Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Declaració paral·lela d’Hisenda, en què consisteix?

Si Hisenda detecta errors en la teva Declaració de la Renda, t'envia una nova proposta. Si no estàs d'acord, pots presentar al·legacions
Per EROSKI Consumer 13 de agost de 2021
declaración de la renta
Imagen: stevepb

Cada any es presenten davant l’Agència Tributària milions de declaracions de la Renda. Hisenda, de manera aleatòria, revisa la documentació aportada pels contribuents i, a vegades, troba dades que no es corresponen amb els que estan en poder de l’Administració . Rere les comprovacions, a aquests ciutadans els arriba a les seves cases una proposta de liquidació provisional, la “paral·lela”. Com s’exposa a continuació, si reps una d’aquestes declaracions alternativa i estàs en desacord, pots presentar al·legacions on expliquis els motius de disconformitat i exposis els preceptes legals i les sentències sobre els que en bases.

Què és la Declaració paral·lela?

La paral·lela és una Declaració alternativa que Hisenda envia al contribuent rere detectar que les dades aportades en la seva Declaració de la Renda no són correctes. És una proposta de liquidació provisional que es remet al ciutadà per corregir un error o omissió, i rep aquest nom perquè en el document figuren dues columnes paral·leles:

 • En una apareixen els. dades que ha aportat el ciutadà.
 • En l’altra columna estan les dades que Hisenda considera correctes . Aquestes últimes xifres vénen acompanyades d’asteriscos. Al final del document hi ha un apartat en el que es registren els preceptes incomplits i s’assenyalen els punts de la llei que l’Agència Tributària considera que s’han infringit segons la legislació vigent l’any de la revisió. Encara que en la columna es vegin molts asteriscos, no sempre implica nombroses infraccions, sinó que quan es comet un error en les dades aportades, aquest influeix sobre els altres i modifica els càlculs successius.

La informació que Hisenda et comunica en una Declaració paral·lela pot ser de tres menes:

 • Informa de què la. devolució que et correspon és inferior  a la que has sol·licitat.
 • Reclama el. pagament d’una quantitat .
 • Comunica que has sol·licitat una devolució inferior a la que et correspon o que has pagat de més.

Causes de què Hisenda et faci una paral·lela

Encara que no ho facis amb intenció, hi ha vegades en què no compleixes amb Hisenda, i algunes de les causes més freqüents per les que podries rebre una Declaració  d’aquesta mena són:

 • Haver incorregut en errors de càlcul.
 • No presentar la Declaració de la Renda quan estàs obligat a fer-ho.
 • Has aplicat deduccions que no corresponen.
 • Oblides declarar ingressos o subvencions, o ignores que deus fer-ho (convé tenir en compte que la ignorància no t’eximeix de responsabilitat).

Declaració paral·lelaImatge: PhotoMIX-Company ” href=”https://pixabay.com/es/users/photomix-company-1546875/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”> PhotoMIX-Company

Com acceptar la Declaració paral·lela?

La paral·lela es remet per. correu certificat al domicili que hagis assenyalat en la Declaració de la Renda. Com en una altra mena de notificacions, si el destinatari no està a casa, pot recollir-la qualsevol persona que mostri la seva identitat i es trobi en el domicili.

➡️ Si el ciutadà al que va dirigida la notificació la rebutja, s’entén practicada amb caràcter general.

➡️ Segons estableix la llei, si ningú recull el certificat, el carter intentarà lliurar-lo dues vegades. I si la notificació no ha estat possible, es farà pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o en el de la comunitat autònoma i, a més, en els taulers d’anuncis de l’Administració en la que l’interessat hagi tingut el seu últim domicili.

➡️  ras la notificació de la paral·lela tens 10 dies hàbils per presentar al·legacions (no conten dissabte, diumenges i festius). El fet de què no contestis, no presents al·legacions a la paral·lela o rebutgis aquesta notificació suposa l’acceptació de la proposta de liquidació feta per Hisenda, sense dret a rèplica.

➡️ El procés també finalitza si manifestes el teu acord amb la paral·lela. En aquest cas, has de pagar-la dins del termini establert perquè no et cobrin interessos.

Com al·legar contra una paral·lela?

Si discrepes de la paral·lela que has rebut, pots fer les al·legacions que consideri oportunes en el formulari que acompanya a la proposta de liquidació . Pot tractar d’un error de càlcul, un oblit o una discrepància de criteris entre el contribuent i l’Administració.

