Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Avantprojecte de la Llei de Dependència

La nova norma podria beneficiar a 1.125.000 persones que pateixen una dependència greu i severa
Per Miren Rodríguez, Iñigo Marauri 7 de febrer de 2006

Una persona depenent és aquella que necessita ajuda per realitzar les activitats bàsiques quotidianes com aixecar-se del llit, endreçar-se o menjar. Les dades del Ministeri d’Assumptes Socials revelen que al nostre país hi ha més d’1.125.000 persones en aquesta situació. Per aquesta raó, moltes ONG i associacions porten anys treballant perquè la Llei de Dependència vegi la llum a Espanya. De moment, l’avantprojecte s’ha presentat al desembre de 2005 i es preveu la seva entrada en vigor al gener de 2007.

Què implica l’aprovació d’aquesta Llei? Reconeix el dret de les persones que no es poden valer per si mateixes a ser ateses pel Govern. Per a això es posen de manifest una sèrie de prestacions que es recullen de la següent manera en l’avantprojecte:

 • Serveis per a la promoció de l’autonomia personal:
  • Prevenció de les situacions de dependència.
  • Teleassistència.
  • Ajudes tècniques per a l’autonomia personal.
  • Ajudes per a l’adaptació i accessibilitat de la llar.
  • Assistència personalitzada.
 • Serveis d’atenció i cura:
  • Servei d’ajuda a domicili: Atenció de les necessitats de la llar. Cures personals
  • Servei d’atenció en Centres de Dia i de Nit
  • Centres d’atenció especialitzada.
  • Servei d’atenció en centre residencial: Residències de persones majors dependents i centres d’atenció a dependents amb discapacitat.

  Prestacions econòmiques:

  A més, la Llei garanteix un conjunt de prestacions econòmiques:

  • Contractació del servei: La prestació econòmica de caràcter personal podrà rebre’s quan el beneficiari compleixi determinats requisits i estarà, en tot cas, vinculada a la prestació d’un servei. La quantitat que correspon a la prestació econòmica estarà en relació amb el grau de dependència i de la capacitat econòmica del beneficiari.
  • Compensació econòmica per cures en l’entorn família:Sempre que es donin les circumstàncies familiars i d’un altre tipus adequades per a això, i de manera excepcional, el beneficiari podrà optar per ser atès en el seu entorn familiar, i el seu cuidador rebrà una compensació econòmica per això. Per a això, el cuidador familiar haurà d’estar donat d’alta en la Seguretat Social.El suport a cuidadors comporta programes d’informació, formació, i períodes de descans per als cuidadors no professionals, encarregats de l’atenció de les persones en situació de dependència.

  • Prestació d’assistència personalitzada: Té com a finalitat la promoció de l’autonomia de persones amb gran dependència menors de seixanta-cinc anys. El seu objectiu és contribuir a la contractació d’una assistència personalitzada durant un nombre d’hores, que faciliti al beneficiari una vida més autònoma, l’accés a l’educació i al treball, i l’exercici de les activitats bàsiques de la vida diària.

   Tots aquests serveis es gestionaran a través del Sistema Nacional de Dependència, que s’establirà definitivament l’any 2015. Per a la seva consecució el Govern aportarà més de 12.638 milions d’euros.

   Infraccions i sancions

   Les següents conductes seran motiu d’infracció i aquesta oscil·larà entre els 30.000 euros fins a un màxim d’un milió d’euros, en funció de la gravetat de la infracció:

   • Dificultar o impedir qualssevol dels drets de les persones en situació de dependència.
   • Obstruir l’acció dels serveis d’inspecció.
   • Negar el subministrament d’informació o proporcionar dades falses.
   • Aplicar les prestacions econòmiques a finalitats diferents a aquelles per les quals s’atorguen, i rebre ajudes, en espècie o econòmiques, incompatibles amb les prestacions establertes en la present Llei.
   • Incomplir les normes relatives a l’autorització d’obertura i funcionament i d’acreditació de centres de serveis d’atenció a persones en situació de dependència.
   • El tracte discriminatori a la persona en situació de dependència.
   • Conculcar la dignitat de les persones en situació de dependència.
   • Generar situacions de risc o dany per a la integritat física o psíquica.
   • L’incompliment dels requeriments específics que formulin les Administracions Públiques competents.