Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

vCard, targetes de visita electròniques

Aquest format, combinat amb el mòbil i les connexions Bluetooth, funciona com a reemplaçament de les targetes tradicionals
Per Benyi Arregocés Carrere 4 de novembre de 2008
Img vcardbis portada
Imagen: César vargas

Avui, gairebé qualsevol telèfon mòbil,PDA o programa de correu electrònic reconeix i mostravCard, un estàndard per compartir les dades dels contactesde l’agenda, que es pot intercanviar d’una manera ràpidaamb qualsevol altra persona.

Les targetes de visita solen portar dadesbastant escarits, com la professió, els telèfons decontacte, el correu electrònic o l’adreça postal.vCard és un format d’arxiu que permet mostrar la mateixainformació, però amb major amplitud, a causa que aquestes anotacions no ocupenmolt espai. Així, es poden anotar diverses adrecespostals, diversos telèfons, incorporar fotografies i fins i tot sons.

La creacióde vCard es remunta bastant en el temps, sobretot si es considerala velocitat a la qual evoluciona Internet. Un consorci d’empresesho va crear en 1995 i ho va lliurar després a l’Internet. Mail Consortium parapromoure-ho com a estàndard per intercanviar aquest tipus de dadesa través del correu electrònic. Aquest tipus d’arxiuss’identifica per la seva extensió “.vcf” o “.vcard”.

Els programes de correu electrònic disposen de la possibilitat d’adjuntar la targeta vCard en tots els missatges sortints

Els programes de correu electrònicdisposen de la possibilitat d’adjuntar la targeta vCard en tots elsmissatges sortints i els usuaris poden situar allí tots elsdades que els interessi mostrar. Si es rep una targeta en unadjunt d’un missatge, l’única cosa que s’ha de fer és guardar-laen l’agenda, un pas senzill perquè aquests programes reconeixen elformat i simplifiquen la tasca.

El mòbil li dona la seva veritable utilitat

L’auge dels telèfons mòbils haconcedit encara majors possibilitats a vCard. Per tractar-se deun format electrònic, compta amb diversos avantatges inherentsa més de la portabilitat de dades que suposen aqueststerminals. Per exemple, realitza una petita contribucióal medi ambient ja que evita tota la impressió de paper quecomporten les targetes convencionals.

Cada persona ha de crear un contacte en l’agenda del telèfon i emplenar-ho amb totes les dades que vulgui comunicar

A més, es tracta d’un mètode quepermet classificar-les de forma més veloç. Aquest sistema paracompartir la informació de contacte deixa enrerel’esquema de rebre targetes de visita per desprésarxivar-les en tarjeteros i els substitueix per la sincronitzacióde dades entre el telèfon mòbil o la PDA i elordinador.

Per intercanviar aquestes targetes de visita, cadapersona ha de crear un contacte en l’agenda del telèfon iemplenar-ho amb totes les dades que vulgui comunicar: des del seu propinom fins a números de telèfon, adreces de correuelectrònic, assetjo web, adreça postal, etc. Aquesta entrada en l’agenda només es guarda paraintercanviar-la a través del cel·lular.

Cada vegada quees vulguin compartir aquestes dades s’ha d’accedir a l’agenda i buscarel contacte. En aquest punt, el menú d’opcions brinda lapossibilitat d’enviar les dades per Bluetooth.Segons el sistema operatiu del mòbil varia elmissatge, però sol ser similar a “Enviar targeta de visita”o “Enviar contacte”.

Quan els mòbils ja s’han intercanviat la informació, el receptor pot prendre la vCard i traslladar-la directament a la seva agenda de contactes

Una vegadaefectuat aquest pas, que activa també el Bluetooth, es deurealitzar l’habitual procés de festeig entre els terminals queempren aquesta tecnologia. Cal buscar altres dispositius i,quan es trobi el desitjat, s’ha d’introduir la mateixa clau(pot ser qualsevol) de fins a quatre nombres en tots dostelèfons. És important recordar el nom que s’ha posatal terminal, encara que si no s’ha modificat cap paràmetre,sol ser el model i marca del telèfon. A més,convé comprovar que el Bluetooth es troba en manera visible,perquè els altres dispositius el puguin detectar.

Quan els mòbils estan aparellats, l’intercanvi de dades esefectua a gran velocitat i el receptor pot prendre la vCard itraslladar-la directament a la seva agenda de contactes, sense necessitat deperdre temps a anotar totes les dades.

Targetes de visita en pàgines web

Img

Les targetesde visita també es poden inserir dins dels llocs webgràcies a l’estàndard hCard. Es tracta d’un microformatoque adapta vCard al codi de la Xarxa. Per utilitzar-ho, s’hand’inserir unes etiquetes estàndard que permeten a altresprogrames i als cercadors reconèixer immediatament els contingutscom a part d’una targeta de visita i identificar la funcióde cada dada. hCardCreator és una de lespàgina web on a través d’un formulari es podencrear dades hCard automàticament.

Diverseseines poden partir del format hCard i convertir-ho en vCardperquè es pugui emmagatzemar la informació en les agendeselectròniques del correu electrònic o el telèfonmòbil. Operatorés un complement de Firefox que llegeix diversos microformatos i realitzadiferents accions, com afegir les dades a la llibreta decontactes, buscar l’adreça en mapes o situar-los enun calendari. Altres opcions per al navegador de Mozilla són TailsExport o Greasemonkey.També es pot recórrer a pàgines com X2V,que realitzen la mateixa operació a partir de l’adreçaweb proporcionada.

D’altra banda,a la Xarxa es troben llocs que fomenten la descàrrega delsarxius vCard perquè l’usuari pugui importar-los dins de les sevesagendes, com per exemple les xarxessocials professionalsLinkedIn o Xing,on les dades dels perfils es poden convertir a aquest format.Dins del protocol de missatgeria instantània XMPP,utilitzat per Jabber i GTalk, també s’ha especificat unaversió particular de vCard, el vCard-XML.