Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

DocX, el polèmic nou format per Word

La nova suite ofimàtica de Microsoft, Office 2007, incorpora un format d'arxiu de text que vol convertir-se en un estàndard entre els usuaris i l'administració pública
Per Antonio Delgado 28 de agost de 2007

Microsoftllança un nou format de text amb estils denominat Microsoft OpenOffice XML (DOCX) que millora la seguretat i la privadesa de laversió anterior. No obstant això, aquest nou format no pot serni obert ni editat amb les versions anteriors del programa, iprecisa d’un convertidor per ser manejable des de les mateixes. A sobre,els usuaris que utilitzin OpenDocument com a arxiu de text(programari lliure), no tenen manera d’obrir un arxiu DOCX encas de rebre-ho per correu electrònic.

Fins aara, els documents creats amb el programa Microsoft Wordutilitzaven un format denominat Doc. Aquest format utilitza unprotocol tancat (programa de pagament i de codi reservat) ques’ha convertit en un estàndard de facto, a causa de lautilització massiva per part dels usuaris de lesaplicacions ofimàtiques del gegant de Readmon.

Avantatges de DOCX

Enla nova actualització del programa Microsoft Word 2007, esutilitza un nou format de text anomenat Microsoft Open Office XMLFormat ( que utilitza l’extensió DOCX) que afegeix unasèrie d’avantatges respecte a la versions anteriors del format deextensió DOC, l’anterior utilitzat per Microsoft:

  • Grandàriadels arxius: Els arxius generats poden arribar a serfins a un 75% de menor grandària que els creats amb el formatDoc. Això és a causa que l’arxiu és comprimit de formaautomàtica quan és generat, descomprimint-se alobrir-se per ser editat.

  • Recuperaciód’arxius: Els diferents components de dades que conformenun arxiu es mantenen de manera independent dins deldocument. Així, si una taula o gràfic estàdanyat pot intentar recuperar-se aquesta part sense que la restadel document es vegi alterat.

  • Seguretaten les macros: Per seguretat els arxius DOCX no podencontenir macrosrealitzades en Visual Basic ni controls ActiveX. Els arxius quepermeten contenir macros de Visual Basic i controls ActiveX tenenuna extensió diferent (DOCM), que emmagatzema la macro deforma independent del document.

  • Privadesade la informació personal: A l’hora de compartir undocument de forma confidencial, es pot identificar i eliminarfàcilment tota la informació personal relativa queaparegui en l’arxiu mitjançant l’inspector de document.

  • Integracióamb altres plataformes: En estar basat en XML, aquest formatadmet altres esquemes XML definits per l’usuari que podenmillorar els tipus generats per defecte per l’aplicació deMicrosoft.

Incompatible amb versions anteriors

Unade desavantatges d’aquest format és la incompatibilitat amb elsformats anteriors de Word, no sent tampoc possible ser llegitsdes d’altres aplicacions lliures, com les de la ‘suite ofimàtica’ (conjunt de programes) OpenOffice.

Unade desavantatges d’aquest format és la incompatibilitat amb elsformats anteriors de Word

Per solucionar això, existeixen diverseseines de tercers, com DocxConverter, una aplicació online que converteix eldocumento DOC X en un arxiu de text pla. Deaquesta manera usuaris de plataformes anteriors de Word poden teniraccés als arxius generats per Word 2007.

Lluita pels estàndards

Actualment,administracions públiques i organismes internacionals estandeterminant baix que tipus de format de text han de comunicar-seaquests organismes amb els ciutadans i amb la resta d’institucionsoficials. L’aplicació de Microsoft Office és la mésutilitzada, no obstant això no és compatible amb la resta de sistemes iaplicacions que existeixen al mercat.

L’Organització Internacional per a l’Estandardització (ISO ) ha seleccionat el format OpenDocument com l’estàndard per a l’intercanvi d’arxius de text

LaOrganització Internacional per a l’Estandardització (ISO) ha seleccionat el format OpenDocument coml’estàndard per a l’intercanvi d’arxius de text ambformat amb el certificat ISO 26300.

Elestàndard OpenDocument, està sent suportat per moltesaplicacions i plataformes, al mateix temps que alguns governs iorganismes oficials s’han decantat per utilitzar-ho en els seuscomunicacions amb els ciutadans i la resta d’entitats oficials.

Senseembargament, a causa de l’àmplia difusió de Microsoft Word entriels usuaris, el format propietari de Microsoft s’ha convertit enun estàndard de facto, pel seu ús massiu.

Microsoftestà intentant que el seu nou format Open Office XML siguiconsiderat un un estàndard ISO, concretament ISO 29500. Deaquesta manera organismes oficials i administracions públiquesque actualment estan usant el format obert pels seusdocuments, i que opten per la utilització d’estàndardsoberts, podran decantar-se per la utilització d’estprogramari per a la comunicació i gestió d’arxius detext entre l’administracions i els ciutadans.

Microsoft Word no implementa l’estàndard OpenDocument, sinó que vol que el seu format Open Office XML sigui considerat l’estàndard

Segonsla Comissió Europea, només ha d’existir un únicestàndard ofimàtic que sigui utilitzat per la indústriaper evitar un sobrecoste innecessari als ciutadans. MicrosoftWord no implementa l’estàndard OpenDocument, sinó que volque el seu format Open Office XML sigui considerat un segon estàndardi sigui, en tenir de facto major quota de mercat, el formatseleccionat per les administracions públiques.

Elsgrups en contra d’Open OfficeXML, defensen la seva postura argumentant que no és un format 100%XML i que la seva llicència no està oberta. A més, aquests grupsargumenten que les més de 6.000 pàgines deespecificació del format fan inviable la realitzaciód’implementacions alternatives completes, al mateix temps que parteixde l’especificació publicada fa referència a informacióde Microsoft que no és pública.