Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Buscar informació amb la Web 2.0

Sempre que es tingui una idea del quees desitja trobar, existeixen mètodes socials per a buscarinformació sense necessitat d'acudir a Google o Yahoo!
Per Jordi Sabaté 5 de desembre de 2007

No és el mateix buscar en Internet unconcepte del qual no es té la menor idea del seu significat queestar prèviament orientat sobre quines matèries abasta el mateix, o amb quins temes està relacionat. El primer casés una cerca genèrica, gairebé per intuïció,en la qual no hi ha millor eina que Google o Yahoo!. En el segoncas, si l’usuari té alguna idea de la informació quedesitja trobar, pot anar a buscar a les pàgines socials, queli estalviaran, en moltes ocasions, temps i maldecaps.

Búscar en els ‘slashcode sites’

No es tracta de “passar del cercador”, sinó d’acudir als cercadors interns de llocs web que es dediquen a filtrar la informació

No es tracta de “passar delcercador”, sinó d’acudir als cercadors interns de llocs web que ja han realitzat prèviament part de la labor de selecciói filtrat dels conceptes buscats. Aquestes tasques són les quenormalment es realitzen en Google i Yahoo! sobre els llocsindizados, quan es punxa en els primers resultats de la cercao es llegeixen els seus titulars.

Existeixen en Internet, i en pràcticamenttots els idiomes majoritaris, nombroses pàgines que estanbasades en la Web 2.0 i la seva filosofiasocial de deixar que siguin els usuaris els qui decideixin quinstemes són interessants per a la comunitat i quins no. Aquestafilosofia es recolza no sols en l’experiència, sinótambé en les dades estadístiques, que avalen quecom més gran sigui el nombre de persones que intervinguin en unadecisió, més encertada serà aquesta per alconjunt en última instància.

/imgs/2007/11/buscar2.01.jpg

En castellà hi ha serveis comBarrapuntoo Belluga’m,basats en la filosofia social, que es dediquen a comentar lesnotícies i temes que els usuaris troben en la Xarxa i proposenper a ser tinguts en compte. En aquesta mena de serveis els temesapareixeran en una graella de files horitzontals sobre lapantalla, i arribaran o no als primers llocs de la portadaprincipal en funció de la rellevància que els atorguin elsusuaris.

En tots dos llocs té un gran pes el valor que la comunitat atorga als temes i notícies que els usuaris proposen

Se’ls coneix com ‘slashcode sites’per la seva particular estructura, que procedeix del pioner d’aquestsserveis, Slashdot.com,l’equivalent anglès de Barrapunto. També Belluga’mté el seu homònim anglosaxó: Digg.com.La diferència entre Barrapunto i Belluga’m (la mateixa que entriSlashdot.com i Digg.com) consisteix en el fet que en el primer existeix lafigura de l’editor, que preselecciona els temes que entraran enla graella, mentre que en el segon no hi ha editor i és lacomunitat la que decideix el valor de cada notícia.

/imgs/2007/11/buscar2.02.jpg

De totes maneres, en tots dos llocs téun gran pes el valor que la comunitat atorga als temes i notíciesque els usuaris proposen per a comentar. D’aquesta manera es realitza unalabor de prefiltrado molt interessant per a l’usuari que ja téclar, per exemple, que busca informació relacionada amb lapolítica, la tecnologia o la cultura.

El gran avantatge dels ‘slashcode sites’ és que utilitzant el seu cercador intern se salta tota la informació intranscendent

En rang d’àrees és mésampli en Belluga’m, però també en Barrapunto (amb unbiaix més científic) es poden trobar enllaços moltinteressants sobre els temes més variats. El gran avantatge dels’slashcode sites’ és que utilitzant el seu cercador intern se saltatota la informació intranscendent i pàginescomercials que a vegades es colen en els cercadors generalistes.

/imgs/2007/11/buscar2.03.jpg

A més, a mesura que passen elsanys aquests llocs es fan més rics en informacióselecta, ja que aquesta es va acumulant en els servidors a manerad’enllaços a les pàgines que contenen la informaciófinal. Si al principi les cerques eren limitades, avui diaen Barrapunto es poden aconseguir mésde 12.000 entrades sobre la paraula ‘Mandriva’ (un sistemaoperatiu basat en Linux), per exemple. I hi ha un 100% de garantiaque totes les entrades tenen el seu interès.

Buscar en els blogs

El rang de blogs és molt ampli: des dels quals només es van actualitzar el dia en què van ser creats fins els que dia a dia segueixen l’actualitat

El blog és un format de comunicacióque es caracteritza per la seva independència respecte als mitjanstradicionals, i l’expressió d’opinions pròpies de l’autor oautors i, en la majoria de les ocasions, per no tenir unavocació professional.

