Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Leopard, el sistema operatiu més esperat d’Apple

El nou sistema operatiu per als ordinadors Mac, el llançament dels quals està previst per a octubre de 2007, comportarà múltiples novetats
Per Antonio Delgado 4 de juliol de 2007

Sotael nom de Leopard s’amaga la versió 10.5 de Mac US X,el sisè sistema operatiu Mac US X d’Apple, que ve a reemplaçara la versió 10.4, Tiger, llançada al públic a l’abrilde 2005. El llançament d’aquest nou sistema operatiu estàprevist per a octubre de 2007 i va ser anunciada fa un mes pelsresponsables de la companyia, que van donar compte de lesnovetats que comportarà; segons el parer dels experts, no sónpoques.

Les novetats de Leopard I

Escriptori

Leopardincorpora un nou gestor d’arxius tridimensional, que millora lagestió de les finestres mitjançant la tecnologia CoreAnimation, la qual cosa permet afegir animació a lesaplicacions de manera automatitzada i processada des de la targetagràfica de l’ordinador.

Desapareixel triangle d’indicació d’activitat en lesaplicacions que l’usuari té obertes i és substituït per unefecte visual brillant sota la icona de l’aplicacióactiva.

/imgs/2007/07/leopard1.gif

Tambés’inclou una nova característica anomenada ‘Stacks’ (Piles)que permet crear carpetes personalitzades dins del gestor d’arxius,amb els elements que l’usuari desitgi per a tenir sempreordenat l’escriptori. ‘Stacks’ inclou un nou entorn gràficper a llançar aplicacions en conjunt que l’usuari tingui inclosesen una de les seves carpetes del gestor.

Lacarpeta de descàrregues estarà visible en l’escriptori com unapila per a poder accedir de manera ràpida a elles. Com a efectevisual, en situar el ratolí sobre la pila, els elements que lacomponen es desplegaran formant un arc per a unaidentificació visual i ràpida del contingut.

Finder

Finder permet usar conjuntament l’escriptori actual amb altres usuaris que utilitzin Leopard

Elnou Finder incorpora un nou menú principal superiorsemitransparente que l’integra de forma més visual sobre laimatge de fons que l’usuari tingui seleccionada. Les finestres de Finder,a més de les vistes actuals d’icones o llestes,compten amb un nou tipus de vista denominat ‘Coverflow’ (igual que l’incorporat en iTunes) que permet mostrar una vista prèvia de qualsevoldocument de text, imatges o pel·lícules de manera visual, com si anessin carátulas de Cds.

/imgs/2007/07/leopard2.gif

Una altracaracterística del nou Finder és la possibilitat de compartirla pantalla, que permet usar conjuntament l’escriptori actual ambaltres usuaris que utilitzin Leopard.

Mitjançant’Back to My Mac’ es podrà accedir a una màquina localper a treballar de manera remota mitjançant un compte .Mac associada a l’ordinador.Tota la informació que es comparteixi aniràencriptada.

Quicklook

L’aplicacióQuicklook permet previsualizar arxius sense haver de obrir cap aplicació. Normalment quan els usuarisreben un document de text formatat o un full de càlculnecessiten obrir l’aplicació corresponent per a llegir elcontingut.

/imgs/2007/07/leopard3.gif

AmbQuicklook es podrà accedir al contingut sense necessitat d’estarobrint i tancant programes per a la lectura d’aquests. Tambéés possible seleccionar diversos arxius i visualitzar-los mitjançantQuickLook en una nova finestra.

Applepermetrà que els usuaris desenvolupadors puguin crearextensions per a QuickLook per a suportar nous formats d’arxiu.Aquesta nova característica s’activa mitjançant un clic de ratolío la barra espaiadora, i pot funcionar a pantalla completa.

Time Machine

Basaten l’experiència real dels usuaris, on molt pocs fa còpies de seguretat de les dades emmagatzemades en l’ordinador, Leopardpresenta aquesta nova característiques que no sols permetrealitzar còpies de seguretat de manera automàtica de tot el que hi hagi en l’ordinador, inclòs els discos durs externsconnectats a aquest, sinó que guarda estats anteriors per a recuperardades o veure com ha canviat una carpeta.

