Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Aspectes legals de la compra-venda en línia

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
Per miren 19 de agost de 2002

Dos milions d’internautes, d’un total de vuit, consulten Internet abans de viatjar, animats per les gangues en els preus i per la comoditat que suposa reservar des de la pantalla d’un ordinador. Aquest especial forma part d’un complet dossier sobre la reserva i contractació de viatges en línia en el qual trobaràs informació clara i pràctica sobre com utilitzar Internet per a planificar les teves vacances. Els altres especials que formen part del dossier són:

El sector turístic en la xarxa: introducció i consells pràctics– Vacances a la carta: els millors llocs per a reservar els teus viatges.

Validesa dels contractes electrònics

Una dels deutes pendents que té Internet amb el consumidor és l’aspecte legal. Què ocorre en el cas que es produeixin irregularitats en la compra-venda en línia? A qui s’acudeix?

A fi de buidar aquestes incògnites, el passat 27 de juny el Parlament espanyol va aprovar el Projecte de Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE). La nova Llei, que es posarà en funcionament després de l’estiu, pretén proporcionar una major seguretat jurídica i confiança tant als usuaris i prestadors de serveis, amb la finalitat de promoure la utilització d’Internet i d’altres serveis interactius.

El text, que té com a objectiu impulsar el desenvolupament del comerç electrònic i el ple aprofitament per part dels ciutadans i empreses dels avantatges de la Societat de la Informació, és la primera Llei sobre Internet que s’aprova a Espanya.

Validesa dels contractes electrònics

La Llei reforça i impulsa l’ús de la contractació electrònica en garantir la plena validesa dels contractes celebrats per aquesta via, equiparant la forma electrònica a la forma escrita. D’aquesta manera, els prestadors de serveis no hauran d’enviar documents en paper als seus clients per a acreditar els contractes realitzats.

Així mateix, es reforça l’eficàcia dels documents electrònics com a prova davant els Tribunals, en atribuir-los el mateix valor probatori que als documents que tinguin el paper com a suport.

Informació i transparència

El projecte de Llei aprovat reforça les garanties respecte a la informació i transparència en les comunicacions que s’estableixin a través de la Xarxa.

Les empreses prestadores de serveis hauran de mostrar en lloc visible de les seves pàgines web algunes dades bàsiques, com a nom, domicili i adreça de correu electrònic, i els preus dels productes que ofereixin, de manera que els usuaris puguin saber en tot moment amb qui estan contractant.

La publicitat i la contratatación per Internet es doten també de garanties perquè els usuaris puguin identificar sense esforç a l’empresa anunciant i disposin de tota la informació necessària, incloses les condicions generals de contractació, per a poder realitzar operacions comercials amb confiança.

Més informació en la següent adreça:

http://www.mcyt.es/grupos/grupo_carrusel.htm?http://www.mcyt.es/asp/ministerio_informa/prensa/np27-06-02-2.htm

Dret del consumidor a la informació

Exigencas legals en compres electròniques (I)

DRET DEL CONSUMIDOR A la INFORMACIÓ (quant als Tractes pre-contractuals i informació prèvia al contracte.)

D’acord amb l’articulo 39 de la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista, en totes les propostes de contractació haurà de constar, inequívocament:

 • que es tracta d’una proposta comercial.
 • i que la utilització d’una tècnica de comunicació a distància per a la transmissió de la comanda té caràcter onerós, tret que aquest extrem resulti evident.

Quant al contingut de les propostes, l’oferta de venda a distància haurà d’incloure, almenys, els següents extrems (article 40 LOCM):

 1. Identitat del proveïdor.
 2. Característiques especials del producte.
 3. Preu i, en el seu cas, degudament separats, les despeses del transport.
 4. Forma de pagament i modalitats de lliurament o d’execució.
 5. Termini de validesa de l’oferta.

En el cas que la venda a distància estigui sotmesa a condicions generals de la contractació, prèviament a la celebració del contracte (com a mínim en els tres dies naturals anteriors a aquesta), el predisposar-te deurà, de conformitat amb l’articulo 2 del RD1906/1999 de 17 de desembre sobre contractació telefònica o electrònica amb condicions generals:

 • facilitar a l’adherent, de manera veraç, eficaç i complet, informació sobre totes i cadascuna de les clàusules del contracte,
 • i remetre-li el text complet de les condicions generals, per qualsevol mitjà adequat a la tècnica de comunicació a distància utilitzada.

Conforme a la Llei General de Defensa del Consumidor i Usuari, l’exigibilitat pel consumidor del contingut publicitari o de l’oferta fins i tot no formant, finalment, part del contracte, és traslladable a la contractació electrònica.

Drets quant al compliment del contracte

Exigencas legals en compres electròniques (II)

DRETS DEL CONSUMIDOR QUANT Al COMPLIMENT DEL CONTRACTE.

