Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Aprendre a usar Foursquare

Aquesta xarxa social serveix per recomanar llocs i serveis des del mòbil
Per Jordi Sabaté 10 de maig de 2010
Img foursquare portada

Les xarxes socials sesegreguen d’Interneti adquireixen vida pròpia. Cada vegada és major el nombred’internautes que concentren aquests serveis. Són usuaris que deixend’acudir a cercadors, blogs i altres llocs web, per limitar la seva activitatdigital a les relacions amb els seus contactes. En aquest context, no ésd’estranyar el triomf d’una xarxa social pensada especialment per alseu ús des del mòbil, microblogging,els locals i negocis que es freqüenten, com per consultar lesrecomanacions d’altres usuaris sobre els mateixos a peu de carrer.Alguns bars i comerços ja han comprès el seu potencial i comencen a formar part d’aquesta xarxa per convertir-se en “contacte” de l’usuarii que els localitzi quan es trobi a prop.

Potser Foursquareés el primer servei de rellevància de la Xarxa que contempla elmoviment com una variable més. Ja no solament és qüestió de seguir la“Real Estafi Web” (o Interneten temps real) que defineixen serveis com Twitter, delnombred’amics amb els qui una persona es relaciona en Facebook, ni de sil’ample de banda és suficient per pujar vídeos a Youtube. En Foursquare cal tenir a més un dispositiu mòbil ambaccés a la Xarxa i moure’s per un entorn urbà per dotar de sentital servei, perquè la clau és definir l’espai físic a força derecomanacions.

Foursquare consisteix a dir als contactes si els llocs per on passa l’usuari tenen alguna cosa interessant i destacable

En altres paraules, consisteixa dir aels contactes si els llocs per on passa l’usuari tenen alguna cosainteressant i destacable o, per contra, són obviables. Aquestainformació queda registrada en el servei i a la disposició dealtres usuaris que, amb posterioritat, circulin pels mateixos llocsi facin ús de Foursquare per accedir (via GPS o triangulació) a lesrecomanacions. Aquesta possibilitat és molt útil per a turistes que busquin serveis, però també per a nadius alacaça de nous locals d’oci i gastronomia.

Donar-se d’alta i trobar amics

Com en molts uns altresserveis quebusquen la simplicitat, obrir compte en Foursquare és molt senzill. Solament requereix unes poques dades per emplenar el perfil deusuari des de la seva pàginad’inicia la Xarxa. Una adreça de correu electrònic, un nom deusuari i una contrasenya, a més d’una adreça de referència-on s’habita-, el sexe i el dia del naixement són informaciósuficient per fer-se membre de la xarxa. De manera addicional, es pot aportar més informació, com una fotografia o el nombre detelèfon.

Obrir compte solament requereix unes poques dades per emplenar el perfil d’usuari

A partir d’aquest moment, esaccedeix alús del servei, que en principi pot desconcertar, perquèencara que està pensat per a la seva ocupació des de mòbils, també permetl’accés des d’una pàgina web o, fins i tot, amb unaextensió del navegador Firefox. El primer pas és buscaramics a els qui recomanar llocs i d’els qui rebre recomanacions. Per a això, cal visitar la pàgina web i fer clic a l’apartat “Find friends” (buscar amics). Una vegada que s’ha entrat, s’ofereix l’opció de buscar els contactes de Gmail, en Facebook o en Twitter. Una quarta alternativa és convidar als amicsmitjançant l’enviament d’un correu electrònic per esbrinar si també estan donats d’alta a la xarxa.

Configuracions de privadesa i “soroll”

Quan s’han establert relacionsamb diverses persones, el més recomanable és visitar l’apartat“Settings” (configuració) per definir els paràmetresamb els quals es vol manejar el servei. El primer apartat és la privadesa. Foursquare permet decidir si es deixa alscontactes veure el número de telèfon i l’adreça de correuelectrònic, així com els perfils de Twitter i Facebook. És a dir,si es permet creuar aquestes xarxes amb Foursquare.

Img

També es pot optar perdeixar-se veureen el mòbil d’un contacte quan estigui prop de la posicióde l’usuari, o per ser visible a possibles negocis que estiguin donatsd’alta a la xarxa. Aquesta última possibilitat obre la porta a rebrepublicitat, però també al fet que sigui més fàcil conèixer locals iserveis que fet i fet puguin interessar.

