Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Deixo el treball, quines conseqüències té?

Una baixa laboral voluntària repercuteix en aspectes econòmics tan importants per al treballador, com la cotització i el salari fins a la prestació per desocupació
Per Blanca Álvarez Barco 2 de novembre de 2019
Baja laboral voluntaria

Si vols canviar de treball i decideixes donar-te de baixa del teu lloc laboral de manera voluntària, has de saber, com t’expliquem en aquest article, com fer-ho de forma correcta i quines repercussions té. Pots deixar la teva ocupació a qualsevol moment, però és molt important preavisar a l’empresa amb, almenys, 15 dies d’antelació i tractar de sortir del teu treball de la millor manera possible. Així mateix, convé tenir en compte que, des que la teva marxa es faci efectiva, seràs donat de baixa en la Seguretat Social (no cotitzaràs), no rebràs un salari i que, en ser una marxa voluntària, tampoc tindràs dret a atur.

Què és una baixa laboral voluntària?

Deixar el teu treball té un nom tècnic: baixa laboral de caràcter voluntari. Aquesta es produeix quan, “per causes exclusivament imputables al desig del treballador”, est sol·licita extingir el seu contracte per resoldre la relació laboral que li uneix amb l’empresa per la qual presta serveis.

És important incidir que ha de ser una decisió lliure de la persona, no imposada per l’empresari, doncs “en ocasions els empresaris pressionen als seus treballadors perquè presentin una baixa voluntària, amb la intenció de lliurar-se d’ells sense haver d’indemnitzar-los”, aclareix l’advocat laboralista Juan Suárez.

Imatge: kalhh

Decidir marxar-se de l’empresa és un dret de l’empleat, i pot exercitar-ho sempre que ho estimi oportú, encara que “ha de tenir en compte el requisit de preavisar“, explica Alejandra Gutiérrez, lletrada d’I&Advocats. El termini de preavís està regulat expressament en el contracte de treball o en el conveni col·lectiu. Si no és així, s’acudirà a l’Estatut dels Treballadors.

Normalment, la baixa voluntària la demanen els empleats que desitgen rescindir el seu contracte de treball, perquè no es veuen amb futur en la seva companyia o tenen en ciernes noves oportunitats laborals que suposen una millora de les seves condicions. “En els casos menys favorables, sol·liciten la baixa a causa que la seva situació laboral esdevé insostenible, i ja no els compensa treballar per a la seva empresa”, comenta Gutiérrez.

Qui i en quines circumstàncies pot demanar-la?

Si no preavisas, l’empresa pot descomptar-te de la quitança tants dies de salari com a dies de preavís s’hagin incomplit

La baixa laboral voluntària pot ser sol·licitada per tots els treballadors que tinguin un contracte de treball, i en cap cas és necessari que s’al·legui causa alguna que justifiqui el seu desig de marxar-se de l’empresa.

No obstant això, hi ha alguns límits a aquesta llibertat de dimissió, com poden ser els pactes de permanència. De donar-se aquest cas, “així i tot el treballador podria acollir-se a la baixa voluntària, però podria existir una penalització”, indica l’experta legal.

A més, és requisit legal, tret que el conveni col·lectiu disposi el contrari, preavisar amb un mínim de dies a l’empresari “que solen ser 15”, afegeix Suárez. Si no es compleix amb aquesta formalitat, la companyia té potestat per descomptar de la quitança tants dies de salari com a dies de preavís s’hagin incomplit.

Imatge: Free-Photos

Quines conseqüències té una baixa voluntària?

Si estàs pensant a sol·licitar una baixa laboral voluntària, has de sospesar pros i contres (sobretot, si no tens un nou contracte a la vista), doncs la teva decisió té conseqüències econòmiques. Algunes de les més importants són les següents:

  • La baixa voluntària suposa que l’empresa articuli la corresponent baixa amb la Seguretat Social, de manera que, a partir d’aquest moment, deixes de cotitzar.
  • A partir de que la baixa sigui efectiva deixaràs de percebre el salari pactat, en esdevenir el contracte de treball ineficaç. En tot cas, al moment en què es cursi la baixa “tens dret a les quantitats reportades i no abonades per l’empresa fins a aquest moment: part proporcional de la paga extraordinària, vacances reportades i no gaudides, variable reportat i no abonat…”, apunta Alejandra Gutiérrez.
  • No has de perdre de vista que la baixa voluntària —la teva dimissió—  t’impedeix accedir a la prestació per desocupació (l’atur). Per què? El dret a cobrar aquesta prestació solament es reconeix en els casos en els quals el treballador causa baixa en la companyia per causes alienes a la seva voluntat.
Com comunicar la baixa laboral voluntària

Si tens decidit marxar-te del teu actual treball, has d’avisar amb temps (“el preavís que assenyalin els convenis col·lectius o el costum del lloc”, diu la llei), un termini que va de 15 dies a dos mesos de bestreta. És recomanable que ho facis per escrit, mitjançant una carta de baixa voluntària. L’objectiu de la mateixa és comunicar la decisió d’abandonar la companyia i la data en la qual ho faràs, per la qual cosa no cal donar explicacions ni agraïments (que ja podràs fer personalment).Convé fer la carta per duplicat, lliurar una còpia a l’empresa i quedar-te una altra, ambdues segellades per ella. El model de carta pot ser similar a est:Indicar a qui es dirigeix, amb el seu nom complet i el seu càrrec en l’empresa (de Recursos Humans, normalment o bé, el cap directe) i el nom de l’empresa.Benvolgut …..,El teu nom i cognoms, DNI … , treballador d’aquesta empresa, per la present comunico la decisió de causar baixa voluntària. El meu últim dia de treball serà el……..Els prego preparin la documentació relativa a la liquidació i el certificat d’empresa per a l’últim dia de prestació de serveis.AtentamentLloc i dataSigna