A. El dret a desistir del contracte.

El consumidor ostenta dret a desistir lliurement del contracte en el termini de set dies des de la data de recepció del producte (art. 44 LOCM). No ha d’al·legar ni justificar cap causa per a l’exercici aquest dret. Es tracta d’un dret irrenunciable.

Aquest termini de set dies haurà de ser de set dies naturals conforme a l’art. 5.2 del Codi Civil («en el computo civil dels terminis no s’exclouen els dies inhàbils»). Aquesta qüestió no hauria de tenir major transcendència en Internet, al no haver-hi horaris comercials, serien set dies per a exercir el dret de desistiment, podent exercir-se, via telemàtica, qualsevol dia en termini, sigui aquest hàbil o inhàbil.

La LOCM no subjecta a cap forma l’exercici d’aquest dret, si bé en cas de controvèrsia el consumidor ha d’estar en posició d’acreditar o provar que el va exercir en termini. De totes maneres el lògic és que s’empri el document previst en l’articulo 47 LOCM.

No obstant això, tal com assenyalava en el Dossier «El consumidor davant el comerç electrònic» la projecció del dret de desistiment sobre el comerç electrònic directe és, en certs casos, dificultosa. Respecte als béns objecte de propietat intel·lectual l’art. 45.3 LOCM permet la no aplicació del dret de desistiment a les vendes d’objectes que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat. Diu literalment:

«Excepcions al dret de desistiment. El que es disposa en l’article anterior no serà aplicable als següents suposats:

1) A les transaccions de valors mobiliaris i altres productes el preu dels quals estigui subjecte a fluctuacions d’un mercat no controlat pel proveïdor.2) Als contractes celebrats amb intervenció de fedatari publico.3) Tampoc s’estendrà el dret de desistiment, excepte pacte en contra, a les vendes d’objectes que puguin ser reproduïts o copiats amb caràcter immediat, que es destinin a la higiene corporal o que, en raó de la seva naturalesa, no puguin ser retornats.»

Caldria acceptar:

 • o que el desistiment només és possible en el breu termini que transcorre entre la perfecció del contracte i el lliurament, és a dir, abans del lliurament.
 • o que el consumidor només podrà exercir aquest dret en tant que el producte estigui amb els seus precintes de seguretat.

B. El dret a anul·lar el càrrec en el pagament amb targeta.

Amb les targetes de pagament, el pagament per Internet és possible habitualment facilitant a través de la xarxa les dades de la targeta autoritzant que es carregui l’import. El problema bàsic és la seguretat de la transmissió de dades per Internet. La informació no sols ha de viatjar segura, xifrada, des del consumidor al beneficiari, sinó també del beneficiari a l’entitat financera. El consumidor percep la inseguretat de proporcionar les dades de la seva targeta a través una xarxa oberta com a Internet encara estant en posició de recordar que l’ordenament jurídic protegeix els interessos econòmics del consumidor en el supòsit d’ús indegut o fraudulent.

L’articulo 46 de la Llei d’Ordenació del Comerç Minorista assenyala que quan l’import d’una compra hagués estat carregat utilitzant el número d’una targeta de crèdit, sense que aquesta hagués estat presentada directament o identificada electrònicament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i reabono en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

C. Termini Màxim de lliurament:

el contracte electrònic, entès com a contracte de compravenda a distància, ha de complir-se en el termini dels trenta dies des de la recepció de la comanda pel proveïdor, segons la LOCM.

D. Prohibició de pagaments anticipats.

Si continuem amb l’art. 43 LOCM, veiem que el seu paràgraf segon estableix que únicament podrà exigir-se el pagament abans del lliurament del bé si l’objecte del contracte és un bé que s’hagi elaborat amb algun element diferenciat a sol·licitud d’un client. És a dir, estan prohibits, d’una manera general, els pagaments anticipats en la contractació a distància.

Però resulta que enfront del risc d’inseguretat que percep el consumidor en la contractació electrònica, el comerciant se situa també davant el risc d’impagament, especialment, en el comerç electrònic directe, per la qual cosa per a contractar el consumidor es trobarà en molts casos amb la imposició de pagament anticipat o la comunicació amb caràcter previ a l’execució del contracte de les dades que permeten carregar el preu immediatament al client.

El risc empresarial d’impagament en el comerç electrònic directe, a diferència del que ocorre en l’indirecte en el qual el lliurament es realitza al marge o fora de la xarxa, fan proliferar l’exigència de pagament anticipat i de no procedir al lliurament si el consumidor i usuari no accepta pagar prèviament el preu.

Recordar que, a diferència de la LOCM, la Directiva 97/7/CE sobre la protecció dels consumidors en contractes negociats a distància no estableix la prohibició de pagaments anticipats. De totes maneres, sembla compatible amb la LOCM proporcionar les dades anticipadament al lliurament, amb el compromís del proveïdor de no procedir al càrrec fins al cap del lliurament.