Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Sistemes socials d’identificació on line

Aquestes solucions permeten als usuaris accedir a múltiples serveis web sense necessitat de registrar-se
Per Antonio Delgado 10 de febrer de 2009
Img indetificar portada
Imagen: saba♫dija

En els últims anys, i a causa de la proliferacióde xarxes socials i plataformes on line, els usuaris s’han vist obligats aregistrar-se en multitud de llocs web i personalitzar les sevespreferències en cada registre. Així, tasques com afegir contactes o emplenar el perfil han de tornar a realitzar-se cada vegada que algú es dona d’alta en una nova xarxa social. Amb la finalitat d’evitar molèsties i economitzar temps, diferents iniciatives treballen per poder utilitzar un identificador únic que permeti l’accés a tots els serveis web.

Aquesta idea no és nova, fa 10 anys Microsoft va intentarengegar un sistema similar denominat Microsoft Passport, unidentificador on line d’usuaris centralitzat en els servidors deMicrosoft mitjançant l’accés a un compte únic a serveis dela companyia o de societats afiliades. A causa de les fortes crítiquesrebudes per associacions de ciberderechos, en considerar que lesclaus d’accés dels usuaris es concentraven en els servidors deuna sola empresa, i per tant podia caure en mans de tercers,Microsoft va restringir aquest projecte a entorns privats i va canviarla seva denominació a WindowsLive ANEU. Actualment és la plataforma utilitzada com a sistema deautenticació en els múltiples llocs web i serveisde la companyia.

OpenID és un sistema molt limitat, ja que només serveix per identificar-se i no disposa de la possibilitat d’importar dades entre diversos serveis de caràcter social

Avui existeixen diferents serveis per laidentificació dels usuaris en llocs web. Entre elsserveis més utilitzats es troba OpenID,un sistema que funciona de forma distribuïda i que està basaten un estàndard obert. D’aquesta manera, proveïdors de serveisi empreses d’Internet poden disposar d’un servidor OpenID en elque emprar una clau universal sense risc que una solacompanyia concentri la informació de tots elsusuaris, com succeïa amb Microsoft Passport. No obstant això, estracta d’un sistema molt limitat, ja que només serveix paraidentificar-se i no disposa de la possibilitat d’importar dades, amb el que es fa difícil lasincronització de perfils i contactes entre lesdiferents plataformes web on l’usuari estigui apuntat.

Enfront d’aquest model, diferents propostes agreguen a laidentificació dels usuaris un vessant social que permetunificar la informació de l’usuari en tots els serveis ixarxes on participi, de manera que no hagi d’anar afegint-lanovament cada vegada que es dona d’alta en una nova plataforma. Lesprincipals i més noves són Facebook Connect i GoogleFriend Connect.

Facebook Connect

Facebook Connect juga amb l’avantatge de disposar de més de 150 milions d’usuaris registrats a tot el món

Laxarxa social Facebook va llançar a la fi de l’any passatFacebookConnect, un sistema que permet als usuaris de la. popular xarxa social identificar-se en llocs web de tercers amb el seuperfil de Faceboook. Estsistema juga amb l’avantatge de disposar de més de 150milions d’usuaris registrats a tot el món, la qual cosa possibilitala creació de comunitats en pàgines de tercers deuna forma senzilla i ràpida.

Facebook Connect serveix als usuaris per identificar-se en un llocweb sense necessitat de registrar-se. Juntament amb el perfil de l’usuari,també és possible obtenir la llista dels seus contactes queprèviament s’han identificat en el mateix lloc, i publicar elscomentaris realitzats en el lloc dins del seu perfil deactualitzacions de Facebook. A més, per a la resta decontactes de Facebook, els usuaris també poden generarinvitacions d’accés a l’assetjo web. Entre elsllocs que actualment permeten identificar-se mitjançant FacebookConnect es troben pàgines com Discovery.com, Digg,Cbs.com i Hulu.També hi ha diferents extensions per a sistemesde publicació de blogs, com WordPress.

Malgrat aquests avantatges, la utilitzaciód’un servidor centralitzat per guardar la informació delsusuaris i el seu intercanvi amb llocs de tercers, genera les mateixesincerteses que Microsoft Passport en el tractament d’una granquantitat de dades personals per part d’una única empresa.

Google Friend Connect

Paral·lelament a l’anunci de Facebook Connect, Google ha presentatla seva proposta en aquesta àrea, denominada GoogleFriend Connect. Aquesta plataforma per a la identificació online d’usuaris està basada en tecnologies obertes iestàndards d’Internet com OpenID i Oauth. La diferènciaprincipal amb Facebook Connect és que la identificació delsusuaris no només es realitza mitjançant un compte en Google,sinó que el sistema també permet la seva utilització ambaltres proveïdors d’identitats digitals com OpenID, Yahoo! o AIM.

La integració en pàgines web de tercers de Google Friend Connect es realitza de forma més senzilla que mitjançant Facebook Connect

D’aquesta manera, els usuaris tenen l’opció d’associar les sevescomptes a altres serveis de la plataforma OpenSocial (una plataformasocial impulsada per Google), com Orkut, Plaxo o LinkedIn,permetent-los així importar la seva xarxa de contactes, itambé altres dades addicionals associats al seu perfil. Percontra, es perd lògicament el gran potencial que té usarun sistema d’identificació vinculat a la popularitat d’unaxarxa com Facebook.

D’altra banda, la integració en pàgines web detercers de Google Friend Connect es realitza de forma méssenzilla que mitjançant Facebook Connect, ja que tan sols hi haque incloure un codi HTML a les pàgines delsusuaris, enfront del procés de desenvolupament necessari per integrarFacebook Connect.

Portabilitat de dades

El poder identificar-se de forma senzilla utilitzant el seu compte deGoogle o Facebook és un gran avantatge per als usuaris. No obstant això,els llocs web que implementin aquestes solucions han de tenir en compteque la base d’usuaris registrats no serà dela seva propietat, sinó de la plataforma utilitzada per a la identificaciódels mateixos. A més, qualsevol component social addicionalque es vulgui introduir ha de ser desenvolupat en compatibilitat amb aquestesplataformes.

D’altra banda, malgrat serun primer pas per a la portabilitat de dades, aquest tipus de solucionsencara no permet als usuaris disposar de la seva informació personal deforma lliure per a la seva exportació i importació entrediferents xarxes socials, ja que forçosament estan units a laxarxa social a la qual pertanyen. D’aquesta forma, si els usuarisdecideixen donar-se de baixa de Facebook o Google, les seves dades no nomésdesapareixeran d’aquests llocs, sinó també d’aquellsllocs web als quals hagin accedit mitjançant aquestes tecnologiesd’identificació explicades.