Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com utilitzar un wiki

Aquest format de publicació de continguts, popular per la Wikipedia, facilita el treball en equip
Per Benyi Arregocés Carrere 30 de gener de 2009
Img wikiuse portada
Imagen: Wikipedia

LaWikipedia,que el passat 15 de gener va complir vuit anys devida, encara avui sorprèn perquè permet a qualsevol lectorcanviar la informació dels articles si descobreix unadada errònia. Aquesta gran virtut de la famosa enciclopèdiaoberta i gratuïta és inherent a tots els wikis,un format de publicació que facilita el treball en equip ique pot ser molt útil tant en àmbits acadèmicscom en el terreny laboral dins de les xarxes internes de cadaempresa.

Imagen: Wikipedia

Un wiki es diferencia de les pàgines webconvencionals en què tots els visitants poden modificar elcontingut si ho consideren oportú. En l’estructura tradicional dela Web, una o diverses persones creen un article i els lectorscomenten en un mòdul separat. El wiki es mostra mésinteractiu i les aportacions de l’audiència es plasmen en el textprincipal. Aquest format es compon d’una o diverses pàgines ques’enllacen a l’estil dels llocs convencionals, encara que amb unaspecte gràfic molt sobri que recorda al dels primersanys d’expansió d’Internet.

Aquest format es compon d’una o diverses pàgines que s’enllacen a l’estil dels llocs convencionals encara que amb un aspecte gràfic molt sobri

Per a una millor organització, les wikis presenten unregistre amb tots els canvis efectuats pels usuaris, a mésd’informació útil com l’hora i el dia en quès’han produït, per part de qui i fins a ofereixen unespai on es pot explicar el per què de les modificacions.D’aquesta manera, uns altres poden comparar les diferències entre lesversions i afinar el text o, fins i tot, tornar a l’estat en què va quedaraquesta pàgina en un moment determinat. A més, existeixuna pàgina de discussió en cada contingut per quansorgeixin discrepàncies sobre algun tema. Així, elsusuaris poden argumentar els seus punts de vista i manifestar la sevaopinió.

Quan es modifica el contingut, els usuarispoden assenyalar que es tracta d’un canvi menor, per avisar aels altres que no mereix la pena la revisió. Aquestapossibilitat es mostra útil per corregir errates i errorsortogràfics o de puntuació. D’altra banda, cadausuari disposa de la seva pròpia pàgina personal, a la qual espot arribar si es fa clic en el nom de la mateixa.

La sintaxi del wiki

Quans’escriu en un wiki s’han de considerar diverses qüestions. Primer,que utilitza un sistema sintàctic no estandarditzat, denominatWikitext, que difereix en alguns aspectes de l’HTML .Aquestes són algunes de les pautes que s’han de seguir en elswikis que es basen en MediaWiki, un dels programes mésconeguts gràcies a que sustenta la Wikipedia:

  • Espot indicar la intenció de crear una pàgina websobre un determinat tema. Per a això, s’ha d’enllaçar com si jahi hagués una, amb “[[nombre del tema que se quiere tratar]]”.Després, en la vista normal es veurà l’enllaç en uncolor diferent al convencional i permetrà escriure en ellaquan es consideri oportú.

  • Elscossos de lletra d’encapçalats i titulars, que donen lloc a lesjerarquies organitzatives en el text, es creen amb el signe“=”. Així, quants més “=” esposin abans i després del titular, més petitserà l’encapçalat. Si només es posa un signe “=”abans i un altre després, l’encapçalat serà del majorgrandària possible. L’absència del signe “=” al costat deuna paraula pressuposa un cos de lletra de text.

  • Enllaçar amb una altra pàgina que estiguidins del wiki resulta senzill. Simplement s’ha de posar el seutítol entre dos claudàtors d’aquest tipus “[[” “]]”.En cas que es vulgui crear un enllaç amb una paraula diferent altítol s’ha d’escriure “[[título de lapàgina|nomeni de l’enllaç]].

  • Si es vol enllaçar a una secció enconcret dins d’una pàgina cal afegir la teclade coixinet seguit del nom d’aquesta secció. Perexemple, “[[Internet#Historia]]”.

