Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Botigues per a descarregar pel·lícules per Internet

Diverses empreses venen descàrregues de films a uns consumidors cada vegada més habituats a obtenir-les a través de les xarxes P2P
Per Benyi Arregocés Carrere 15 de novembre de 2006

Laindústria del cinema, que escarmenta amb tot el que li succeeix a lamusical, ja ha obert la possibilitat que es venguin i lloguinpel·lícules descarregades d’Internet. De moment, aquest serveise circumscriu gairebé exclusivament als Estats Units i lesbotigues pertanyen a signatures com Apple, Amazon o AOL, que embenin a unspreus molt similars als del DVD.

El cinema guanya pes en Internet

El cinema guanya pes en Internet

Gaudirde vídeos i pel·lícules que s’han descarregat d’Internetés un fet cada vegada més freqüent entre els usuaris queaccedeixen a través de banda ampla. Xarxes P2P com BitTorrento emuli basen gran part del seu èxit en aquests contingutsaudiovisuals, perquè poden aconseguir que una pel·lícula estiguien l’ordinador de l’usuari en 5 o 6 hores, sense que la indústria vegiun sol euro.

D’altra banda , YouTubeha demostrat que elvídeo com a format té estiradaentre l’audiència. Amb aquest panorama, la indústria del cinema hacomprès que també ha d’oferir als consumidors lapossibilitat d’accedir als seus continguts per la Xarxa, abans que siguimassa tarda.

De moment, les grans botigues que venen descàrregues de pel·lículesnomés operen als Estats Units

No obstant això, aquest moviment de la indústria és incipient, perquè elsgrans estudis encara tenen molts interessos a vendrepel·lícules en format DVD. Si potencien massa lesdescàrregues, aniran contra tot el sector de venda i lloguer de pel·lícules.Per exemple, als Estats Units, existeixenvideoclubs, com Netflixi ara també Blockbuster,que lluiten amb les seves armes per a preservar el seu model de negoci: enaquests moments permeten gestionar el lloguer per Internet i desprésenvien pel correu tradicional la pel·lícula aldomicili del consumidor.

Un benefici per al consumidor

De totes maneres, totesaquestes accions beneficien al consumidor, que troba mésalternatives i més comoditat per a accedir a les seves pel·lículespreferides. En 2006, les grans botigues que venen descàrregues de pel·lículespràcticament només operen als Estats Units, país que servirà de cobai perquè aquestsserveis es vagin estenc gradualment per la resta del món.

Així, existeix CinemaNow, l’empresa que ha signat acords amb el major nombre de grans estudis i que ja ha obert sucursal al Japó; AOL Vídeo; Amazon Unbox, de la popular llibreria que ja embeni tot tipus d’artefactes; GUBA o MovieLink, fruit de l’acord de diverses companyies:. Finalment, també participa en el negoci iTunes, la marca d’Apple, líder en el mercat musical (gràcies a la seva conjunció amb l’iPod) i que ara busca aquesta mateixa posició en el camp del cinema

Per a salvaguardar els seus drets d’autor, la indústria cinematogràficaha imposat a les pel·lícules restriccionsmitjançant DRM

Quan un consumidorvulgui comprar una pel·lícula a través d’aquestesplataformes ha de parar esment als acords que tinguinamb els estudis de cinema. Per exemple, en aquests moments, els filmsde Miramax, Pixar i Touchstone només es poden trobar eniTunes.

Com són les botigues de cinema online?

Com són les botigues de cinema online?

En aquests moments, lesbotigues que venen pel·lícules no sols es trobencircumscrites gairebé exclusivament als Estats Units, sinó quepresenten altres limitacions. Menys iTunes, nascuda del fabricant delsordinadors Macintosh, totes les altres botigues exigeixen ques’accedeixi amb Windows i que es tingui Windows Mitjana Player i InternetExplorer, mentre cap dóna la possibilitat d’accedir a travésde sistemes operatius lliures, com GNU/Linux.

Lloguer o compra

Sil’usuari compleix aquests requisits, es trobarà amb duesfórmules per a veure la pel·lícula que desitja: llogar-la ocomprar-la. Les botigues encarano han implantat una tarifa plana que permeti veure tots els filmsque es desitgin per una quantitat mensual, a l’estil de les fórmulesque existeixen en el negoci de les descàrregues musicals.

La majoria compten amb sistemes de ‘streaming’ que permeten veurela pel·lícula en un lapse de temps que oscil·la entre els 30segons i els 10 minuts

Siopta per descarregar-la en la modalitat de lloguer (ofert per totsels serveis menys iTunes), el consumidor disposarà d’unperíode determinat de temps, 30 dies és l’habitual, fins almoment en què decideixi visionar-la. A partir de que el filmcomença a reproduir-se, el sistema fixa un màxim de 24-48hores per a poder visionar-la, transcorregut el qual s’esborraràautomàticament la pel·lícula.

En canvi, si opta per la compra, el concepte és similar a l’adquisiciófísica del film, amb les particularitatsque es descarrega d’Internet i que presenta restriccions DRMper a evitar que es comparteixi a través de les xarxes P2P.Òbviament, llogar la pel·lícula (a partir d’un dòlar)és més barat que comprar-la (a partir de nou dòlars,encara que les estrenes es van als 14 i 20 dòlars).