Un altre factor que es potconfigurar ésel denominat “soroll” o excés d’informació d’escàsinterès. Si els contactes són nombrosos, pot resultar molest queel servei informi cada vegada que un faci una recomanació oindiqui la seva posició. Per això, es pot determinar quan rebreels avisos o bé no rebre cap. Per acabar, és possible triar amb quines xarxes socials, sobretot Twitter i Facebook, esvol combinar Foursquare. Si es creua amb Twitter, cadarecomanació de l’usuari en Foursquare apareixerà en aquesta xarxa enforma “de twitteo“. Si es creua amb Facebook, s’anotaran en el mur de l’usuari i en el de les seves amistats. També ho faran els enllaços i fotos que publiquien Foursquare, per la qual cosa convé reflexionar si es volestendre tant la informació.

Accés des del mòbil

El telèfon ha d’acceptar la navegació per Internet i l’execució de programes complexos

Si es desitja accedir des delmòbil, queés la veritable finalitat de Foursquare, abans caldrà instal·lar unprograma específic en el telèfon, que ha de ser undispositiu amb el qual es pugui navegar per Internet i executar programes complexos. Com els sistemes operatius al món de la telefonia són nombrosos, caldrà escollir la versió de Foursquare que correspongui a cada marca, i fins i tot, a cada model. Enalguns casos, el telèfon detecta de manera automàtica la versióque li correspon, però en uns altres no, com ocorre amb certs modelsde Blackberry. A la pàgina web s’explica quèfer en cada situació.

Una vegada instal·lada laaplicació en elmòbil, l’usuari haurà de registrar-se en ella amb el seu nom icontrasenya i activar el permís en el telèfon de forma voluntària perquè permeti a Foursquare conèixer a cada moment la seva localització. Segons el sistema operatiu queempri, l’entorn gràfic serà un o un altre, però en essència entots hi ha quatre grans apartats. El primer és “Friends”,on es comproven els amics que es tenen a la xarxa i les seves recomanacions en ordre cronològic. L’aspecte visual és molt similar al de Twitteri les recomanacions també tenen una longitud màxima de 140caràcters.

“Shout”, “Check-in” “i Tips”

Si l’usuari volpublicar unarecomanació o algun comentari per als seus contactes, ha de fer-hodes del botó “Shout”, que li portarà a un quadre deescriptura que manejarà amb el teclat del telèfon. El seurecomanació apareixerà llavors en el llistat cronològic dels seuscontactes. També des de “Shout” pot escollir que lamateixa es publiqui en Twitter i en Facebook, o evitar-ho.

El segon apartatimportant és“Plaus”, on l’usuari pot guardar els seus llocsfavorits. Per a això, el servei determina la posició de l’usuarii li pregunta si desitja afegir algun local o lloc a la seva llista depreferències. El servei també busca si altres usuaris han passatpel mateix lloc i han recomanat el local.

Si ningú abans ho harecomanat, puguesfer-ho l’usuari, que haurà de determinar la categoria en la qualho situa (menjar, compres, oci, etc.) i la seva adreça. Aquestes dadeses guardaran per a tots els membres de la xarxa. Si a més volafegir al lloc una recomanació de text, pot fer-ho des delbotó “Check-in”. D’aquesta manera, la recomanació apareixeràgeolocalizada en un mapa de Google que es podrà consultar.

El tercer apartat és“Tips”(filtres), que serveix tant per fixar filtres a les recomanacionsdels contactes (solament de menjar, solament de tendes, tots dos, etc.),com per guiar-se per aquests i veure què han recomanat altres persones sobre la zona on s’està. A mesura que se circulapels carrers, els suggeriments canvien segons un ordre deproximitat i en funció dels filtres fixats. Un subapartatdenominat “My To-Dos” guarda les recomanacions vistesa la zona que interessin a l’usuari per a posteriors ocasions.

Estructura de joc

Img

Encara que l’objectiu deFoursquare ésconfigurar guies socials i mòbils de les grans urbs mundials,la seva estructura és la d’un joc, amb l’objectiu de motivar alsmembres de la xarxa a participar amb afany. D’aquesta manera, quantesmés recomanacions es facin, més punts es guanyen i s’adquireix més rellevància entre la comunitat. La mateixa s’expressaen el vessant gràfic en forma de xapes similars a les quals porten els “escoltes”en les seves camises. Es distingeixen la d’explorador i aventurer,entre unes altres. A Estats Units, el servei ha arribat a acords ambdeterminats comerços perquè s’apliquin descomptes enels consums als usuaris més actius o que més recomanin elsnegocis.