  • Paraenllaçar amb un lloc web extern al propi wiki s’ha de posar laadreça entre un sol claudàtor i seguida del nom que esli vol donar a l’enllaç. Per exemple, “[https://www.consumer.esConsumer Eroski]”. Si només es tecleja la URL es creennotes a peu de pàgina enllaçades i autonumeradas des de “[1]”.

  • Una altra diferència es troba en la facilitatper signar i datar els comentaris que es facin a les pàginesde discussió gràcies a l’ús del símbol “”.Així, si es tecleja quatre vegades seguides () el wikiincorpora automàticament el nom de l’autor i la data ihora d’escriptura. Si s’escriu tres vegades (), només esveurà el nom mentre que si es fa cinc vegades ( ),es mostrarà únicament la data i hora.

  • Si es desitja posar una imatge, s’enllaça amb“[[Image:nombre de la foto.extensión del archivo|textoalternatiu]]”. Per exemple, una fotografia d’unordinador podria enllaçar-se així:“[[Image:ordenador.jpg|Un ordenador último modelo]]”.

  • Per canviar l’estil d’una paraula acursiva s’ha d’entrecomillar teclejant dues vegades el símbol‘ abans i després de la mateixa, per exemple ”paraula”.Si es vol ressaltar en negreta caldrà repetir-ho tresvegades; i cinc en el cas de negreta i cursiva al mateix temps.

Com crear un wiki

Aligual que ha succeït amb els blogs, per crear un wiki el méssenzill consisteix a recórrer a sistemes automàtics que guiena l’usuari i simplifiquen enormement el procés. Aquest és elcamí més indicat per a usuaris sense molta experiència amb elformat.

Per crear un wiki el més senzill consisteix a recórrer a sistemes automàtics que guien a l’usuari i simplifiquen enormement el procés

Exemplesd’aquests serveis es troben en Wikia,un complet directori que s’estructura per no duplicar informaciósobre un mateix tema; Webpaint,que compta amb un sistema de permisos pels quals el creador decideixqui i com pot modificar el seu contingut; PBWiki,gratuït si ho usen tres o menys usuaris; Wikidot,amb interessants opcions com crear el wiki en un domini propi ola llibertat que concedeix als usuaris d’incorporar la seva pròpiapublicitat; o Wikispaces,gratuït en la seva versió bàsica, que a canvi incloupublicitat. La configuració d’aquests llocs resulta tansenzilla com a Blogger o WordPress en el camp de les bitàcoles.

D’altra banda, molts wiki, com succeeix ambWebpaint o Wikispaces, han incorporat un editor WYSWYG(“El que veus és el que obtens”, per les seves sigles en anglès)que substitueix en aparença a la sintaxi pròpia dels wikis i esmaneja com si fos un processador de textos. Aquest fet facilita encaramés el maneig d’aquest format.

Elun altre camí resulta més ardu, perquè s’ha de llogar espaien un servidor, en un hosting compartit per exemple. Despréscal instal·lar un programa, i la seva corresponent base de dades, iconfigurar-ho. Entriel nombrós programari d’aquest tipus disponible es troben MediaWiki,utilitzat per grans projectes com Wikipedia; TikiWiki,que a més permet agrupar altres formats com a fòrums, blogs,RSSo galeries d’imatges; Xwiki,més enfocat a les empreses; WikkaWiki,que es decanta per les bases de ser lleuger i ràpid, o MoinMoin, el programa que usen projectes com Debian o Ubuntu.Zoho,ja que l’empresa índia que ofereix aplicacions web ofimàtiques,també disposa de la possibilitat de crear wikis entre les sevesserveis.

Ull! Es troba en una pàgina wiki

A causa de laproliferació de wikis, diversos impulsors d’aquest formatde publicació de continguts han creat un símbol peridentificar-los quan es navega per Internet i que resulti méssenzill participar en l’elaboració. Es tracta d’una petitaicona, de la grandària de la imatge del RSS que li apareix alsusuaris de Firefox que hagin instal·lat un complementque realitza aquesta missió. Ho han denominat “UniversalEdit Button” (Botó d’Edició Universal) imostra la punta d’un lapicero sobre un fons verd.