El rang de blogs és molt ampli: des delsquals només es van actualitzar el dia en què van sercreats fins els que dia a dia segueixen l’actualitatinformativa amb interès i la reflecteixen en les seves entrades i els seusenllaços, o els que rastregen minuciosament la Xarxa a la recerca d’informacionsvaluoses, a les quals també enllacen.

/imgs/2007/11/buscar2.05.jpg

Per aquestes qualitats, els bons blogsatresoren informació valuosa que moltes vegades els ha costatun esforç aconseguir, o els ha estat proporcionada per tercerespersones. És a dir que els blogs fan una labor de síntesi ifiltrat de la informació i enllacen a la que val la pena,almenys en la seva opinió.

Buscar la informació desitjada a través dels blogs pot ser una excel·lent opció per a l’usuari que coneix l’orientació d’aquesta informació

Buscar la informació desitjada a través dels blogs pot ser una excel·lent opció per a l’usuarique coneix l’orientació d’aquesta informació.Si el que cerca són conceptes relacionats amb el programari i latecnologia en general, per exemple, pot usar els cercadorsinterns dels blogs especialitzats en aquestes àrees, compoden ser Genbeta oMicrosiervos encastellà, o Boing Boing en anglès, encara que hi ha molts més.

/imgs/2007/11/buscar2.06.jpg

Existeixen blogs especialistes en moltdiverses àrees, i és recomanable conèixer quins sónels principals en cada àrea quan es decideix usar aquestmètode. Això fa que buscar per blogs sigui un recurs méspropi d’usuaris habituals de la Xarxa que dels eventuals.

Buscar en els magatzems de la comunitat

Igual que succeeixen amb els blogs iels ‘slashcode sites’, a mesura que han anat passant els anys,els serveis online per a emmagatzemar favorits, fotografies,vídeos i altres coses que utilitzen els usuaris s’han anatomplint d’informació rica, variada i interessant.

/imgs/2007/11/buscar2.08.jpg

Aquests serveis poden resultar moltútils per a buscar fotografies, vídeos o llocs web que altres usuaris han destacat com a favorits.

Una opció per a buscar llocson trobar informació interessant és utilitzar elcercador del servei Del.icio.us,on milers d’usuaris emmagatzemen les coses rellevants (es coneixencom a ‘favorits’) que van oposat a mesura que naveguen.

Una opció per a buscar llocs on trobar informació interessant és utilitzar el cercador del servei Del.icio.us, on milers d’usuaris emmagatzemen les coses rellevants

Del.icio.us,també funciona amb les etiquetes que la gent assigna al que guarda, amb el que es permet una cerca mésàmplia. A més, de cada ‘favorit’ que es mostra en elsresultats de cerca es detallen el nombre de personesque el consideren com a tal, amb el que es pot es té uníndex més de la importància de la informacióoposada. Si la comparteixen moltes persones, és que és molt popular, iper tant rellevant.

Un altre servei similar a Del.icio.us ésFurl, que permet als usuaris emmagatzemar en els servidors fins a5 Gigaoctets d’informació rellevant que trobin en la Xarxa.Furl també té un sistema de classificació per etiquetes,permet compartir els ‘favorits’ amb els altresusuaris.

Buscar fotografies per a usarsense problemes

Moltes persones busquen fotografiesen la Xarxa per a il·lustrar els seus blogs, fer-se bonics posters,estalvis de pantalla per a l’ordinador o fons d’escriptori, per exemple.Altres usuaris les busquen per a utilitzar en pàgines web queestan dissenyant, en recreacions artístiques o enqualsevol altra activitat.

/imgs/2007/11/buscar2.010.jpg

Per a evitar problemes amb la justíciaper temes de drets d’autor, existeixen una sèrie de llicències quepermeten l’ús comercial i no comercial de les obres deixades en laXarxa. Poder trobar gran nombre d’imatges amb aquestamena de llicències (principalment CreativeCommons, o CC) és molt interessant i hi ha alguns serveis d’emmagatzematgede les mateixes que ho faciliten.

El servei Flickrconté milions de fotografies que guarden els usuaris. Iencara que per defecte el servei atorga a cada imatge guardada unallicencia Copyright, permet també posar llicencies CC. Mésencara, Flickr posseeix un cercadord’imatges que a més de permetre buscar per etiquetes(tags) posades a cada imatge pels usuaris, permetbuscar només imatges amb la llicència CC.

/imgs/2007/11/buscar2.09.jpg

També el servei Estoc.xchngpermet guardar nombroses fotografies, i també buscarentre elles a les quals tinguin llicències d’ús obert. Encara que en aquestcas no permet expressament llicencies CC sinó un altre tipus tambéobert, la qualitat de les imatges que es guarden és moltalta. El servei permet buscar-les per ordre de més a menysdescarregades, per etiquetes, o per ordre d’actualitat.