Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Traçabilitat i etiquetatge dels transgènics a Espanya

La norma espanyola sobre etiquetatge i traçabilitat va entrar en vigor el mes d'abril passat
Per Juan Ramón Hidalgo Moya 7 de juliol de 2003

La norma espanyola sobre transgènics ordena que l’etiquetatge dels productes o components que continguin organismes modificats genèticament es determini reglamentàriament. La previsió reglamentària encara no ha estat emplenada.

El passat 26 d’abril de 2003 Espanya va aprovar la Llei per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament. La norma espanyola ordena, entre altres qüestions, que els requisits d’etiquetatge dels productes o components de productes comercialitzats que continguin organismes modificats genèticament o una combinació d’ells es determini reglamentàriament.

La previsió reglamentària espanyola encara no ha estat emplenada, i caldrà esperar encara algun temps més perquè això es dugui a terme. A l’espera d’esdeveniments legislatius anunciats, i pel que respecta a determinats aliments i ingredients alimentosos que contenen additius i aromes modificades genèticament o fabricats a partir d’organismes modificats genèticament (OMG), la qüestió es resol amb el que es disposa en reglaments comunitaris específics aprovats en 1998 i en 2000, bàsicament, amén d’altres normatives més específiques.

No obstant això, caldrà estar atents al que el nostre legislador més immediat ja ha posat en marxa per a esmenar la situació. D’una banda, la Comissió Europea, i per un altre, el Parlament Europeu i el Consell, tenen en fase de tramitació sengles Propostes de Reglaments, una sobre aliments i pinsos modificats genèticament, i una altra, relativa a traçabilitat i etiquetatge dels OMG. Una vegada aprovades, la implantació des de l’origen d’un sistema de traçabilitat eficaç proporcionarà una completa informació sobre el producte final que podrà posar-se a la disposició del consumidor.

En el cas dels OMG, traçabilitat i etiquetatge es complementaran perfectament per a salvaguardar «aparentment» dos drets bàsics del consumidor: el dret a la informació, i el dret a la salut i a la seguretat respecte als productes que consumeix.

La política d’informació de la UE

L’eficàcia del control i de la veracitat de les etiquetes dependrà de la responsabilitat dels operadors econòmics

La necessitat d’informar el consumidor sobre la presència d’OMG a través de l’etiquetatge del producte final és una opció genuïnament europea que impedeix, de moment, una harmonització mundial sobre la comercialització d’aquesta mena d’aliments, com així es pretén des dels Estats Units o altres països del seu entorn.

La informació que s’ofereix al consumidor final sobre la presència d’aliments transgènics o provinents d’OMG constitueix avui dia una de les majors problemàtiques entre tots dos espais econòmics. I és que la UE ho ha tingut sempre ben clar: els aliments transgènics que són importats des de tercers països han de ser prèviament identificats.

Des d’Europa la informació al consumidor s’ha convertit en un autèntic cavall de batalla a través del qual s’han justificat diferents reglamentacions. Entre altres, l’exigència de continguts mínims en les etiquetes sobre el contingut d’OMG i traçabilitat, una norma que ja ha rebut un dictamen favorable per part del Parlament europeu, però que està pendent encara que s’aprovi el seu reglament.

Les raons esgrimides per a això han estat dues fonamentalment: seguretat alimentària i informació al consumidor. Quant a la primera d’elles, des d’Europa s’ha manifestat la necessitat de realitzar més estudis per a descartar un potencial perill per a la salut humana a llarg termini. I respecte a la segona, s’ha volgut respectar un dret fonamental dels consumidors europeus a estar informats sobre les característiques dels productes que es posen a la seva disposició, a fi que puguin lliurement decidir sobre la seva acceptació o rebuig.

Traçabilitat i etiquetatge

La Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre traçabilitat i etiquetatge d’OMG es troba molt avançada. El passat 2 de juliol de 2003 el Parlament Europeu va emetre el seu preceptiu dictamen sobre les dues propostes presentades per la comissió. En ella es posa de manifest que una política eficaç en aquest àmbit constitueix una «xarxa de seguretat» en cas que es produeixin efectes adversos imprevistos. En aquest sentit considera de vital importància conservar i transmetre tota aquella informació relativa als OMG i els productes produïts a partir d’aquests en totes les fases de la seva comercialització.

