Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Justificar les subvencions que rep una ONG

Cada organització ha d'informar a l'AECID de l'execució del projecte pel qual es rep l'ajuda i sol·licitar autorització davant qualsevol canvi
Per Azucena García 30 de març de 2010
Img archivos

Quan una Organització No Governamental (ONG) rep una subvenció de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) ha de rendir comptes. Ha de justificar en què es gasta els diners i com ho fa. Si desitja modificar qualsevol aspecte del projecte pel que fa a la proposta d’execució original, ha de rebre primer l’autorització d’aquesta institució, a la qual també lliurarà informes de seguiment i un informe final tècnic i econòmic quan conclogui el seu desenvolupament.

Una vegada que es concedeix la subvenció, si aquesta és inferior a l’import sol·licitat, l’ONG pot reformular la seva petició. Si està conforme, n’hi ha prou que enviï el document d’acceptació i, en rebre el pagament, haurà de comunicar al departament d’ONGD de l’AECID la data de recepció dels fons. Així s’especifica en “la Guia d’aplicació de les noves normes de justificació de projectes i convenis en execució”.

Quan s’inicia el projecte pel qual es va sol·licitar l’ajuda, les organitzacions han d’informar també a aquesta institució i adonar-li de qualsevol modificació. L’AECID ha d’autoritzar, entre unes altres, les modificacions substancials, dels terminis d’execució, la utilització de rebuts o de Certificacions d’Execució d’Activitats, les possibles tarifes o l’empresa auditora seleccionada. De la mateixa manera, les entitats estan obligades a presentar en termini els corresponents informes de seguiment, planificacions anuals i informes d’avaluació intermèdia.

En acabar l’execució del projecte, cal complir altres requisits. L’ONG ha de lliurar un informe final tècnic i econòmic, transferir els béns adquirits o sol·licitar a l’AECID una autorització per donar-los una altra sortida i conservar la documentació justificativa que no sigui necessari presentar, per si es reclamés a un altre moment. L’única informació que no té l’obligació de lliurar és la que recull les despeses que es justifiquin mitjançant una Certificació d’Execució d’Activitats, les despeses d’allotjament i manutenció contemplats en el capítol de dietes, el kilometraje per la utilització de vehicles propis i el percentatge de costos indirectes.

Projecte o conveni

Si se subvenciona un projecte, l’AECID abona l’import en un únic pagament, mentre que si se signa un conveni, els pagaments són anuals, segons les anualitats aprovades, amb un màxim de quatre. Amb la primera anualitat, se signa un preconvenio i no és fins a la segona anualitat quan es rubrica el conveni definitiu. En cada període s’ha de lliurar una documentació determinada, com són la planificació anual del període següent, l’informe de seguiment tècnic anual i el compliment dels ritmes planificats.

S’ha de lliurar la planificació anual del període següent, l’informe de seguiment tècnic anual i el compliment dels ritmes planificats

És obligació de l’ONG comunicar sempre per escrit a l’AECID, “en el termini màxim d’un mes”, la data de recepció dels fons ja que, si aquesta institució desconeix aquesta dada, “considerarà com a data de recepció la de l’ordre de pagament i, a partir d’aquesta, es computaran els interessos de demora”, explica.

Un altre requisit imprescindible és l’obertura o disposició d’un únic compte bancari per realitzar totes les transferències per part de l’AECID. Aquest compte ha de dedicar-se en exclusiva al projecte o conveni, per la qual cosa en la seva denominació “ha de quedar clarament identificat” el mateix. Es pot obrir en l’exterior sense necessitat de sol·licitar autorització de l’Agència.

ja que els imports ingressats generen uns interessos i altres rendiments financers, aquests se sumen a la subvenció per sufragar despeses directes durant el termini d’execució del projecte o conveni, tret que es destinin a la realització d’auditories. Cal demanar permís a l’AECID per destinar-los a noves activitats no previstes o si la seva utilització “implica una modificació substancial”.

I si el conveni no s’executa?

Les normes que s’han de seguir quan es rep una subvenció són estrictes. En els convenis, s’entén que la data d’inici d’execució coincideix amb la signatura del preconvenio, si bé la data real d’inici ha de comunicar-se a l’AECID juntament amb la formulació definitiva i, l’execució en terreny, pot iniciar-se l’endemà d’aquest procediment. No fa falta esperar al fet que es ferma el conveni definitiu, encara que si aquest no se signés, la normativa estableix que les despeses d’execució d’aquest període no se subvencionaran. Només es liquidaran les despeses de la fase d’identificació i formulació, entre els quals es contempla la part proporcional de despeses indirectes, amb un límit de 60.000 euros. D’igual manera, quan es reintegrin la resta dels fons de la primera anualitat, s’aplicaran els corresponents interessos de demora.

Si el conveni definitiu no se signa, només es liquidaran les despeses de la fase d’identificació i formulació

Per terminis, el projecte en terreny ha d’iniciar-se en un màxim de sis mesos des de la presentació de la formulació i, si no és possible, també es permet una pròrroga màxima de tres mesos. D’aquesta forma, l’execució començaria, com a molt, nou mesos després.

En el cas que es rebi una subvenció per a un projecte, aquest no pot iniciar-se abans de la data que s’estableix en la resolució de la convocatòria ni, com a màxim, més de dos mesos després de rebre els fons. Si serà així, ha de sol·licitar-se una pròrroga, encara que en cap cas se’l termini inicial d’execució serà superior a 24 mesos.

Es concedeix una pròrroga de fins a tres mesos sense necessitat de rebre l’autorització de l’AECID, tan sols amb comunicar-ho al departament d’ONGD. Per a terminis superiors, si s’exigeix autorització, la pròrroga ha de sol·licitar-se sempre “abans que conclogui el termini inicial d’execució més els tres mesos de pròrroga que no precisen d’autorització”. Només en aquest cas s’accepta el retard en l’inici. En total, el termini màxim de pròrroga ascendeix a la meitat del termini inicial d’execució, més els tres mesos que no precisen autorització i les pròrrogues autoritzades.