Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Protecció de la qualitat agroalimentària

La promoció de productes agroalimentaris de qualitat precisa d'un sistema legal eficaç contra les pràctiques fraudulentes.
Per Juan Ramón Hidalgo Moya 4 de juliol de 2005

Els sistemes legals de les diferents comunitats autònomes s’han llançat sense objeccions a la protecció sobre els productes agraris i alimentaris, que es basen en un diferencial de qualitat per les seves característiques específiques, pel seu origen geogràfic o per mètodes i tècniques respectuoses amb el medi ambient.

L’última comunitat a establir els sistemes legals que protegeixin els productes alimentaris i agraris ha estat La Rioja, que a primer de juny de 2005 va aprovar la Llei de Sistemes de Protecció de la Qualitat Agroalimentària, que s’adapta a les especificacions pròpies de la Comunitat Autònoma i de les seves figures de qualitat, permetent el creixement i desenvolupament d’aquelles existents i el naixement d’altres futures dins d’un marc jurídic adequat.

La norma de La Rioja ofereix una nova orientació basada en tres pilars fonamentals, que consisteixen en el manteniment o increment de les rendes del sector agrari, la diferenciació basada en la qualitat, i la satisfacció dels consumidors, als quals es considera que atorguen major importància a la qualitat que a la quantitat en l’alimentació i se senten més atrets per tots els aspectes relacionats amb la qualitat i la seguretat agroalimentàries.

A Catalunya, on ja es va aprovar una norma semblant fa amb prou feines dos anys, estan ara per la labor d’aprovar una norma de desenvolupament que concreti més aquells aspectes més generals de la Llei, a fi d’adaptar definitivament el sistema de protecció agroalimentari a la realitat del territori.

Una llei de qualitat

Els sistemes de protecció de la qualitat agroalimentària permeten seguir el rastre d’un producte agroalimentari
L’administració de La Rioja havia invertit temps i diners en el foment i desenvolupament de les diferents figures de la qualitat agroalimentària (agricultura ecològica, producció integrada, productes lligats o no a un origen geogràfic o no, o figures basades en marques de garantia o col·lectives) però mancava, com en altres comunitats autònomes, d’un marc legal eficaç i adaptat específicament al territori i als seus productes locals que, a més, garantís externament les característiques essencials dels mateixos al consumidor mitjançant sistemes d’autocontrol per part dels operadors, i mitjançant controls externs, en alguns casos, basats en el compliment d’una norma tècnica, reglament o plec de condicions.

Del que es tractava era d’ordenar i regular al territori d’aplicació els sistemes de protecció de la qualitat agroalimentària desenvolupats per normes comunitàries, estatals o de la pròpia Comunitat Autònoma, obrint la possibilitat al fet que poguessin considerar-se altres figures dignes de protecció per als productes agroalimentaris, i que es poguessin crear com a diferenciació de la qualitat basada en un control i/o certificació sobre compliment de determinades normes reguladores.

El triple control

Els sistemes de protecció de la qualitat agroalimentària estan basats en un doble mecanisme de control, amb l’objectiu de garantir als consumidors el seguiment d’un producte agroalimentari des del seu origen fins al consumidor final. El primer d’ells està basat en l’autocontrol realitzat pels operadors que intervenen en el sistema, i el segon, en un control extern, o bé per un organisme independent autoritzat, o per un òrgan administratiu o organisme públic.

El sistema en qüestió es complementa amb els controls que l’administració pública pot realitzar en el marc de les seves competències en matèria de qualitat agroalimentària, i que pot realitzar tant pel que fa als operadors com sobre les entitats de control i/o certificació independent autoritzada. Tal com disposa la Llei de La Rioja, els sistemes de protecció s’articulen en dos nivells. D’una banda, les figures de qualitat sobre la base de reglamentacions europees o nacionals amb caràcter específic del sector agrari (Denominacions d’Origen Protegides (D.O.P.), Indicacions Geogràfiques Protegides (I.G.P.) i Especialitats Tradicionals Garantides (I.T.G.), l’Agricultura Ecològica i les Indicacions Geogràfiques de Vins de la Terra, així com qualssevol unes altres que poguessin aprovar-se conforme a les normes comunitàries i estatals de referència.

