Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Adware: programari gratuït a canvi de veure publicitat?

Envoltat de polèmica a causa d'alguns abusos, el 'adware' és una forma de distribució de programari eficaç per a les empreses
Per Antonio Delgado 23 de setembre de 2007

El model d’accedira continguts de forma gratuïta a canvi de veure o rebrepublicitat, és una pràctica comuna i estesa entre elsmitjans de comunicació, però també és utilitzat per laindústria del programari com una manera de mantenir l’equilibrientre els beneficis i l’ús dels seus programes informàtics deforma lliure per part dels usuaris.

A causa de la competència generada en el sector del programari, algunes empreses han optat per la distribució de versions completes de programes informàtics de forma gratuïta però amb publicitat inclosa

Diferències entre ‘shareware’ i ‘adware’

Sota el terme‘shareware’ es recull una forma de distribució de programariper Internet mitjançant la qual el programa és enviat a la comunitat através de servidors que ho van ‘rebotant’ perquè pugui seravaluat de forma gratuïta durant un cert període de temps.

La idea és queels usuaris puguin comprovar la seva utilitat abans de realitzar lacompra. Normalment, aquest tipus de distribució veacompanyada de restriccions en algunes de les funcionalitatsdel programa posat a la disposició dels usuaris.

No obstant això,a causa de la competència generada en el sector del programari, algunesempreses han optat per un model més radical, basat en ladistribució de versions completes de programes informàticsde forma gratuïta però amb publicitat inclosa. A aquesta forma dedistribució la hi coneix com ‘adware’.

Versions inicials de programes informàtics com el client de correu Eudora, o el navegador web Opera, utilitzaven la distribució mitjançant ‘adware’

L’adopciód’aquest tipus de sistema de distribució possibilita a lesempreses arribar a un gran nombre d’usuaris, al mateix tempsque amortitzen, o almenys ho intenten, les despeses generades en eldesenvolupament del programa.

Són nombroses lesempreses que han optat per la distribució de programari.Versions inicials de programes informàtics com el clientde correu Eudora, o el navegador web Opera, utilitzaven ladistribució mitjançant ‘adware’.

Microsoft també s’apunta a l’adware. ‘’

Segons lapublicació ZDnet, la propera versió delprograma ofimàtic Microsoft Works, la 9.0, apareixeràde forma gratuïta però amb anuncis. Microsoft Works és unpaquet ofimàtic de baix cost que sol venir preinstaladoen ordinadors nous amb el sistema operatiu Windows.

La propera versió del programa ofimàtic Microsoft Works, la 9.0, apareixerà de forma gratuïta però amb anuncis

Encara que Works,està àmpliament instal·lat en ordinadors de milions deusuaris, Microsoft pren aquesta decisió per la feroçcompetència d’altres solucions ofimàtiques que estanapareixent al mercat: des dels programes d’escriptori comOpen Office i StarOffice fins a les aplicacions ofimàtiquesonline, com les llançades per Google amb GoogleDocs o l’empresa Zoho Virtual Office.

No vaa ser el primer programa que Microsoft distribueixi d’aquesta forma. Laempresa fundada per Bill Gates també distribueix de formagratuïta el popular programa de missatgeria instantàniaMSN Messenger, però amb espais publicitaris incorporats.

Els abusos de l’adware. ‘’

Segons elsexperts, la supervivència de l’adware ‘’ com una forma dedistribució de programari dependrà de si aquestes empresesutilitzen formats publicitaris no agressius per als usuaris i almateix temps que es possibilita una tornada publicitària acceptable paraells.

Encara que no tot elprogramari distribuït mitjançant ‘adware’, utilitza tècniquesabusives, la distribució de programes per aquest mètodeha estat envoltada de polèmica a causa de l’abús que hanrealitzat algunes empreses en les seves tècniques publicitàries ambels usuaris.

La distribució de programes per aquest mètode ha estat envoltada de polèmica a causa de l’abús que han realitzat algunes empreses en les seves tècniques publicitàries amb els usuaris

Aquests abusos hanvingut motivats principalment per la introducció d’uncodi dins d’aquests programes per controlar l’ús querealitzen els usuaris i el seu posterior traspàs a tercers, sense laautorització expressa dels mateixos.

S’arriba alextrem de modificar valors del sistema operatiu per manejar-los alantull de l’empresa que distribueix l’adware ‘’. A aquest tipus detècniques se’ls coneix amb el nom de spywareo malware.

Entre lesaccions realitzades per aquests programes està des de laaparició de finestres emergents (‘pop ups’) detemàtica variada a qualsevol moment, a la modificacióde la pàgina d’inici del navegador, o la instal·lacióde barres de cerques en el navegador sense que aquestespuguin ser eliminades completament del sistema.

Per aquest motiu,existeixen programes destinats a bloquejar i eliminar les accions depart del spywareintroduït en alguns programes. Spybot– Search & Destroy i Ad-Awaresón els més coneguts per al sistema operatiu Windows,encara que les versions més recents d’alguns antivirus ja sóncapaços d’identificar i eliminar alguns d’aquests programes espia.

Recomanacions

Els usuarishan d’estar alerta a l’hora de descarregar i instal·lar un programainformàtic distribuït sota aquesta modalitat. Principalmentllegint la lletra petita del mateix, normalment indicada enel contracte durant el procés d’instal·lació, on han d’indicar-seclarament les intencions i usos que es farà ambla informació recopilada dels usuaris.

És recomanable descarregar aquest tipus d’aplicacions des de llocs de confiança i contrastats, on sigui possible una comunicació posterior amb l’empresa

També és recomanable descarregar aquest tipus d’aplicacions des de llocs deconfiança i contrastats, on sigui possible una comunicacióposterior amb l’empresa i existeixi un canal de suport per alsusuaris.

D’altra banda,és altament recomanable la utilització d’un antivirusactualitzat, perquè en el cas que el programa instal·latincorpori codi maliciós, sigui ràpidamentidentificat.