Mètodes de descàrrega

A partir de aquí comença la descàrrega de la pel·lícula, untràmit la durada del qual variarà en funcióde la velocitat de descàrrega que tingui el consumidor. Aquestes empresestracten d’optimitzar el procés d’enviament de la pel·lículade diverses formes. Per exemple, AOL fa ús de la computaciódistribuïda,és a dir, fa participis als seus clients de la distribució delscontinguts, encara que (a diferència del P2P on tots els membresde la Xarxa poden enviar i rebre) només AOL posa continguts enla Xarxa.

El sistema presenta característiques ja vistes en programes P2P, com l’enviament de dades des dels llocs més pròxims al consumidor

D’aquestaforma, el sistema presenta característiques javistes en programes P2P, com l’enviament de dades des delsllocs més pròxims al consumidor per part de diversosusuaris simultàniament, capacitat per a reprendre lesdescàrregues des del punt en què s’han interromput, i que s’incrementil’amplada de banda aportada quan l’usuari no usa la sevaconnexió.

Afortunadament, nosempre caldrà esperar que el film es descarreguicompletament per a poder veure’l, perquè la majoria compten ambsistemes de ‘streaming’ que permeten veure la pel·lícula en unlapse de temps que oscil·la entre els 30 segons i els 10 minuts,mentre l’arxiu continua descarregant-se en segonpla per a completar tot el visionat. Amb aquest mètode, es fapràcticament realitat el vídeo sota demanda.

Unavegada descarregat l’arxiu de la pel·lícula (generalment enformat Windows Mitjana Vídeo, excepte iTunes) aquestes empresesproporcionen programari que permet visualitzar el film, com, per exemple, el Movielink Manager o el mateix iTunes.

Les principals botigues de descàrrega

Aquestessón les característiques de les principals botigues de descàrregade pel·lícules que existeixen ara mateix en Internet. Constitueixenl’avançada d’una manera de distribuir cinema diferent a latradicional i que, conforme vagin signant les empreses acords a Europa,arribarà fins al nostre país:

  • Movielink:És una empresa propietat de diverses companyiescinematogràfiques i compta amb el catàleg de pel·lículesmés extens (més de 2.000 pel·lícules), encara que,de moment, l’accés es troba limitat als Estats Units.Requereix sistema operatiu Windows i Internet Explorer 5 o superiorper a funcionar, i els preus parteixen dels 99 centaus de dòlaren lloguer, mentre en la modalitat de compra comencen des de 1,99dòlars, encara que les estrenes són més cars.

    D’entreels grans estudis, té acords amb Fox, Lionsgate,Metre-Goldwyn-Mayer, Paramount, Sony, Touchstone, Universal i WarnerBros. El sistema es maneja a través d’un programari anomenatMovielink Manager, que s’aconsegueix després de comprar per primera vegada una pel·lícula.

  • CinemaNow:Més de 1.500 pel·lícules disponibles gràcies als seusacords amb Disney, Fox, Lionsgate, Metre-Goldwyn-Mayer, Paramount,Sony, Touchstone, Universal i Warner Brothers. Va ser el primerservei que va oferir descàrregues de pel·lícules delsgrans estudis. En aquests moments és l’únic que permetgravar les pel·lícules a discos verges DVD perquè es puguinreproduir en qualsevol aparell de saló. El seu sistemade DRM i de gestió d’enviament dels continguts estàdesenvolupat per ells mateixos i requereix d’Internet Explorer iWindows Mitjana Player. El preu de les pel·lícules en compraoscil·la entre els 9,95 dòlars i els 19,99 dòlars, ilimita el visionat a 3 dispositius.

  • GUBA:Aquesta botiga destaca per tenir els preus més baixos delmercat i per barrejar el concepte de YouTube i la venda de pel·lícules,perquè permet als usuaris pujar continguts a laplataforma. Ha signat contracte amb estudis com a Metre-Goldwyn-Mayer, Sony i Warner Brothers. Comprar una pel·lículanova costa 19,99 dòlars, i una de catàleg 9,99dòlars mentre que es poden llogar des de 99 centaus de dòlar.Una altra característica que presenta és latransferència de vídeos a dispositius portàtils coml’iPod, la PSP o els compatibles amb Windows Mitjana.

  • AmazonUnbox:La famosa llibreria, que en aquests moments ja embeni gairebé de tot,s’ha diversificat també cap a les pel·lículesen descàrrega, i ofereix abundant informació relacionada ambcada títol que embeni. Té acords amb Fox, Lionsgate, Metre-Goldwyn-Mayer, Paramount, Sony, Universal i Warner Brothers.És necessari instal·lar l’Unbox Mitjana Player per a veure les pel·lícules.

  • iTunes:Ha arribat a acords amb Disney, Miramax, Pixar i Touchstone, és a dir, menys companyies que els seus competidors, encara queaprofita l’estirada que té en el mercat musical de pagament,on la seva quota supera el 70%. Disposar del reproductor audiovisualportàtil més estès, l’iPod, el pot ajudar a aconseguirtambé una posició de privilegi en aquestcamp. És l’únic que té versió per a Macintosh.

  • AOLVídeo:Limitat també als Estats Units, empra el format WindowsMitjana Player amb DRM. Preus des dels 99 centaus de dòlarfins als 19,99 dòlars que costa una estrena. Té acordsamb estudis com Fox, Paramount, Sony, Universal i Warner Brothers.Ara mateix ofereixen més de 300 pel·lícules en descàrrega.