Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Safe Creative, un registre de propietat intel·lectual online

Aquesta iniciativa aporta una prova que pot ser útil en litigis per l'autoria d'una obra
Per Benyi Arregocés Carrere 4 de desembre de 2007

Safe Creative és unregistre gratuït de propietat intel·lectual que funciona a travésd’Internet, que es caracteritza per ser privat i trobar-se en fasede proves des del passat mes d’octubre. Aquesta iniciativa espanyolatracta d’ajudar al creador a certificar l’autoria d’una obrai complementa a altres propostes que han sorgit en els últimsanys per simplificar la gestió dels drets d’autor.

Safe Creative pretén aportar una provasobre qui va crear una obra literària, artísticao científica i quan la va fer

Safe Creative, que de moment es troba en anglèsi en espanyol, pretén aportar una prova sobre quiva crear una obra literària, artística o científicai quan la va fer. D’aquesta manera, Safe Creative actuacom una entitat independent que certifica que algú va registraruna obra determinada en una data concreta, la qual cosa, en llenguatgejurídic, es coneix com una prova de presumpció deautoria.

Per aquesta raó,Safe Creative es constitueix en un complement molt interessant alsregistres tradicionals de propietat intel·lectual, perquè adquireixtota l’agilitat que proporciona la Xarxa. De moment, el registre depropietat intel·lectual convencional no es pot realitzar per Interneti, a més, exigeix el pagament d’una taxa. Davant aquesta situació,Safe Creative ofereix, de forma gratuïta i amb pocs clics de ratolí,un registre ràpid i que pot ajudar a prevenir plagisonline.

En cas dedisputa per una autoria, un jutge haurà de decidir siconcedeix validesa a la prova que aporti Safe Creative

No obstant això, mentreel registre convencional dona fe pública del moment en què esva consignar una obra, Safe Creative no ofereix tanta proteccióperquè funciona com ‘un tercer de confiança’. És a dir, en cas dedisputa per una autoria, un jutge haurà de decidir siconcedeix validesa a la prova que aporti Safe Creative, per la qual cosa paraaconseguir la millor protecció convé emprar tambéel registre de propietat intel·lectual convencional.

En Safe Creative elautor compta amb l’avantatge que pot determinar què usosestan permesos per a la seva obra i baix quines condicions,que pot modificar a qualsevol moment; com distribuir,citar, copiar, etc. En aquests moments, es pot seleccionar entre lesdiverses llicènciesCreative Commons, les GNU,o reservar tots els drets, tal com es realitza en els registrestradicionals. Curiosament, els autors han apostat pel quemarca la llei actual, perquè, segons les dades de Safe Creative,la forma de registre més habitual és ‘Tots els dretsreservats’.

Segonsles dades de Safe Creative, la forma de registre més habitualés ‘Tots els drets reservats’

Com es registra una obra

Així, quan enpoc més d’un mes ja havien aconseguit superar les 2.300obres registrades, en la seva gran majoria literàries i plàstiques,gairebé60 de cada 100 tenien tots els drets reservatsmentre que gairebé un 22% es decantava per la llicència mésrestrictiva dins de les Creative Commons, la que noméspermet l’ús no comercial i sense modificar l’obra.

El registre es realitzaa través de l’assetjo web de SafeCreative, mitjançant un formulari on, a grans trets, esanota el títol de l’obra, s’escriu un resum de la mateixa,es puja als servidors de Safe Creative (amb un arxiu que puguesocupar fins a 15 megaoctets) en el format en què es trobi i esselecciona el tipus de llicència.

A continuació,aquesta empresa ofereix un codi i detalla la data i hora delregistre. Durant les primeres 24 hores, l’obra es troba enestat de pre-registre i es poden realitzar modificacions. A més,faciliten un codi HTML, que si s’insereix en un lloc web,avisa que l’obra es troba registrada. Els blogueros expliquenamb facilitats, com un botó que es pot incloure dins deles barres d’Internet Explorer i Firefox que automatitza la tasca deregistrar un article.

Es podenconsultar els últims treballs registrats en Safe Creativemitjançant una subscripció RSS,sempre que l’autor hagi triat fer pública la seva obra

Com és un registre quetreballa en Internet, també aporta alguna de les solucionshabituals a la Xarxa. Per exemple, es poden consultar els últimstreballs registrats en Safe Creative mitjançant una subscripcióRSS,sempre que l’autor hagi triat, quan va registrar la seva obra,que fos pública. A més, per aquest sistema tambées poden seguir els canvis en la llicència d’una obra determinada,o informar-se de les novetats d’un autor en concret.

Pròximament s’implantarà un cercador

Safe Creative pensa implantar un cercador quetrobarà les obres públiques (les que l’autor hagidecidit registrar d’aquesta manera). Amb aquesta decisió, SafeCreative es pot convertir en una plataforma de promocióper a noves artistes, sobretot perquè es preveu que elsautors puguin, si ho desitgen, oferir les seves obres en descàrrega, sempre quees compleixin les condicions d’ús que hagin plantejat.

Així mateix, amb aquest esquema, Safe Creative es potconvertir en una base de dades que serveixi a persones i empreses quedesitgin utilitzar obres d’altres autors, perquè podran veureràpidament quins usos de cada obra estanpermesos i a més comptar amb la prova de presumpciód’autoria que suposa aquest registre.