Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Certificat de discapacitat

Aquest document reconeix un grau de discapacitat a partir del 33% i suposa l'obtenció d'ajudes i beneficis fiscals
Per Azucena García 4 de setembre de 2012
Img silla ruedas
Imagen: Bradley Gordon

El certificat de discapacitat és el document que acredita el grau de discapacitat d’una persona. Es concedeix a partir d’un percentatge del 33% i qui ho obté es beneficia de certes ajudes fiscals o unes altres que millorin la seva qualitat de vida. En aquest article s’expliquen els requisits per obtenir-ho, en què consisteix el reconeixement del grau de discapacitat i els beneficis que concedeix el certificat. A més, s’indiquen els canvis en la terminologia i com el terme discapacitat ha substituït a minusvalidesa.

Certificat de discapacitat

El certificat de discapacitat acredita aquesta condició a els qui tenen un grau mínim de discapacitat del 33%. La seva concessió implica una sèrie de beneficis, que garanteixen que les persones amb discapacitat visquin “amb plenitud de drets” o “participin en igualtat de condicions que la resta de ciutadans en la vida econòmica, social i cultural del país”, assenyala l’Imserso (Institut de Majors i Serveis Socials).

Poden sol·licitar el certificat de discapacitat les persones nacionals i estrangeres amb residència legal

El certificat de discapacitat busca la igualtat de totes les persones, superar els obstacles individuals i que la societat imposa en ocasions a les persones amb discapacitat. Poden sol·licitar-ho les persones nacionals, però també estrangeres que resideixin de manera legal al nostre país i estiguin empadronades en el municipi on gestionen la sol·licitud.

La normativa que regula el certificat de discapacitat és el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. En ell es regula el reconeixement dels graus de discapacitat i s’especifiquen les implicacions d’aquesta qualificació, amb el seu corresponent grau, així com altres aspectes d’interès referits a les competències, resolució, revisió, aplicació i desenvolupament.

Requisits per obtenir el certificat de discapacitat

Per sol·licitar el certificat de discapacitat cal complir dos requisits previs: tenir reconegut un grau de discapacitat mínim del 33% i haver abonat la taxa corresponent. Les mateixes condicions són vàlides per sol·licitar la revisió d’aquest certificat. Així ho recorda la Comunitat de Madrid, ja que el certificat de discapacitat ho expedeixen, en general, les comunitats autònomes. La persona interessada ha de sol·licitar-ho a la província on viu, ja que sovint és una competència transferida. Quan això no sigui així, la sol·licitud es gestiona a través de l’Imserso.

Respecte a la revisió, aquesta ha de sol·licitar-se quan s’hagi registrat una millorança de les circumstàncies que van propiciar el reconeixement de la discapacitat. Quan se sol·liciti la revisió per agreujament, haurà d’haver transcorregut un termini mínim de dos anys des de la data en la qual es va obtenir el certificat de discapacitat.

Reconeixement del grau de discapacitat

Per acreditar el grau de discapacitat, es tenen en compte criteris tècnics unificats i les circumstàncies personals i socials que poden influir

El grau de discapacitat és fonamental per a la concessió d’aquest certificat. Per acreditar-ho, es tenen en compte criteris tècnics unificats, segons consta en el Reial decret citat. Aquests depenen de certs barems que es combinen. El grau de discapacitat s’expressa en un percentatge obtingut a partir de dos tipus de dades: una sèrie de valors relacionats amb deficiències permanents i altres referits a “les circumstàncies personals i socials que poden influir” sobre la persona amb discapacitat en sentit negatiu, “agreujant la situació de desavantatge originat per la pròpia discapacitat”.

La suma del resultat obtingut en cada barem dona el percentatge de discapacitat. En el primer cas (deficiències permanents), es contemplen aspectes que afecten al sistema musculoesquelético, sistema nerviós, aparell respiratori, sistema cardiovascular, sistema hematopoyético, aparell digestiu, aparell genitourinario, sistema endocrí, pell i annexos, neoplàsies, aparell visual, oïda, gola i estructures relacionades, llenguatge, retard mental i malaltia mental.

Beneficis que concedeix el certificat de discapacitat

Obtenir el certificat de discapacitat implica alhora gaudir d’uns beneficis per equiparar la situació a la de la resta de ciutadans. Els avantatges afecten a diversos àmbits, que es poden consultar a la web de l’Imserso, així com en els òrgans administratius competents de cada comunitat autònoma o en la Direcció territorial de l’Imserso de Ceuta i Melilla.

Aquests beneficis suposen:

 • Ocupació. Accés a les mesures de foment de l’ocupació per a persones amb discapacitat, adaptació del lloc de treball, participació en les proves selectives en l’accés a l’ocupació pública i jubilació anticipada.

 • Habitatge. Accés a habitatges de protecció pública.

 • Ajudes. Subvencions i/o ajudes de caràcter individual per a tractaments rehabilitadors, productes de suport, accessibilitat o adaptacions en la llar, entre altres coses; tractaments rehabilitadors i de suport, recursos i suports educatius.

 • Beneficis econòmics. Pensió no contributiva (PNC) per invalidesa, prestacions Lismi (Llei d’Integració Social del Minusvàlid) i familiars.

 • Transport. Targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, bonotaxi i reduccions en mitjans de transport.

 • Beneficis fiscals. Les persones amb discapacitat que obtenen el certificat compten amb beneficis en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), Impost de societats (IS), Imposat sobre Successions i Donacions, Imposat sobre el Valor Afegit (IVA), Impost especial sobre determinats mitjans de transport (IEDMT) i Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

 • Altres beneficis. Ampliació del període de descans per maternitat en els supòsits de discapacitat del fill o menor acollit o ingrés en centres.

Minusvalidesa i discapacitat, canvis en la terminologia

La disposició addicional octava de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, va substituir el terme “minusvalidesa” per “discapacitat”. D’aquesta manera, totes les referències van quedar modificades de la següent manera:

 • Minusvalidesa es va eliminar en favor de discapacitat.
 • Minusvàlids va quedar anul·lat per persones amb discapacitat.
 • Discapacitat es va canviar per limitacions en l’activitat.
 • Grau de minusvalidesa es va substituir per grau de discapacitat.
 • Grau de discapacitat va donar pas a grau de les limitacions en l’activitat.

En aquest cas, l’expressió “grau de les limitacions en l’activitat” es va recollir per referir-se a “les dificultats que un individu pot tenir per realitzar activitats, expressades en percentatge”. Aquestes limitacions interfereixen en major o menor grau per realitzar una activitat, en comparació de “la manera, extensió o intensitat en què s’espera que la realitzaria una persona sense aquesta condició de salut”.