➡️ Es deuen formular les al·legacions i remetre’n a Hisenda.

➡️ Cal adjuntar tota la documentació amb la que vulguis justificar els motius de la teva disconformitat i les dades reflectides en la Declaració.

➡️ L’Agència Tributària n’estudiarà en el termini de dos mesos. Després, enviarà una nova liquidació, la paral·lela definitiva, que ja no serà una proposta.

➡️ Si estàs d’acord amb les correccions fetes (si n’hi ha), deus signar-la.

➡️ En el cas que discrepis , tens 15 dies hàbils per rebatre-la. En aquest procés de reclamació pots triar dues vies:

 El recurs de reposició

Ha de presentar davant l’organisme que ha dictat la liquidació provisional (l’oficina de Gestió de la Delegació d’Hisenda), per que no és freqüent que dictamini a favor de qui recorre.

 La reclamació econòmica-administrativa davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional

És un procés més lent que l’anterior, però a vegades més efectiu. En ell ha d’identificar el reclamant, el seu domicili a l’efecte de notificació i l’acte contra el que reclama (la liquidació provisional amb el seu número, organisme pel que va ser dictada i l’exercici al que es refereix). La reclamació es presenta davant l’òrgan administratiu que va dictar la paral·lela que, en el termini d’un mes, el remetrà al seu torn al Tribunal Econòmic Administratiu Regional.

En aquesta reclamació pots manifestar el teu desacord i esperar a què el Tribunal es posi en contacte amb tu per formular les al·legacions, o presentar-ne en el moment en què es redacta la reclamació. Si elegeixes aquesta opció, deus adjuntar totes les proves disponibles i has d’assenyalar els preceptes legals i les sentències en els que se secunda. És un procediment gratuït en el que el ciutadà que reclama no necessita els serveis d’un advocat.

El Tribunal deu resoldre la reclamació en el termini d’un any. En el cas de què transcorri aquest període o es desestimi la reclamació, queda l’opció de presentar un recurs en el jutjat contenciós administratiu. En aquest cas sí cal contar amb un advocat. Si el Tribunal Econòmic Administratiu Regional fa la raó al contribuent i aquest ja havia pagat el deute, deu sol·licitar a l’Agència Tributària la devolució.

Com evitar que l’Agència Tributària et sancioni

Si no desitges tenir problemes amb Hisenda, la manera de procedir és clar: deus ser el més rigorós possible en fer i presentar la Declaració d’IRPF i, en general, sempre que hagis de fer qualsevol tràmit amb l’Agència Tributària.

Com són temes complexos i no sempre és fàcil conèixer en profunditat si tens dret a deduccions, si has de declarar o no una ajuda o subvenció, etc. el més assenyat és acudir a un expert en la matèria perquè t’assessori. Els advocats i assessors fiscals estan molt familiaritzats amb aquests temes i poden evitar-te seriosos problemes amb el fisc.

Suspendre l’execució de l’acte

Mentre es presenta la reclamació economicoadministrativa o el recurs de reposició, no se suspèn l’execució de l’acte dictat per Hisenda i el procediment segueix endavant. Així, l’Administració pot cobrar el deute abans que el Tribunal o l’organisme que va dictar la liquidació provisional hagi resolt la reclamació .

A més, com més temps passi, majors seran els interessos de demora que el contribuent haurà d’abonar si no se li fa la raó. En el cas contrari, serà Hisenda qui els hi pagui al ciutadà. Cal tenir en compte que que l’Agència Tributària executa és el deute reflectit en la paral·lela, i no la sanció que pot portar aparellada per haver infringit els preceptes legals.

L’única manera d’evitar que s’executi el deute és sol·licitar la suspensió de l’acte . Existeixen tres fórmules:

 • Fer un dipòsit en diner efectiu o valors públics en la Caixa General de Dipòsits, les sucursals dels quals es troben situades en les delegacions del Ministeri d’Hisenda.
 • Aportar un aval o fiança d’una entitat de crèdit, una societat de garantia recíproca o un certificat d’assegurança de caució.
 • Presentar una fiança personal i solidària signada per dues persones. És un escrit en el que els signants es comprometen a fer responsables del deute, en el cas de què el reclamant no pagui. Aquesta opció només és vàlida per petites quantitats.