Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Programes per a controlar les finances personals des d’Internet

Són nombroses les aplicacions "online" que ofereix el mercat per a gestionar l'economia de cada llar
Per EROSKI Consumer 29 de abril de 2008
Img finazasonline listado
Imagen: Jennifer R

Crèdits, hipoteques,domiciliacions, la compra setmanal… La gestió de la despesadomèstica és un veritable maldecap per a moltesllars. No obstant això, en la Xarxa es poden trobar nombroseseines que poden alliberar als usuaris de fer números per a quadrar les despeses i els ingressos. Encara que la majoria de les aplicacions de gestiói finances estan pensadesper a Pimes i treballadors autònoms, tambéexisteixen altres útils per a la gestió del pressupostfamiliar, tant mitjançant solucions de programari com en serveis”online”.

El seu èxit es deu principalment a la seva intuïtiva navegació i la seva simplicitat d’ús

Des del punt de vista de programari d’escriptorihi ha aplicacions com MicrosoftMoney, Kmymoney(per a usuaris de Linux), Buddii Quicken, quetambé disposen d’una versió en la Xarxa. Així, les novesaplicacions “online” s’han convertit en una alternativa a elsprogrames d’escriptori; han guanyat terreny ràpidamententre els usuaris. Aquest èxit es deu principalment al seuintuïtiva navegació i la seva simplicitat d’ús. A més,presenten altres avantatges propis de la Internet social, comeines per a col·laborar i treballar en grup. En aquest articles’expliquen tres aplicacions interessants que han tingut unaexcel·lent acolliment.

Expensr, gestió de despesescategoritzada

Expensrés una aplicació de gestió de finances personalsdes de la qual es poden controlar les despeses realitzades col·locant-losen diferents categories i subcategories. Lloguer,alimentació, neteja, productes d’electrònica, robao transports podrien ser les categories. I dins deles mateixes es poden anar incloent els diferents productes, que al seuvegada es poden dividir en subcategories. Per exemple: robaesportiva, roba de col·legi, roba interior, camises, etc. D’aquestamanera, els usuaris poden tenir informes detallats de cadascuna deles principals partides pressupostàries i saber quèpercentatge del total dels ingressos disponibles es gasten en cadascunad’elles.

Img

Per a un millor control de les despeses ael llarg d’un període de temps determinat, aquesta aplicació“online” disposa d’un calendari per a veure l’evolució de lesfinances en cadascuna de les categories assignades i ajuda aprendre decisions si la despesa es dispara. En aquest sentit, elsgràfics que s’obtenen permeten visualitzar el pressupost i les despeses que realitzen els usuaris. L’aplicació ésgratuïta i disposa d’una demostracióonline on es pot provar el producte sense haver d’estarregistrat.

Moneytrackin: gestionar les financesde manera col·laborativa

Moneytrackinés una aplicació “online” orientada a l’usuari domèsticper a la gestió de la comptabilitat. Alhora que registra totes les transaccions de despeses i ingressos, tambéfa possible organitzar-los mitjançant paraules clau per a un millorcontrol d’aquests. Permet gestionar transaccions periòdiquesper a agilitar l’entrada de dades, i també definir límitsmensuals per al control de les despeses.

ImgImatge: CONSUMER EROSKI

En el tauló de la situaciófinancera, els usuaris poden conèixer cap a on va cadapartida dels seus ingressos i també accedir a consellsrelacionats amb aquestes despeses, escrits per altres usuaris quees troben en una situació semblant per a aprendre d’ells i poderestalviar. També és possible el treball col·laboratiu en el qual diverses persones comparteixen partides pressupostàries dins del mateix compte. Moneytrackin és una aplicaciógratuïta que només precisa un compte de correu vàlidai un nom d’usuari per a registrar-se.

Mint: anàlisi i gestióen temps real de les finances personals

Mintés una aplicació “online” gratuïta que permet portar lagestió dels comptes en bancs, les targetes de crèdit,els pagaments i ingressos, les hipoteques, els prestem, les assegurances, etc.Pot resultar, a més, apropiada per a usuaris que treballen amb bancs itargetes de crèdit associades a bancs nord-americans, o que operen en la borsaestatunidenc, ja que facilita l’accés a tots aquestsserveis.

ImgImatge: CONSUMER EROSKI

Aquesta aplicació pot obtenir, a més,de manera automàtica informació en temps real sobriels comptes i pagaments pendents, així com sobre l’evoluciódels diferents productes financers contractats. Gràcies a això,el sistema pot recomanar als usuaris altres productes mésbeneficiosos o amb un menor càrrec per comissions. No obstant això, el méscridaner de Mint és el seu entorn gràfic, que mostra lainformació de despeses i ingressos de manera amigable i senzillaper a la seva ràpida compressió d’un simple cop d’ull a lapantalla.

Principals inconvenients

Malgrat els avantatges d’aquesta mena d’eines,un dels seus principals inconvenients és la manera d’entradade dades en el sistema. És necessari que els usuarisintrodueixin de manera periòdica i manual totes les despeses iingressos que vagin tenint per a aconseguir resultats en la gestió.Les empreses que han desenvolupat els programes estantreballant actualment en un sistema d’introducció de dades méscòmode, mitjançant la importació de fitxerselectrònics amb els quals que alguns bancs, principalment elsnord-americans, proveeixen als seus usuaris.

Les empreses que han desenvolupat els programes estan treballant en un sistema d’introducció de dades mitjançant la importació de fitxers electrònics

Per a això, s’utilitza el protocol OpenFinancial Exchange (OFX), desenvolupat en 1997. Aquest estàndardés suportat pels programes de programari i aplicacions “online” méspopulars del segment financer, i permet importar els arxius,amb els moviments de les transaccions dels usuaris, des de lesentitats financeres.

Un altrefactor important que cal tenir en compte és la privacitat de les dades introduïdes en aquesta mena d’aplicacions “online”. Els protocols i sistemes de seguretat són de vital importància en aquesta mena de serveis,per la mena de dades inserides i la sensibilitat d’aquests. L’Agència de Protecció de Dades espanyola,determinaels diferents mecanismes i protocols de seguretatnecessaris per a aquesta mena de serveis.