Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Lending Club, préstecs online entre particulars

Aquest sistema per demanar i deixar diners entre particulars va néixer al maig dins de Facebook i des de setembre desenvolupa la seva pròpia comunitat
Per Benyi Arregocés Carrere 12 de novembre de 2007

Unade les grans novetats que ha introduït Internet mitjançant lesxarxes socials és la creació de nous tipus d’intermediaris,com ha succeït en el sector financer nord-americà, ondiverses entitats connecten a persones que busquen un préstecamb altres disposades a concedir-ho com una inversió, capaç derendir més que altres productes financers. Lending Club, unacomunitat que ha nascut dins de Facebook, exemplifica aquest tipus d’organitzacions.

Aquest servei obre per a les persones que busquen un crèdit una nova possibilitat, allunyada del sistema bancari tradicional, i amb uns interessos iguals o més reduïts

Què és?

Facebookés una de les comunitats en Internet més en voga en elsúltims temps. Es caracteritza per ser un centre de reunióobert que permet a empreses i programadors brindar lliurement els seusaplicacions i les seves ofertes als milions de persones que lesutilitzen activament.

LendingClubha aprofitat la porta oberta de Facebook per assajar un sistemade préstecs de persona a persona que ha mogut més deun milió de dòlars (gairebé 700.000 euros) entre els seus mésde 15.000 usuaris des que va començar a funcionar a la fi demaig.

Per aquesta raó, el setembre passat es va obrir alpúblic en general (entenent que només es pot usar a Estats Units, perquè allí tenen llicència de banc i poden accedir a l’historial creditici tant dels quals presten com dels quals demanen, per tractar de minimitzar el frau), a través del seu lloc web.

Comsi fos un P2P d’intercanvi d’arxius, l’objectiu d’estsistema és oferir productes atractius a les dues parts: el ganxoper atreure als prestadors consisteix en uns interessos mésalts que molts dipòsits o comptes d’estalvi, de manera quepugui ser un producte d’inversió atractiu, mentre queper a les persones que busquen un crèdit se’ls obre una novapossibilitat, allunyada del sistema bancari tradicional, i amb unesinteressos iguals o més reduïts.

Img

A més,el préstec persona a persona té un component socialconsiderable, perquè els prestadors poden conèixer la fi que téaquests diners. Així, per exemple, es pot contribuir al fet que elsestudiants completin la seva formació universitària amb unmàster, a fer front a un imprevist per qualsevol causa, oa construiruna empresa en un país en desenvolupament.

El ganxo per atreure als prestadors es basa en uns interessos més alts que molts dipòsits o comptes d’estalvi

Deaquesta manera, la intermediació de Lending Club s’alimenta detots els avanços que ha presenciat la Web en els últimsanys en qüestió de creació de comunitats, ide l’agilitat dels programes informàtics per dinamitzar laconcessió dels préstecs, que sempre tenen unadurada de tres anys, encara que poden ser amortitzatsanticipadament als sis mesos sense cap cost.

Unexemple d’això es troba que les persones que volen prestares troben primer amb les peticions de préstecs de lespersones que pertanyen als seus propis grups i xarxes dins deFacebook, o les empreses en les quals han treballat, les universitatso col·legis on han estudiat, etc.

Com funciona?

EnLending Club els usuaris no s’identifiquen pel seu nom sinó per unsobrenom, i poden proporcionar la informació addicional quedesitgin. La persona que busqui un préstec (pot sol·licitar de2.000 a 25.000 dòlars, d’1.400 a 17.500 eurosaproximadament) ha de complir uns requisits financers mínims.

Lending Club cobra un percentatge sobre la quantitat total que rep el destinatari, que varia entre el 0,75% i el 2%

LendingClub proposa, després de comprovar la solvència d’aquesta persona, un tipus deinterès fix per a aquest crèdit durant els tres anyssegüents, a partir de dades com els ingressos que tingui, els dinerssol·licitat, etc. A continuació, Lending Club presenta aquestspréstecs als usuaris finançadors, segons el nivell derisc que cada prestador hagi seleccionat en el seu perfil.

Aquestsusuaris poden seguir el consell automàtic que proporcionaLending Club, que intenta casar els interessos de tots dos extrems, idiversificar la seva aportació entre diferents peticions,descartar a algun dels proposats i incorporar a un altre o, fins i tot,personalitzar completament la inversió i decidir a quipresta i a qui no.

Unavegada que hagi trobat els prestadors disposats a invertir,Lending Club cobra un percentatge sobre la quantitat total que repel destinatari, que varia entre el 0,75% i el 2%, segonsla classificació que es realitzi del préstec en funciódel seu risc.

Per aquesta raó l’usuari rep la quantitat sol·licitada menys aquest percentatge. Almateix temps, Lending Club també es queda amb el 1% delspagaments que rebin els finançadors dels prestataris, en conceptede despeses d’intermediació, ja que aquesta empresa realitzaels pagaments en ambdues adreces.

Altres alternatives en Internet

Img

Diversesempreses fomenten el préstec entre particulars comuna forma alternativa de finançament als bancs tradicionals.Així, els usuaris compten amb llocs com Prosper,Zopa(per a Gran Bretanya) oKiva,que es dirigeix a finançar projectes d’emprenedors en païsosen vies de desenvolupament.