Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

ONG, motius per a fer una auditoria

Rendir comptes davant els donants i els beneficiaris és una garantia de transparència i credibilitat per a les entitats
Per EROSKI Consumer 12 de gener de 2010
Img calcular prestamo
Imagen: Steve Woods

Transparencia, confiança i, en definitiva, credibilitat. Aquestes són les tres raons principals per a realitzar una auditoria. Aquesta anàlisi financera es relaciona sovint amb les empreses, però no és exclusiu d’aquestes. També les Organitzacions No Governamentals (ONG) se sotmeten a examen. Algunes estan obligades segons la normativa vigent, però unes altres ho fan de manera voluntària.

Garantia de credibilitat

La rendició de comptes per part de les ONG és un mecanisme que els permet guanyar credibilitat davant els seus socis i donants, però també davant el propi personal de l’organització, els beneficiaris i la societat en general. “És una oportunitat per a mostrar a la ciutadania un fet cert: que la majoria de les organitzacions condueixen la seva labor amb rigor”, explica Alboan. Mostrar els comptes de manera pública és un indicatiu de transparència.

Les entitats han de detallar quant diners reben i com s’inverteix. Alhora, una auditoria detecta possibles deficiències en la manera de repartir els fons entre els diferents projectes. L’exposició dels comptes dóna l’oportunitat d’accedir a una informació molt valuosa per a les ONG, que poden decidir variar la seva forma de treball.

Les ONG han de fomentar la transparència i la rendició de comptes com a forma de respecte cap als qui aporten fons i els qui els reben

Respecte a les auditories internes, l’”Informe de Responsabilitat de les ONG 2008″, elaborat per la Societat Internacional de Responsabilitat Humanitària (Humanitarian Accountability Partenariat, HAP), assegura que aquestes són cada vegada més responsables i molt més eficaços que fa una dècada. No obstant això, detecta la persistència de problemes de transparència “en les intervencions concretes i en la seva comunicació amb els receptors de les seves ajudes”. Augmenten les organitzacions que faciliten la relació amb els beneficiaris i estableixen mecanismes i sistemes de presentació de queixes, però és necessari que aquesta mesura s’estengui.

Durant la I Trobada de les ONG de Desenvolupament, organitzat en 2007 amb motiu del vintè aniversari de la Coordinadora d’ONG de desenvolupament d’Espanya (CONGDE) amb el títol “La transparència i la rendició de comptes en les ONGD: situació actual i reptes”, es va concloure la necessitat de renovar esforços en temes de transparència i rendició de comptes ja que “avui dia hi ha més organitzacions no governamentals de desenvolupament que mai i els fons que manegen han augmentat substancialment en els últims vint anys”. En l’esdeveniment, es va destacar la importància de mostrar respecte cap a les persones i organitzacions que aporten fons i com “les possibles males pràctiques d’unes poques organitzacions poden danyar la confiança en el sector“.

Els experts reunits van considerar oportú que les ONGD s’obrin més a la crítica externa i mostrin “sense por” el resultat del seu treball. En aquesta tasca es compta amb l’ajuda de la Fundació Lleialtat, que si bé no realitza auditories externes de comptes, sí que desenvolupa informes de transparència i bones pràctiques. Les organitzacions auditen els comptes i, amb els resultats, realitza els informes corresponents, almenys, cada dos anys.

Qui ha de fer una auditoria

El Codi de conducta de les ONG de desenvolupament de la CONGDE estableix que les entitats amb ingressos superiors a 300.000 euros han de dur a terme auditories econòmiques externes anuals, “que estaran a la disposició de tot aquell que les sol·liciti”. Insta a les ONGD a fer pública la distribució de les despeses, amb un apartat que especifiqui les quantitats destinades a les despeses d’administració i els conceptes que es contemplen en aquest apartat.

D’acord amb la normativa, la Llei 50/2002 de Fundacions, de 26 de desembre, recull en l’Article 25.5 l’obligació de sotmetre els comptes a auditoria externa per part de les fundacions en les quals durant el primer exercici econòmic o en dos exercicis consecutius concorrin en la data de tancament, almenys, dos de les següents circumstàncies:

  • Actiu major de 2.400.000 euros.
  • Volum anual d’ingressos major de 2.400.000 euros.
  • Nombre mitjà de treballadors superior a 50.

La Guia d’obligacions comptables de les fundacions, elaborada per l’Associació Espanyola de Fundacions, recorda a més que la disposició addicional dotzena i tretzena del Reial decret 1636/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 19/1988 d’Auditoria de Comptes, obliguen també a auditar-se a les fundacions que:

  • Durant un exercici social rebin subvencions o ajudes amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques o a fons de la Unió Europea per un import total acumulat superior a 600.000 euros.
  • Durant un exercici econòmic realitzin obres, gestió de serveis públics, subministraments, consultoria i assistència i serveis a les administracions públiques, per un import total acumulat superior a 600.000 euros.

En principi, totes les ONG que reben subvenció pública estan subjectes a auditories, mentre que les fundacions rendeixen comptes davant el protectorat. Tant internes com externes, les auditories són cada vegada més freqüents, sobretot, entre les organitzacions de major volum. Els propis socis poden exigir aquests controls per a millorar la transparència o si tenen qualsevol dubte sobre el treball de les organitzacions.

Compromís de les ONG

En l’estiu de 2006, onze organitzacions internacionals de desenvolupament social, medi ambient i drets humans van aprovar la primera Carta Mundial de Rendició de Comptes del sector no lucratiu. En ella, es van comprometre a mantenir i augmentar la confiança del públic, així com uns valors bàsics i principis de funcionament per a les ONG internacionals. A partir d’aquesta iniciativa, 2.000 organitzacions socials catalanes s’han adherit a la Carta de Qualitat impulsada des de la Mesa d’Entitats del Tercer Sector “per a apostar des de les organitzacions per la qualitat i una gestió eficaç i transparent”. Aquest document es va completar amb 18 compromisos relacionats amb les persones, la societat i les organitzacions. Aquests destaquen, entre altres aspectes, la promoció de la transparència en la gestió i els processos d’avaluació.