Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Colar-se en territori Explorer

Existeixen programes que generen un canvi d'identificació en els navegadors per poder visitar aquells llocs que es programen exclusivament per a Internet Explorer
Per Benyi Arregocés Carrere 10 de setembre de 2007

MozillaFirefox i Opera compten amb l’habilitat, un mitjançant complements il’altre per defecte, de canviar el nom amb que cada navegador s’identificadavant els servidors web, de manera que el servidor crea quel’usuari maneja Internet Explorer (IE). Aquestcamuflatge evita que l’usuari hagi de canviar al IE, alguna cosa que no éssenzill si s’utilitza GNU/Linux, sistema operatiu pel qualMicrosoft no ha creat cap versió del seu navegador.

En molts casos els programadors només comproven que el lloc web funciona en IE i s’obliden d’altres navegadors

Internet Explorer deMicrosoft és el navegador preferit pels usuaris per visitar elsllocs web, en part perquè ve inclòs de sèrie en els sistemesoperatius de Microsoft. A causa del domini de IE en aquest camp,bastants programadors s’han centrat en aquest programa paraoptimitzar el codi HTMLde les pàgines. És a dir, el codi pel qual elnavegador es guia per mostrar les pàgines amb la sevadisseny, els seus tipus de lletra i les seves imatges.

Enmolts casos, afortunadament cada vegada menys, els programadors noméscomproven que el lloc web funciona en IE i s’obliden d’uns altresnavegadors, menys utilitzats però que es caracteritzen per innovar ioferir bastants més possibilitats, a més de sergratuïts, com succeeix en el cas de MozillaFirefox o Opera.

Poc respecte pels estàndards

Això no constituiriaun gran problema si tots els navegadors treballessin de la mateixamanera, però cadascun interpreta el llenguatge HTML de forma diferent.El principal inconvenient radica que Internet Explorer no respectaels estàndards de disseny web que marca el ConsorciWorld Wide Web,organisme que es dedica a marcar els patrons que ha de seguir la Xarxaper aconseguir una Internet accessible per a tothom i adaptablea tots els dispositius (ordinadors, telèfons mòbils,etc.).

El principal inconvenient radica que Internet Explorer no respecta els estàndards de disseny web que es marquen per aconseguir una Internet accessible per a tothom

Per això, si esdissenya un lloc web adaptat exclusivament a lespeculiaritats d’Internet Explorer es corre el risc quefuncioni malament en els altres navegadors (Firefox, Opera, Safari,etc.). En ocasions, aquest mal funcionament provoca que l’usuaridels altres navegadors no pugui interactuar en absolut ambel lloc web. D’aquesta manera, en cas de voler reservar un viatge enavió, realitzar tràmits amb l’administració ocomprar en algun comerç electrònic, l’usuari nopodrà efectuar aquestes tasques.

Fins i tot, es pot donar el cas que el lloc mostri una pàgina especialque sol·liciti a l’usuari emprar IE per poder navegar. Això succeeixperquè cada vegada que es navega per Internet, el navegador ensenyaals servidors dades com el sistema operatiu o el navegadorutilitzat.

Una identificaciód’un navegador Firefox que estigui instal·lat en Windows seriaper exemple així: “Mozilla/5.0 (Windows; O; Windows NT5.1; és-ÉS; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6.”. Peraquesta raó, els servidors poden detectar quan no esusa IE i ensenyar una pàgina que exigeixi el canvi alnavegador de Microsoft.

El camuflatge, la solució més senzilla

Davant aquesta situació,afortunadament cada vegada menys freqüent, que els dissenyadorss’obliden dels estàndards i dels usuaris que no emprenel IE, l’única solució consistia a tancar elnavegador i tornar a intentar-ho amb IE.

Però, a mésde les molèsties que això suposava, els usuaris del sistemaoperatiu GNU/Linux es trobaven amb més impediments,perquè només podien accedir si instal·laven Winei IEs4 Linux, que permeten executar el programa de Microsoft en estsistema operatiu de codi lliure.

En aquests moments es pot resoldre el problema sense canviar de navegador; el truc consisteix a modificar el nom amb que aquest s’identifica davant els servidors

No obstant això, enaquests moments es pot resoldre el problema d’una forma méssenzilla i sense canviar de navegador. El truc consisteix a modificarel nom amb que el navegador s’identifica davant els servidors quedesprés mostren els llocs web i, d’aquesta manera, enganyar-losperquè enviïn la pàgina, encara que realment no es tractid’un navegador IE, amb el que els inconvenients per interactuaramb el lloc desapareixen.

En Firefox, es potinstal·lar una extensió que automatitza la tasca de canviar aquestalínia d’identificació, UserAgent Switcher, que permet als navegadors Firefox, Flocki Seamonkey (el successor de l’antiga Mozilla Suite) adoptar elnom de qualsevol altre navegador: Internet Explorer, Opera,Netscape o, fins i tot, crear un completament inventat o que tingui enexplica les últimes versions publicades pels creadors deels diferents navegadors.

Integrat en Opera

D’igual manera,Opera, un navegador amb menorquota d’usuaris que IE i Firefox però molt benvolgut per lespersones amb discapacitats per la seva accessibilitat, inclou aquesta opciódins de la configuració per defecte del seu navegador, i elfa amb més opcions que el citat complement de Firefox.

Així, elsusuaris d’Opera poden definir per a cada lloc web el nom delnavegador amb que s’identificaran: IE, Firefox o el propiOpera. A més, l’usuari tria entre dos nivells decamuflatge: ‘Identificar’, que ho converteix en un altre però mantenintuna referència a Opera, i ‘Simular’, per la qual s’omet qualsevolreferència a Opera.

Els usuaris d’Opera poden definir per a cada lloc web el nom del navegador amb que s’identificaran: IE, Firefox o el propi Opera

IETab és un complement que presenta una altra solució per a estproblema en cas que s’utilitzi Firefox, ja que integra IE en unanova pestanya de Firefox quan l’usuari ho requereix, sensenecessitat d’obrir-ho per separat.

En aquesta línias’enquadren altres dues solucions: IEView (només per Windows) i IEView Lite, que es diferencien de IE Tab perquè obren les finestresque requereixen de IE directament en el navegador de Microsoft, si esprem l’opció després de punxar el botódret del ratolí. Així mateix, mitjançant aquestscomplements l’usuari pot definir els llocs que sempre esobriran en IE, amb el que es guanya en rapidesa.

Efecte distorsionador en les estadístiques de visites

El camuflatge delsnavegadors Firefox i Opera, que són capaços de transmutarse en IEpot portar als webmaster a conclusions errònies. Per exemple,el que va dissenyar el seu lloc únicament ambIE en ment observarà que la seva audiència utilitzamajoritàriament IE, perquè una vegada que es produeix el canvi d’identificació,el servidor no té forma de reconèixer quinssón veritables IE i quins es troben camuflats.

És a dir, lesestadístiques estaran, en part, manipulades i elswebmaster no es percatarán que una part dels seus usuarisutilitza un altre navegador amb el qual que no es pot navegar bé a lapàgina.

L’excepcióa aquest cas la constitueix l’opció que presenta Opera de’Identificar’, mitjançant la qual el navegador es camufla però mantéuna referència al propi programa, la qual cosa permet comptabilitzar-hoestadísticament.