Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Workrave: administrar les hores enfront de l’ordinador

Es tracta d'una aplicació que obliga a descansar de l'ordinador durant un temps determinat
Per Benyi Arregocés Carrere 27 de març de 2007

Workraveés un programa que racionalitza les sessions de treball enfront de l’ordinador,una aplicació molt útil per tots aquellsque han de romandre vuit hores al dia enfront d’unapantalla. Actua de recordatori constant i amb els seus avisosajuda a prevenir la fatiga visual que causa mirar de fit a fit elmonitor durant massa temps, o els problemes en l’esquena o enla nina generats per vicis posturals o per movimentsrepetitius.

Img workrave1

Elusuari pot programar la durada i el moment en què esprendran les pauses, que a més són flexibles, la qual cosafacilita que s’ignorin en cas que no coincideixin amb un bonmoment. Aquestes característiques faciliten una configuracióadaptada a les necessitats de cada persona.

En els descansos el programa proposa exercicis per descansar les diferents parts del cos

Estprograma, que es troba traduït a l’espanyol, és de codilliure i compta amb versions per Windows i per Linux, és un delsmés complets del seu tipus, amb l’avantatge addicional del seugratuïtat.

Tres tipus d’interrupcions

Workravefunciona amb tres tipus diferents d’interrupcions: lesmicropausas, la durada del qual és més curta, elsdescansos i el límit màxim diari; ésdir, el nombre d’hores màxim que la persona treballaenfront de l’ordinador. Tots aquests lapses són personalitzables, tant enla seva durada com en el seu interval.

Img workrave2

Deaquesta manera, cada persona ho adequa a les seves necessitats iaquells usuaris que tinguin malaltiesprofessionals,per exemple la síndromedel túnel carpiano,causat per moviments repetitius, com els quals s’efectuenamb el ratolí, poden fixar un interval més freqüentde pauses.

Unavegada instal·lat el programa i configurades les preferències del mateix,l’usuari veurà en la pantalla del seu ordinador un quadrepetit. El mateix es pot col·locar en la barra de tasques delescriptori (en Windows), des d’on mostra uns cronòmetresque mostren el temps restant per a la propera micropausa iel proper descans, i també quant temps detreball resta per complir el límit màxim diari.

Si un usuari estableix micropausas de 10 segons cada 20 minutos i un descans de 3 minuts cada hora, el programa avisa amb antelació

Recorda, però amb flexibilitat

Detotes formes, Workrave demostra flexibilitat, alguna cosa que és útilen aquells instants en què una pausa coincideixi amb un moment en quèes requereixi una completa atenció a l’ordinador. Per exemple,si un usuari estableix micropausas de 10 segons cada 20 minutos iun descans de 3 minuts cada hora, el programa avisa amb antelacióde cada interrupció.

Sien aquest instant es deixa anar el ratolí, l’aplicacióentén que comença la pausa, que bloqueja l’ordinador mentredura, però si se segueix treballant, l’avís desapareix, encara que esrepeteix per defecte tres vegades.

Mentreen les micropausas Workrave es limita a recomanar a l’usuari que esrelaxi durant uns instants, en els descansos el programa mostraun dels seus costats originals, perquè proposa una sèrie d’exercicisper relaxar-se i descansar les diferents parts del cos queintervenen en el treball amb l’ordinador.

Encas que no es vulgui realitzar cap exercici, semprequeda l’alternativa d’aixecar-se i donar una petita voltamentre dura el descans, ja que Workrave compta amb avisos sonorsque assenyalen el final del descans. Si per contra, sorgeixqualsevol urgència que requereixi desbloquejar el temps de pausa icontinuar amb el treball, només es necessita fer clic en elbotó de ‘Saltar’.

Útil fins i tot si es treballa en diversos ordinadors

Img

Workrave es troba preparat per comptabilitzar eltemps que es treballa en diferents ordinadors, una característicaque pot resultar útil per a aquelles persones que treballen enmés d’un ordinador, per exemple, el de casa i el del treball.D’aquesta manera, es garanteix el descans adequat encara que el treballno es realitzi en un únic ordinador.

D’altra banda, Workrave ofereix un registre estadísticdel nombre d’hores treballades al dia, el nombrede descansos presos i el temps que han suposat; el nombrede pulsacions que s’han produït, tant del ratolí com delteclat i, fins i tot, el nombre de metres recorreguts que hasuposat el moviment del ratolí.