D’altra banda, existeixen les figures de qualitat sobre la base de reglamentacions de caràcter general, on es comprenen en concret les figures de qualitat denominades Marques de Garantia i Marques Col·lectives, així com unes altres que poguessin establir-se conforme a la normativa vigent. En l’àmbit de l’autocontrol, els operadors són els responsables primers del compliment de les normes que els afecten, havent d’executar les actuacions necessàries per acreditar el citat compliment, tant enfront de les entitats externes de control i/o certificació, com a l’òrgan de la Comunitat Autònoma responsable de la Superior Inspecció.

DE LA INSPECCIÓ A la SANCIÓ

Img meat2La Superior Inspecció sobre el compliment correcte de la norma correspon a la Conselleria que ostenti les competències en matèria de qualitat agroalimentària, agricultura i ramaderia. En aquest sentit, podran realitzar a qualsevol moment inspeccionis a través de tècnics qualificats, tant en camp com en instal·lacions dels operadors. A més, podran controlar a les entitats de control i/o certificació externes, ja sigui reclamant-los a qualsevol moment tot tipus de documentació relativa al compliment de les normes tècniques EN-45.004 o 45.011, o sol·licitant-los qualsevol tipus d’informació relativa a la figura o figures de qualitat que es tracti.

Així mateix, verificarà que per part de les entitats externes es dugui a terme el programa de control basat en les pròpies normes de la figura de qualitat, reglaments o plecs de condicions, i sempre d’acord als límits mínims de control aprovats per la Conselleria competent en matèria de qualitat agroalimentària, agricultura i ramaderia. Tal com apuntàvem, existeix un altre tipus de control, realitzat per les entitats externes de control i/o certificació, realitzat per comprovar l’adequació dels productes agroalimentaris a la normativa d’aplicació.

Els aspectes a controlar es refereixen especialment a les propietats dels seus productes (naturalesa, identitat, qualitats substancials, composició, contingut, espècie, origen i procedència); l’ús adequat de les figures de qualitat; l’activitat i identitat dels operadors; així com la quantitat, l’aptitud per a l’ús i les condicions d’ús dels productes. Així, el personal de les entitats externes té assignades per a aquesta fi tot un seguit de funcions, paral·leles a les quals realitzen els tècnics de les administracions competents, que semblessin, en alguns casos, més pròpies d’aquests últims.

En aquest sentit, comprovarà les condicions en què s’efectua la producció, la transformació i la comercialització amb incidència en la qualitat agroalimentària; controlarà i inspeccionarà la designació, denominació, presentació i inscripcions de qualsevol naturalesa dels productes, envasos, embalatges, els documents comercials, la publicitat i la documentació dels sistemes de garantia de la traçabilitat; detectarà fraus, adulteració o falsificació perjudicials per al sector agroalimentari o per als consumidors; i verificarà la fiabilitat dels sistemes de traçabilitat dels productes utilitzats pels operadors agroalimentaris.

En el cas que detectessin possibles infraccions en els controls realitzats estan obligats a comunicar-les a l’administració competent. I és que, ja sigui per la comunicació realitzada pels òrgans externs de control o sobre la base de les actes i informes corresponents dels tècnics de l’administració, les autoritats competents podran iniciar els corresponents expedients sancionadors contra els infractors per una possible infracció administrativa en matèria de protecció de la qualitat i conformitat de la producció i comercialització agroalimentàries.

Les sancions molt greus poden portar aparellades multes de fins a 500.000 euros, podent depassar-se aquest import fins al décuplo del valor de les mercaderies no conformes. A més s’estableix una clàusula antifraude, per la qual s’estableix que la imposició de les sancions pecuniàries ha d’efectuar-se de manera que la comissió de les infraccions no resulti més beneficiosa per als infractors que el compliment de les normes infringides.

Bibliografía
NORMATIVALlei 5/2005, d’1 de juny, dels Sistemes de Protecció de la Qualitat Agroalimentària en la Comunitat Autònoma de La Rioja. Butlletí Oficial de La Rioja número 76, de 7 de juny de 2005.