Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Serveis interactius en la TDT

Malgrat el suport institucional, els serveis interactius brillen per la seva absència en la televisió digital terrestre
Per Antonio Delgado 27 de gener de 2009
Img tdtinteractiva portada
Imagen: William Hook

Entreels serveis interactius que la televisió digital terrestreés capaç de proporcionar tecnològicament està laconsulta de comptes bancaris, el vot en directe en els concursos, la navegació per Internet, les comprestelemàtiques o la realització de gestions ambles administracions públiques, com per exemple confirmar l’esborranyde la Declaració de la Renda. No obstant això, són pocsels operadors televisius que aposten per desenvolupar aquestesfuncionalitats majoritàriament desconegudes per l’usuari.

Imagen: William Hook

El3 d’abril de 2010 es produirà a Espanya l’anomenat“apagadaanalògic“. És a dir, a partir d’aquesta data latelevisió analògica haurà deixat d’existir, i és la televisió digital terrestre (TDT) la tecnologiaprevista per a la seva substitució. Aquesta apagada es faràde forma escalonada a partir de 2009, encara que possiblement s’aprovial llarg de l’any una nova llei audiovisual que modifiqui elcalendari i faci alguns canvis legislatius en el sector. A més,també està prevista la regulació de la TDTmòbil, una tecnologia que optimitza el senyaldigital televisiva per ser rebuda en dispositius portàtilsamb un menor consum energètic.

Imprescindible el canal de tornada

Entriels avantatges de la TDT, a més d’una millor recepciódel senyal d’àudio i video, està la possibilitat depoder accedir a determinats serveis interactius. Per a això, ésimprescindible comptar amb un canal de tornada que faci possible arribar laresposta dels usuaris als operadors. Això és a causa que laTDT no incorpora aquest canal en la seva estructura de xarxa i ésnecessari habilitar-ho a través d’una altra tecnologia quepossibiliti aquesta connexió.

Per manar una ordre es necessita un determinat tipus de descodificador que incorpori un canal de tornada

Enaltres paraules, amb la TDT és possible rebre millor el senyalde televisió, tenir un major espectre de canals i accedir ainformacions multimèdia, fins i tot a Internet, però, si es volmanar una ordre a l’estil de com es fa amb el ratolí delordinador, es necessita un determinat tipus de descodificador queincorpori el canal de tornada perquè viatgi aquest senyal devolta a l’emissor.

Aaquests descodificadors se’ls coneix com a receptors TDT interactiusi són una alternativa als descodificadors normals. A més,el seu preu és una mica més elevat del normal, encara que es podentrobar en Internet ofereixes de segona mà a preus raonables.

Àdhucaixí, no tots els serveis operats a través de la TDTnecessiten de canal de tornada; per exemple, l’EPG (guia deprogramació) no ho precisa. Tampoc alguns senzills jocs, ques’envien directament al receptor de l’usuari sense necessitatque aquest enviï dades per moure’s pels menúso interactuar amb ells. Això és a causa que la interactivitat ambaquestes aplicacions es realitza en manera local, des del receptor de TDTdels usuaris.

Poc acolliment al mercat

Elsreceptors TDT interactius es connecten a una roseta de telèfon,ja que el receptor actua també com a mòdem, obé a una connexió d’Internet mitjançant un cable Ethernet. Deaquesta manera s’implementa a la connexió de TDT un canal detornada per via telefònica o per la Xarxa, de manera queels usuaris poden realitzar operacions equiparables a les qualsnormalment realitzen a través d’un ordinador, però usant elcomandament a distància en lloc del ratolí. És així com espoden realitzar totes les funcions citades a l’inici d’estarticle.

Apesar d’aquests avantatges, actualment molt pocs operadors de canalsde TDT estan experimentant amb aquests serveis interactius.A més, lagran majoria dels receptors de TDT venuts a Espanyamanquen de tecnologia de canal de tornada, la qual cosa impedeix la seva utilització per a aquests serveis devalor afegit.

La venda de receptors de TDT interactius és molt minoritària, amb una taxa de penetració inferior al 10% dels receptors venuts

Undels primers problemes per a la implantació de serveisinteractius en els receptors de TDT era la creació d’unestàndard únic per al canal de tornada. Amb el pas deels anys, la tecnologia MHP (Multimèdia Home Plataform)s’ha imposat sobre altres sistemes, com DVB-RCT (Return ChannelTerrestrial). La raó és que la tecnologia MHP permetque es combinin les diferents aplicacions de tots els operadorsamb tots els receptors TDT interactius que hi ha al mercat.

Elsoperadors s’asseguren d’aquesta manera que les seves aplicacions interactivesvan a poder ser executades de forma correcta en tots els terminals.No obstant això, segons dades de la indústria, les vendes dereceptors de TDT amb tecnologia MHP són molt minoritàries, ambuna taxa de penetració inferior al 10% dels receptorsvenuts.

Entriles causes de l’escassa penetració dels receptors ambtecnologia MHP es troba el preu mitjà, estimat en 92euros enfront dels 32 euros de mitjana en els receptors TDT sense canalde tornada. A més, no són fàcils de trobar encomerços minoristes i grans superfícies. D’altra banda, malgratles campanyes governamentals d’informació paraimpulsar el canvi a la tecnologia TDT interactiva, moltsconsumidors no disposen de suficient informació sobre les sevesserveis i avantatges.

Primeres experiències

D’una dècada a aquesta part es venen realitzat diferents proves deinteractivitat en la TDT, des d’anuncis a un projecte de ViaDigital per conèixer la situació dels vols que operen en elsaeroports espanyols. També alguns bancs i caixes,com La Caixa, disposen de projectes de banca electrònica parala TDT, però en general el desenvolupament dels serveis és escàs onul.

Apesar del suport institucional per a la creació i foment deexperiències en serveis interactius, hi ha poquesexperiències que estiguin ja a la disposició delsusuaris. Entre les institucionals es pot trobar la realitzacióde tràmits administratius, com la validació delesborrany de la declaració anual de la renda o lapetició de cita prèvia amb el metge en algunesautonomies.

RTVE disposa, entre uns altres, del servei interactiu Empra-T, amb informació sobre demanda d’ocupació associada al programa “Aquí hi ha treball”

RTVE,juntament amb la cadena autonòmica Tv3, és la que més haapostat per la creació de serveis interactius en la TDT.La cadena estatal, amb motiu dels jocs Olímpics deBeijín, va desenvolupar una aplicació interactivaper oferir en temps real l’agenda d’emissió de lesdiferents proves, així com el “medallero”. A més,RTVE, entre altres serveis interactius, disposadel servei Empra-T, on trobar informació sobridemanda d’ocupació associada al programa de televisió “Aquíhi ha treball”.

Perla seva part, Tv3 ha desenvolupat diversos jocs interactiusrelacionats amb alguns dels seus programes de televisióinfantils, i elresta de cadenes nacionals ofereixen serveis deinformació sobre tràfic, últimes notícies i eltemps, així com la guia de programació.