Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Filtres en les xarxes P2P?

L'eficàcia de les xarxes d'intercanvi d'arxius depèn del proveïdor d'accés a Internet que s'utilitzi
Per Antonio Delgado 21 de juny de 2008
Img caparp2p listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

El mes d’abril passat Azureus,un dels principals programes P2P que utilitzen el protocolBitTorrent,va publicar un llistat(PDF) amb els noms dels operadors de telecomunicacions que mésobstaculitzen el seu rendiment amb tota mena d’accions. La méscomuna és l’enviament de “paquets de reinici”a l’encaminador de l’usuari. D’aquesta manera es talla de manera automàtica,i per un breu espai de temps, la connexió quan es detectas’estan utilitzant ports P2P.

Azureus ha creat un programa que permet rastrejar la connexió per a determinar les interrupcions provocades pel reinici de l’encaminador

Per a realitzar aquest informe, Azureus hacreat un programa que s’afegeix a l’aplicació de P2Pde l’usuari i permet rastrejar la connexió per a determinarles interrupcions provocades pel reinici de l’encaminador . Per tant,l’estudi ha estat realitzat mitjançant les dades obtingudes amb aquestmètode. Han participat 8.000 persones que durant l’1 degener i el 13 d’abril de 2008 han registrat més d’un miliód’hores de dades vàlides per a l’estudi.

El resultat ha estat una llista de elsprincipals proveïdors d’accés mundials que obstaculitzen lesaccions dels usuaris en aquestes xarxes per a compartir arxius, sense que els mateixos usuaris ho sàpiguen. La llista l’encapçalael proveïdor nord-americà Comcast, i en ella apareixen quatreproveïdors d’Internet espanyols. El llistat d’empresesespanyoles està encapçalat per Tele2 en el lloc 34,seguit de Jazztel en el 70, ONO en el 72 i Telefònica en el74.

Encara que no és concloent, aquest estudi pot donar una pista de quins proveïdors d’Internet donen menys problemes a l’hora d’utilitzar el P2P

Segons Azureus, aquest llistatinclou als 108 proveïdors d’Internet que filtren el trànsit P2P emprant tècniques més o menyslegítimes. No obstant això, l’estudi planteja seriosos dubtes enels resultats que llança. El motiu és que l’escassetat de mostres enalguns proveïdors, la saturació de determinadescentraletes telefòniques, la mala configuració de elsencaminadors o les caigudes puntuals de la Xarxa poden contaminar lesconclusions finals.

És a dir, aquests resultats no podenassegurar amb certesa que aquests proveïdors utilitzin alguntipus de mesures per al control del trànsit P2P en les seves xarxes,sinó mes bé problemes i errors en les connexions a Internet dealguns proveïdors, per l’ús intensiu que es realitzi sobre elles.No obstant això, sí que pot donar una pista de quins proveïdorsd’Internet donen menys problemes a l’hora d’utilitzar aquestsprotocols. Són molts els usuaris que es queixen enfòrums especialitzats de tot el món dels seus proveïdors d’Internetquan intenten utilitzar alguns d’aquests programes P2P per alintercanvi d’arxius.

Neutralitat de la Xarxa

Enel fons d’aquest debat està el que els proveïdors puguin o no obstaculitzar el trànsit i cobrar diferents tarifes segons la mena de contingut que manegi l’usuari

En el fons d’aquest debat es troba una tendència a prioritzar de certa forma el trànsit d’Internet i l’anomenada “neutralitatde la xarxa”. És a dir, que els proveïdors d’Internet puguino no obstaculitzar el trànsit i cobrar diferents tarifesdepenent de la mena de contingut que manegi l’usuari. Fins aara, cada paquet que circula per Internet rep el mateixtractament. Ja sigui el blog d’un afeccionat o el portal d’un granperiòdic. Això és el que es coneix com a neutralitat “dela Xarxa”. Però aquesta neutralitat podria no estarcomplint-se en la pràctica si és cert que algunsproveïdors d’accés filtren les xarxes P2P.

L’anomenat pare d’Internet, VintonCerf, així com altres personalitats que van treballar en eldesenvolupament del protocol W3 s’han mostrat en els últimsanys en desacord que la “neutralitat de la Xarxa”es trenqui i la decisió sobre quins continguts han de tenirprioritat acabi en mans dels operadors de telecomunicacions.Empreses del sector com Google també han manifestat el seudesacord i han pressionat al Congrés Nord-americà perquè no esaprovin resolucions que donin via lliure a la fi de la citadaneutralitat.

Telefónica I+D s’alia amb el P2P

Alguns proveïdors d’Internetjustifiquen la filtració d’aquests protocols i tecnologiesP2P perquè consideren que carreguen molt l’amplada de banda i els toca a ellsduplicar les tasques de manteniment i infraestructures amb la finalitat de assegurar la fluïdesa del trànsit de dades. Uns altres, no obstant això, han demostrat que les xarxes P2P també poden seremprades per a millorar les arquitectures de gestió de xarxes iaixí poder oferir millor qualitat als seus clients.

Les xarxes P2P també poden ser emprades per a millorar les arquitectures de gestió de xarxes i oferir millor qualitat d’amplada de banda als usuaris

El mes de febrer passat, unarecerca realitzada per Telefónica I+D sobretecnologies P2P va serpremiada pel programa europeu Celtic. Aquest projecte de recerca,denominat “MADEIRA”, presenta elmodel d’una arquitectura de xarxa basada en aquests protocols per a compartirarxius. D’aquesta manera, la gestió de les xarxes per partdels proveïdors d’accés a les mateixes tindria unformat distribuït, la qual cosa simplificaria el seu funcionament imilloraria el trànsit de dades. En contraposicióestan els models actuals, que tenen una gestió de xarxacentralitzada. Telefónica I+D vol demostrar amb això quela utilització d’aquesta tecnologia en l’àmbit comercialpot suposar un estalvi de costos per als proveïdors d’accés a Internet,en millorar les seves actuals infraestructures.