/imgs/2007/07/leopard4.gif

La manera d’accedira aquestes dades serà mitjançant una navegació de maneravisual i podrà ser activada des de qualsevol aplicacióo finestra. L’usuari podrà buscar mitjançant una líniade temps per a localitzar i restaurar en el seu cas amb un simple clicde ratolí qualsevol arxiu que en algun momentestigués en el sistema.

Les novetats de Leopard II

Spaces

Mitjançant Space es creen diferents espais de treball per a organitzar millor l’activitat enfront de l’ordinador

MitjançantSpace es creen diferents espais de treball per a organitzar millor l’activitatenfront de l’ordinador. Aquest gestor d’escriptoris permetarrossegar i deixar anar aplicacions entre els diferents espaisactivats per l’usuari, per a agrupar les aplicacions segonsles seves necessitats. Mitjançantl’activació d’una vista general s’examinen tots elsespais activats i es pot saltar de l’un a l’altre utilitzant lestecles de les fletxes o un clic de ratolí sobre l’escriptoriseleccionat.

/imgs/2007/07/leopard5.gif

Spacess’integra amb el gestor d’arxius perquè quan l’usuari premsobre la icona d’una aplicació que es trobi oberta,Leopard li porti directament a l’espai on estiguiexecutant-se la mateixa.

Laconfiguració dels espais es realitza mitjançant el panell ‘Exposé & Spaces’ de les ‘preferències del sistema’, ones podrà assignar aplicacions a espais específics a l’horad’executar-les.

Mail

Appleinclou en Leopard una nova versió del seu programa client de correuselectrònics, que detecta de manera automàticaels textos per a afegir noves capacitats a la lectura de correuselectrònics. Així, si l’usuari rep un correu amb una adreçapostal, aquesta pot ser geolocalizada i mostrada de maneraautomàtica amb Google Maps.

Mitjançant les bústies intel·ligents l’usuari podrà organitzar en una mateixa carpeta totes les notícies i correus electrònics rebuts

Tambéés possible crear carpetes intel·ligents, no sols de comptes de correuelectrònic sinó de fluxos de notícies subscritesmitjançant RSS, permetent rebre les noves notícies en la bústiad’entrada, o rebre notificacions amb els nous articles.Mitjançant les bústies intel·ligents l’usuari podrà organitzaren una mateixa carpeta totes les notícies i correus electrònics rebuts sobre unamateixa paraula clau.

/imgs/2007/07/leopard6.gif

Ambl’aplicació ‘Mail Stationery’ s’inclouen més de 30plantilles de disseny personalitzable per a crear missatges ambfotografies i gràfics. Entre les plantilles, s’inclouendissenys per a crear des de col·leccions de fotos a invitacionsd’aniversaris.

Mailincorpora noves funcionalitats per a fer més senzill lacreació de llistes i anotacions en el calendaris d’iCal. Elclient de correus d’Apple inclòs en Leopard, detecta les dadesenviades dins d’un correu electrònic concertant una citai les afegeix de manera automatitzada com una anotació enel calendari; d’igual manera, seleccionant un fragment del text d’uncorreu i prement sobre la icona de ‘tasques pendents’, permetcrear una nova tasca a partir d’aquest missatge.

iChat

Enaquesta nova versió s’ha millorat la interfície del programa iApple ha afegit nous efectes amb Photbooth. Mitjançant aquestacaracterística es poden retocar imatges i posarfotografies i vídeos com a teló de fons. Mesallà dels efectes visuals, iChat incorpora un nou códecd’àudio basat en AAC que millora la qualitat del so.

/imgs/2007/07/leopard7.gif

Ambla funció ‘iChat Screen Sharing’ l’usuari podràcompartir el seu escriptori amb altres usuaris per a treballar de formacompartida sobre un mateix projecte, una altra eina de col·laboracióque incorpora és ‘iChat Theater’, on els usuaris podrancompartir pel·lícules de QuickTime, presentacions de Keynotes(conferències emeses onlineon s’anuncien les novetats de l’empresa)o realitzar passis de fotografies.

Safari 3, per a Windows i Mac

Safari 3, per a Windows i Mac

Enla conferència mundial WWDC 07 destinada a desenvolupadors celebradaaquest mes, Steve Jobs va presentar dues novetats principals juntament amb les noves característiques de Leopard. La primera feiareferència a la manera de desenvolupar aplicacions per a l’iPhone.