L’interès de la Comissió se centra a més en la necessitat que aquest flux d’informació, que ha d’aparèixer en el producte final, no s’interrompi al llarg de la cadena alimentària. Per això proposa com a complement a la necessitat de conservar certa informació, la implantació d’un sistema de traçabilitat adequat. La implantació d’un sistema eficaç de traçabilitat a més podrà facilitar la tasca de control i comprovació de les indicacions que la normativa preveu per a l’etiquetatge dels productes.

INFORMACIÓ OBLIGATÒRIA

Img seguridad2La Proposta de Reglament crea un marc harmonitzat que amplia les obligacions dels operadors econòmics d’aliments, atès que a partir de la seva aprovació hauran d’instaurar-se sistemes i procediments per a poder determinar de qui procedeixen els productes i a qui se subministren; i d’altra banda, hauran de transmetre informació concreta que indiqui si un producte conté OMG i quins són, o si està produït a partir d’OMG.

La informació obtinguda haurà de conservar-se durant un període de cinc anys i haurà d’estar en condicions de posar-la a la disposició de les autoritats competents que la sol·licitin, si bé no s’especifica la forma en què ha de transmetre’s i conservar-se aquesta informació. L’eficàcia del control oficial i de la veracitat del contingut present en l’etiquetatge dependrà d’una actuació responsable de tots aquells operadors econòmics involucrats en la primera fase de la cadena alimentària.

Tots ells estan obligats a transmetre i conservar la informació esmentada des que es produeix l’OMG i es comercialitza per primera vegada fins a la seva utilització final com a aliment o penso o per a ser processat. La informació obtinguda sobre la identitat dels OMG continguts en un producte en la primera fase de la seva comercialització és essencial per a garantir la totalitat del sistema.

La Proposta de Reglament exigeix que els operadors econòmics transmetin i conservin informació relativa als OMG en totes les fases de comercialització del producte, fins i tot quan es tracta de productes preenvasats, en els quals hauran de fer constar la següent indicació: «Aquest producte conté organismes modificats genèticament». En el cas que es tracti de productes que no estiguin envasats (inclosos els que es distribueixen a granel) haurà de transmetre’s aquesta informació juntament amb el producte, per exemple, adjuntant documentació adequada. Aquesta informació no sols facilitarà l’etiquetatge del producte final, sinó que en cas que s’observessin efectes imprevistos podrà retirar-se una vegada comercialitzat, evitant conseqüències negatives per a la salut de les persones.

Els dubtes externs

A fi de pal·liar els dubtes que pogués existir sobre els productes importats de tercers països, i especialment sobre els productes bàsics a granel que puguin contenir una mescla desconeguda d’OMG, la Proposta estableix l’obligació per als operadors que importin a la UE aquestes mercaderies d’especificar si contenen OMG i la seva identitat.

Aquesta obligació es traslladarà als importadors per al supòsit que els exportadors no puguin facilitar aquesta informació, probablement a través de mostrejos i anàlisis dels productes que hauran de reflectir-se en posteriors directrius harmonitzades en tota en la Comunitat.

Bibliografía
NORMATIVA

  • Llei 9/2003, de 25 d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d’organismes modificats genèticament. BOE de 26 d’abril de 2003.
  • Proposta de reglament del Parlament europeu i del Consell relatiu a la traçabilitat i etiquetatge dels organismes modificats genèticament i la traçabilitat dels aliments i pinsos produïts a partir d’aquests, i pel qual es modifica la Directiva 2001/18/CE. Diari Oficial número C 304 E de 30 d’octubre de 2001.
  • Reglament (CE) núm. 1139/98 del Consell de 26 de maig de 1998 relatiu a la indicació obligatòria, en l’etiquetatge de determinats productes alimentosos fabricats a partir d’organismes modificats genèticament, d’informació diferent de la prevista en la Directiva 79/112/CEE. Diari Oficial número L 159 de 03 de juny de 1998.