, hi ha nous requisits en les enquestes referent als productes per al control de plagues.
  • Els requisits per a l’emmagatzematge, enviament i transport s’han dividit en dues seccions i s’han afegit més detalls als controls dels vehicles de transport.
  • Les zones fora de les instal·lacions d’emmagatzematge però dins de la propietat de l’empresa hauran d’incloure’s en les auditories.
  • Els al·lergògens encara són causa de retir de productes del mercat. En aquest aspecte, la norma s’ha revisat per assegurar que les principals causes de retir s’atenen de forma plena.
  • La interacció entre els aliments i els envasos que els conté és també un nou requisit. La nova versió demana requisits relatius als certificats de conformitat per als envasos i obliga a l’intercanvi d’informació sobre les característiques del producte i el seu ús per permetre que l’embalatge sigui adequat.
  • Quant a formació, els treballadors temporals hauran d’estar capacitats i ser conscients de les normes d’higiene de cada lloc. Per tant, la nova norma exigeix registres de capacitació del personal dut a terme per entitats capacitades.
  • Els requisits per a la higiene personal s’han simplificat perquè resultin més clars. No està permès l’ús de joies, encara que aquestes siguin llises, ni a les mans ni en les nines o braços dins de l’àrea de producció.
GARANTIR BONES PRÀCTIQUES DE PRODUCCIÓ

Abans d’iniciar l’elaboració de la nova versió, els responsables de la BRC van dur a terme una àmplia consulta als usuaris de la norma per poder determinar les àrees de millora. El resultats van ser molt clars, amb el que l’objectiu principal del desenvolupament d’aquesta nova versió està enfocat a ampliar l’abast de la norma, oferir opcions per diferenciar el rendiment de les diferents empreses i fomentar una consistència de les auditorias. Per tant, els canvis respecte a la versió anterior s’han centrat en la simplificació i clarificació en comptes de canvis a gran escala.

Un dels punts forts de la nova versió és exigir la millora constant dels procediments per optimitzar la coherència en el treball. Es pretén amb això documentar tots els procediments per identificar amb més exactitud possibles àrees de millora, entre ells la supervisió de la capacitació del personal i pràctiques de treball, la higiene en la indústria i les condicions laborals. En general, els canvis s’han traduït a una reducció general en el nombre de clàusules, al voltant del 25%, de manera que les que es mantenen expressen la idea més important que es vol destacar i s’ha de complir.

El procés de certificació ha quedat enfortit perquè assegura que no solament es compleixen temes identificats en l’auditoria, sinó que també corregeixen l’arrel del possible problema i s’elabora un pla d’acció enfocat a prevenir la recurrència.