Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com obtenir la declaració d’utilitat pública d’una ONG

Només 333 de les 28.519 associacions que hi ha a Espanya tenen aquesta qualificació
Per A. García 2 de octubre de 2007

Img pulgarImagen: Tomasz Szkopiñski

La declaració d’utilitat pública és un reconeixement social de la labor que realitzen les entitats sense ànim de lucre. Per obtenir aquest títol és necessari complir una sèrie de requisits que estan recollits en la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, del Dret d’Associació. En concret, aquelles organitzacions que sol·liciten la declaració d’utilitat pública han de promoure l’interès general, no només dels seus associats, portar en funcionament almenys dos anys i no retribuir als membres dels seus òrgans de representació amb fons i subvencions públiques.

En l’actualitat, existeixen a Espanya 28.519 associacions. D’elles, només 333 estan declarades d’utilitat pública, segons dades del Ministeri de l’Interior. A pesar que la declaració d’utilitat pública implica uns drets, també comporta una sèrie d’obligacions que algunes entitats no poden comprometre’s a complir:

  • Drets: Les associacions poden gaudir d’exempcions i beneficis fiscals especials, així com d’altres beneficis econòmics i assistència jurídica gratuïta. D’altra banda, un benefici per als donants és que, si l’ONG amb la qual col·laboren està declarada d’utilitat pública, puguin desgravar-se les quotes o donacions.
  • Obligacions: És necessari presentar els comptes anuals i una memòria d’activitats. A més, cal facilitar a les Administracions públiques els informes que requereixin sobre aquestes activitats i inscriure’s en el registre d’associacions corresponent. Si s’incompleix l’obligació de rendir comptes, s’inicia el procés per revocar la declaració.

Sol·licitud de la declaració

És un reconeixement social de la labor que realitzen les entitats sense ànim de lucre

Els passos per aconseguir la declaració d’utilitat pública són senzills. En primer lloc, cal complir els requisits anteriors i obtenir un informe favorable de les Administracions públiques competents i del Ministeri d’Hisenda. La sol·licitud o instància es presenta en el Ministeri de l’Interior, amb les dades d’identificació del sol·licitant i de l’entitat a la qual representa, així com les raons per les quals es fa la petició.

També cal lliurar la memòria d’activitats dels dos últims exercicis econòmics, els comptes dels dos últims exercicis tancats, una certificació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en la qual consti que l’ONG està al dia en el pagament de les obligacions tributàries, una certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que especifiqui que també està al corrent en les obligacions amb aquest organisme, una còpia compulsada de l’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i una certificació de l’acord aconseguit per l’associació per sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

  • Si l’associació és d’àmbit nacional, la instància i la resta de la documentació ha de dirigir-se a la Secretaria General Tècnica del Ministeri de l’Interior (Registre Nacional d’Associacions. Calle Amador dels Rius, 7. 28010 Madrid).
  • Si l’associació és d’àmbit autonòmic o inferior, o està regulada per lleis especials, com en el cas de les associacions esportives, la instància s’ha de presentar en el Registre d’Associacions en el qual l’entitat està inscrita.
  • Rendició de comptes

    L’obligació anual de rendir comptes exigeix presentar altres documents com són: una sol·licitud de dipòsit de comptes, l’acord de l’assemblea general de socis que aprova els comptes anuals, signades per tots els membres de la junta directiva, i una memòria d’activitats. Així mateix, si els comptes es presenten en model normal, existeix l’obligació de presentar també un informe realitzat per auditors.

    Els comptes s’han de presentar en els sis mesos següents a la seva finalització. Segons la Llei, aquests comptes “han d’expressar la imatge fidel del patrimoni, dels resultats i de la situació financera, així com l’origen, quantia, destinació i aplicació dels ingressos públics percebuts”.