Il’única manera que els programadors puguin crearaplicacions per a l’iPhone és a través del navegador Safari.La versió del navegador inclosa en l’iPhone suportaprogramació a AJAX i aquells serveis programats per a l’anomenadaWeb2.0, encara que actualment no suporta aplicacions a Java oFlaix.

Apple s’assegura que els programadors que vulguin crear aplicacions per a la seva dispositiu estrella d’enguany puguin fer-ho des de Windows

Paral·lelamenta aquest anunci, Steve Jobs va comunicar als desenvolupadors iusuaris que des d’aquest mateix moment estava disponible per a tots laprimera beta pública de la versió 3.0 del navegadorSafari per als sistemes operatius Mac i Windows.

D’aquestamanera, Apple s’assegura que els programadors que vulguin crearaplicacions per a la seva dispositiu estrella d’enguany puguinfer-ho des de Windows. De la mateixa manera, Apple pretén repetir l’èxitdel seu reproductor MP3 iPod.

/imgs/2007/07/leopard10.gif

Safari,juntament amb iTunes i QuickTime, s’uneix al grup d’aplicacions d’Appleque també estan disponibles per al sistemaoperatiu Windows.

Un milió de descàrregues

Segonsdades de la pròpia companyia, en les primeres 48 horesdes de la posada a la disposició dels usuaris la primera betade Safari 3 per a Windows, es van aconseguir un milió de descàrregues,si bé molts usuaris de Windows han detectat problemesd’estabilitat i compatibilitat amb altres aplicacions en aquestaversió preliminar.

Molts usuaris de Windows han detectat problemes d’estabilitat i compatibilitat amb altres aplicacions en aquesta versió preliminar

Laversió final de Safari 3.0 estarà disponible el mes vinent d’octubre, coincidint amb el llançament delSistema Operatiu de Mac US X 10.5. SegonsApple, Safari és més ràpid en carregar pàgines iexecutar-se que MicrosoftInternet Explorer 7 i Firefox2.0, encara que alguns estudis realitzats de manera independentassegurenel contrari.

Novetats de Safari

Aquestes són algunes de les novetats que aporta el nou Safari:

  • Cerquesmillorades: Unade les novetats de Safari 3 és la manera de buscar un termedins d’una pàgina web. En activar l’opció de cerques,una capa translúcida de color gris atenuala pàgina, ressaltant-se sobre fons blanc el termeintroduït per l’usuari i en color taronja la coincidènciaseleccionada.

  • Gestióde pestanyes i finestres: Safari3 permet arrossegar i deixar anar pestanyes en la barra de navegacióper a canviar la seva posició. De la mateixa manera,s’ha inclòs una opció dins del menú Windowsdenominat ‘Merge All Windows’ que permet unificar sota una mateixafinestra de navegador totes les finestres que l’usuari tinguésobertes en l’escriptori.

  • Caixes de text:Una altrade les noves característiques d’aquesta versió és lapossibilitat de modificar la grandària dels camps de text queapareixen en els formularis de les pàgines web. Fins araaquestes caixes de text tenien una grandària fixa definidapel dissenyador web de la pàgina, i en determinadesocasions es fa incòmode per als usuaris l’escriure enells per la grandària d’aquests. Safari 3 permetredimensionar aquestes caixes a l’altura i amplària que l’usuaridesitgi.

  • Bookmarksflexibles: Lagestió dels favorits en Safari 3 afegeix unesmillores addicionals a anteriors versions. Safari 3 permet guardartotes les pestanyes obertes amb un sol clic, podentobrir-les d’una sola vegada d’igual manera, en crear una subcarpeta ambles pestanyes salvades.

  • Uns altres:Juntament amb aquestes novetats, Safari incorpora altres característiquescom ‘SnapBack’, que permet tornar a la primera finestra de navegació,o ‘Forms AutoFill’ per a autocompletar formularisonline. També incorpora un lector RSS integrat enfavorits i un ‘Private Browsing’, que permet mantenir laprivacitat en la navegació per Internet, al no guardarinformació de pàgines visitades o cerquesrealitzades.